Μαθησιακά αποτελέσματα

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την οικονομική διάσταση των βασικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων που ασκούνται στη γεωργική εκμετάλλευση –φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στη διάρθρωση και τις διασυνδέσεις της αγροτικής οικονομίας και της γεωργικής επιχείρησης/εκμετάλλευσης, στις βασικές αρχές, κανόνες και μεθόδους  της οικονομικής της γεωργικής παραγωγής και θα εξοικειώνονται με τις βασικές λειτουργίες και δραστηριότητες του μάρκετινγκ της γεωργικής παραγωγής.

Οι παραπάνω στόχοι συμμετέχουν εξίσου  στο περιεχόμενο του μαθήματος και στην  τελική βαθμολογία του μαθήματος.

Περιεχόμενο μαθήματος

Δομή και χαρακτηριστικά του γεωργικού τομέα και διασυνδέσεις με την αγορά. Έννοια, ορισμός, σκοποί και περιεχόμενο της οικονομικής της παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Συντελεστές παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Αρχές οργάνωσης της γεωργική παραγωγής. Έννοια, υπολογισμός και διάκριση κόστους παραγωγής. Έννοιες και τρόποι υπολογισμού των βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων/εισοδημάτων. Έννοια και  σημασία της παραγωγικότητας και του προγραμματισμού στη γεωργική παραγωγή. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων. Οι λειτουργίες και δραστηριότητες του marketing γεωργικών προϊόντων.


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα έχει ως σκοπό οι φοιτητές να αποκτήσουν εξειδικευμένες  γνώσεις ορολογίας καθώς και στοιχείων γραμματικής και λόγου με σκοπό την κατανόηση κειμένων σε θέματα που αναφέρονται στο αντικείμενο της Γεωπονίας.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές δύναται να αναπτύσσουν επικοινωνιακές ικανότητες σε ένα μέσο επίπεδο. Να αναγνωρίζουν τη λειτουργία ειδικών όρων και γραμματικών δομών που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση και οργάνωση νοημάτων σε γραπτό και προφορικό λόγο.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων ορολογίας είναι 40%,

2) Απόκτηση στοιχείων γραμματικής και λόγου είναι 30%,

3) Σύνδεση και οργάνωση νοημάτων σε γραπτό και προφορικό λόγο είναι 30%.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρουσίαση και ανάλυση απλών κειμένων γεωπονικής ορολογίας που προέρχονται είτε από σχετικά αγγλόφωνα βιβλία ή /και από επιστημονικά περιοδικά και μελέτες από πρακτικά συνεδρίων.

Γραμματική:  Articles, Possessive Case, Nouns (Countable-Uncountable, Plural Form), Tenses (Present Simple, Present Continuous, Future Simple , Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect), Irregular Verbs.


Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναδείξει τη σημασία του εδάφους στην αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη, όπως επίσης και την ιδιαίτερη αξία του ως συστατικό του περιβάλλοντος. Με το θεωρητικό μέρος, οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές έννοιες της εδαφολογίας, στις διεργασίες γένεσης του εδάφους, στις φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες του εδάφους, στις ιδιότητες του εδαφικού νερού και αέρα, καθώς και σε βασικές έννοιες ταξινόμησης των εδαφών. Με τα εργαστήρια του μαθήματος, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην ικανότητα να διεξάγουν τις βασικές εδαφολογικές αναλύσεις. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι με τις γενικές αρχές της εδαφολογίας, τις φυσικές, μηχανικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες των εδαφών, τη διεξαγωγή δειγματοληψιών και των εργαστηριακών αναλύσεων χαρακτηρισμού των εδαφών, όπως επίσης με την ερμηνεία των εδαφολογικών αναλύσεων. 

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) του θεωρητικού μέρους, είναι 80%,

2) του εργαστηριακού μέρους, είναι 20%.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή (ορισμοί, γενική περιγραφή των συστατικών του εδάφους, λειτουργίες των εδαφών στο οικοσύστημα). Ορυκτά, πετρώματα, φυσική, χημική και βιολογική αποσάθρωση, μητρικό υλικό, παράγοντες εδαφογένεσης, το εδαφικό προφίλ, γενετικοί ορίζοντες. Οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του εδάφους (κοκκομετρική σύσταση, ειδική επιφάνεια, δομή, συνεκτικότητα, φαινομενική πυκνότητα, πυκνότητα των στερεών τεμαχιδίων, πορώδες, θερμοκρασία, χρώμα, αερισμός). Τα ορυκτά της αργίλου (τύποι ορυκτών της αργίλου, δομή και ιδιότητές τους, οξείδια και υδροξείδια σιδήρου και αργιλίου). Οι χημικές ιδιότητες των εδαφών (ιονική ανταλλαγή, ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, θρόμβωση και διασπορά της αργίλου, pH, η σημασία του pH των καλλιεργούμενων εδαφών, βαθμός κορεσμού με βάσεις). Η οργανική ουσία του εδάφους. Οι οργανισμοί του εδάφους (εδαφική χλωρίδα και πανίδα,  μικροοργανισμοί, δράσεις που προκαλούνται από τους μικροοργανισμούς). Το εδαφικό νερό και ο εδαφικός αέρας. Ταξινόμηση εδαφών. Εισαγωγικές έννοιες στα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους, στην υποβάθμιση και διαχείριση εδαφών (οξίνιση, αλάτωση, νατρίωση, συμπίεση, διάβρωση, ερημοποίηση, ρύπανση). Εργαστηριακές ασκήσεις: δειγματοληψία εδάφους και μελέτη ιδιοτήτων στον αγρό, προσδιορισμός της κοκκομετρικής σύστασης του εδάφους, του pH, της οργανικής ουσίας, του ανθρακικού ασβεστίου, της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και υδατοδιαλυτών κατιόντων και ανιόντων.