ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων σχετικά με την παραγωγή και διατήρηση φυτών και τη χρησιμοποίηση αυτών σε εξωτερικούς χώρους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα έχει τις ικανότητες να:

•        Επιλέγει τα κατάλληλα καλλωπιστικά φυτικά είδη για να εγκατασταθούν σε συγκεκριμένο εξωτερικό χώρο ανάλογα με τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες.

•        Κατανοήσει το ρόλο των καλλωπιστικών φυτών εξωτερικών χώρων στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και στη διαμόρφωση ενός εξωτερικού περιβάλλοντος ανάλογα με τον όγκο τους, το χρώμα τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

•        Συσχετίζει τα χαρακτηριστικά των καλλωπιστικών φυτικών ειδών εξωτερικών χώρων και να επιλέγει αυτά ανάλογα με τις απαιτήσεις του ιδιώτη.

•        Γνωρίσει τους τρόπους πολλαπλασιασμού και της σωστής καλλιεργητικής πρακτικής για τη διατήρηση των καλλωπιστικών φυτών στους εξωτερικούς χώρους. 

•        Αξιολογεί υφιστάμενους εξωτερικούς χώρους και να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις όσον αφορά τη χρήση των καλλωπιστικών φυτικών ειδών για τη βελτίωση και τη διακόσμηση των εξωτερικών χώρων.

 The student will be able to understand the importance of outdoor plants in the external environment.

Upon successful completion of this course the student will have the skills to:

•        Choose the right ornamental outdoor plants to be installed in a specific external space depending on the prevailing environmental conditions.

•        Understand the impact of ornamental outdoor plants in the human health, like and in the formation of an outdoor environment, depending on their growth, color and their specific characteristics.

•        Correlate the right ornamental outdoor plant and choose them depending on the needs of the owner.

•        Know the methods of propagation of ornamental plants and the right cultural practice for their maintenance in outdoor spaces.

•        Evaluate the existing outdoor spaces and to propose appropriate solutions concerning the use of ornamental outdoor plants for the improvement and the decoration of these spaces.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ

Παρουσίαση των κυριοτέρων αυτοφυών και ξενικών ξυλωδών ειδών (Γυμνοσπέρμων και Αγγειοσπέρμων) που χρησιμοποιούνται συχνά σε πάρκα, κήπους και δενδροστοιχίες σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα. Για κάθε φυτικό είδος περιγράφονται τα παρακάτω: Συστηματική κατάταξη (επιστημονικό/κοινό όνομα, οικογένεια), καταγωγή, περιγραφή μορφολογικών χαρακτηριστικών, αναπαραγωγή, οικολογικές/καλλιεργητικές απαιτήσεις, καλλωπιστική αξία και χρήσεις.

 Ερευνητική εργασία (βιβλιογραφική) - Παρουσίαση αποτελεσμάτων.

 THEORY

All the information about the main native and foreign woody species (Gymnosperms and Angiosperms) commonly used in parks and gardens in urban and suburban environments are provided. For every outdoor plant are provided: Systematic classification (scientific/common name, family), origin, description, propagation, ecological/culture needs, ornamental value and use.

 Assignment of a course work project and presentation of the results.

1. ΤΟΜΑΤΑ . Εισαγωγή. Μορφολογία και φυσιολογία ανάπτυξης φυτού. Κλίμα και έδαφος. Πολλαπλασιασμός φυτών. Ποικιλίες. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας. Επικονίαση. Συγκομιδή. Συντήρηση. Σποροπαραγωγή. Φυσιολογικές ανωμαλίες. Εχθροί και ασθένειες
2. ΠΙΠΕΡΙΑ Εισαγωγή. Μορφολογία και φυσιολογία ανάπτυξης φυτού. Κλίμα και έδαφος. Πολλαπλασιασμός φυτών. Ποικιλίες. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια πιπεριάς. Επικονίαση. Συγκομιδή. Συντήρηση. Σποροπαραγωγή. Φυσιολογικές ανωμαλίες. Εχθροί και ασθένειες
3. ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Εισαγωγή. Μορφολογία και φυσιολογία ανάπτυξης φυτού. Κλίμα και έδαφος. Πολλαπλασιασμός φυτών. Ποικιλίες. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια μελιτζάνας. Επικονίαση. Συγκομιδή. Συντήρηση. Σποροπαραγωγή. Φυσιολογικές ανωμαλίες. Εχθροί και ασθένειες
4. ΠΑΤΑΤΑ Εισαγωγή. Μορφολογία και φυσιολογία ανάπτυξης φυτού. Κλίμα και έδαφος. Πολλαπλασιασμός φυτών. Ποικιλίες. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια πατάτας. Επικονίαση. Συγκομιδή. Συντήρηση. Σποροπαραγωγή. Φυσιολογικές ανωμαλίες. Εχθροί και ασθένειες.
5. ΑΓΓΟΥΡΙ Εισαγωγή. Μορφολογία και φυσιολογία ανάπτυξης φυτού. Κλίμα και έδαφος. Πολλαπλασιασμός φυτών. Ποικιλίες. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια αγγουριού. Επικονίαση. Συγκομιδή. Συντήρηση. Σποροπαραγωγή. Φυσιολογικές ανωμαλίες. Εχθροί και ασθένειες.
6. ΠΕΠΟΝΙ Εισαγωγή. Μορφολογία και φυσιολογία ανάπτυξης φυτού. Κλίμα και έδαφος. Πολλαπλασιασμός φυτών. Ποικιλίες. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια πεπονιού. Επικονίαση. Συγκομιδή. Συντήρηση. Σποροπαραγωγή. Φυσιολογικές ανωμαλίες. Εχθροί και ασθένειες.
7. ΚΑΡΠΟΥΖΙ Εισαγωγή. Μορφολογία και φυσιολογία ανάπτυξης φυτού. Κλίμα και έδαφος. Πολλαπλασιασμός φυτών. Ποικιλίες. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια καρπουζιού. Επικονίαση. Συγκομιδή. Συντήρηση. Σποροπαραγωγή. Φυσιολογικές ανωμαλίες. Εχθροί και ασθένειες.
8. ΚΟΛΟΚΥΘΙ Εισαγωγή. Μορφολογία και φυσιολογία ανάπτυξης φυτού. Κλίμα και έδαφος. Πολλαπλασιασμός φυτών. Ποικιλίες. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια καλοκυθιού. Επικονίαση. Συγκομιδή. Συντήρηση. Σποροπαραγωγή. Φυσιολογικές ανωμαλίες. Εχθροί και ασθένειες.


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - LEARNING OUTCOMES

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τις οικολογικές απαιτήσεις, τις καλλιεργητικές τεχνικές και τη συντήρηση των προϊόντων των σπουδαιότερων καλλιεργούμενων κτηνοτροφικών (χορτοδοτικών) φυτών.
 • Να κατανοούν τα χαρακτηριστικά και να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τη κατάλληλη τεχνική διαχείριση και συντήρηση των βοσκοτόπων, λιβαδιών, τεχνητών λειμώνων.
 • Να αναγνωρίζουν τους σπόρους και τα φυτά των κυριότερων κτηνοτροφικών φυτών 
Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:
1) μορφολογικά χαρακτηριστικά, τις οικολογικές απαιτήσεις, τις καλλιεργητικές τεχνικές και τη συντήρηση των προϊόντων των σπουδαιότερων καλλιεργούμενων κτηνοτροφικών (χορτοδοτικών) φυτών, 50%, 2) κατανοούν τα χαρακτηριστικά και να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τη κατάλληλη τεχνική διαχείρισης και συντήρηση των βοσκοτόπων, λιβαδιών, τεχνητών λειμώνων, 20%, 3) αναγνωρίζουν τους σπόρους και τα φυτά των κυριότερων κτηνοτροφικών φυτών, 30%.

LEARNING OUTCOMES

Upon successful completion of the course, students are expected to be able to:

 • To know the morphological characteristics, the ecological requirements, the cultivation techniques and the maintenance of the products of the most important cultivated forage (herbaceous) plants.
 • To understand the characteristics and to choose and apply the appropriate technical management and maintenance of pastures, meadows, artificial meadows. 
 • To identify the seeds and plants of the main fodder plants 
The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the study: 1) morphological characteristics, ecological requirements, cultivation techniques and preservation of the products of the most important cultivated forage (herbaceous) plants, 50%, 2) understand the characteristics and choose and apply the appropriate technique of management and preservation of pastures, meadows , artificial grasslands, 20%, 3) recognize the seeds and plants of the main fodder plants, 30%.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χρήσεις, μορφολογικά χαρακτηριστικά, οικολογικές απαιτήσεις, καλλιεργητικές τεχνικές, συγκομιδή, ενσίρωση χλωρού χόρτου για τη παραγωγή ζωοτροφής, συντήρηση των προϊόντων των σπουδαιότερων κτηνοτροφικών φυτών για την Ελληνική Γεωργία. Περιγραφή των χαρακτηριστικών και της τεχνικής διαχείρισης και συντήρησης των βοσκοτόπων, λιβαδιών και τεχνικών λειμώνων.


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - LEARNING OUTCOMES

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις διαδικασίες για τη σχεδίαση, εκτέλεση, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των κατηγοριών πειραμάτων που αφορούν στις Γεωπονικές επιστήμες.
 • Να αξιολογήσουν την επίδραση πειραματικών επεμβάσεων στον αγρό, στο θερμοκήπιο και στο εργαστήριο.
 • Να κατανοήσουν τη διαδικασία και να εφαρμόσουν το κατάλληλο πειραματικό σχέδιο, να συνδυάσουν τα δεδομένα που θα συλλέξουν για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την επίδραση των διαφόρων πειραματικών συνθηκών (επεμβάσεις, μεταχειρίσεις ή αγωγές).
 • Να εφαρμόζουν στη πράξη κατάλληλη στατιστική ανάλυση των δεδομένων για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη αποφάσεων.
Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:
1) διαδικασίες για τη σχεδίαση, εκτέλεση, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, είναι 40%,
2) αξιολογήσουν την επίδραση πειραματικών επεμβάσεων στον αγρό, στο θερμοκήπιο και στο εργαστήριο , είναι 30%,
3) Να εφαρμόζουν στη πράξη κατάλληλη στατιστική ανάλυση των δεδομένων για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη αποφάσεων, είναι 30%.

LEARNING OUTCOMES

After successful completion of the course, the students will be able to:
 • To know the procedures for the design, execution, analysis and interpretation of the results of the categories of experiments related to the Agricultural sciences.
 • To evaluate the impact of experimental treatmens in the field, in the greenhouse and in the laboratory.
 • Understand the process and implement the appropriate experimental design, combine the data they will collect to draw conclusions about the effect of the various experimental conditions.
 • Apply in practice appropriate statistical analysis of data to interpret results and draw conclusions and make decisions.
The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the study: 1) procedures for the design, execution, analysis and interpretation of the results, is 40%, 2) evaluate the effect of experimental interventions in the field, in the greenhouse and in the laboratory, it is 30%, 3) To apply in practice appropriate statistical analysis of the data to interpret the results and draw conclusions and make decisions, is 30%.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικές έννοιες στο γεωργικό πειραματισμό. Πειράματα στον αγρό, στο θερμοκήπιο και στο εργαστήριο. Πειραματικά Σχέδια (πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο, πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο σε ομάδες, σχέδιο λατινικού τετραγώνου, παραγοντικά πειράματα σε διάταξη ομάδων με υπό-ομάδες). Ανάλυση παραλλακτικότητας. Συλλογή δεδομένων, στατιστική ανάλυση, συγκρίσεις μέσων όρων. Ερμηνεία αποτελεσμάτων. Αλληλεπιδράσεις: ανάλυση, ερμηνεία, συγκρίσεις μέσων όρων. Εισαγωγή στη γραμμική συσχέτιση. Εισαγωγή στην ανάλυση παλινδρόμησης. Μετασχηματισμοί δεδομένων. Μεθοδολογία εγκατάστασης γεωργικών πειραμάτων. Επίδειξη χρήσης στατιστικών πακέτων. Πρακτική άσκηση σχεδιασμού πειραμάτων στον αγρό. Παραδείγματα, εφαρμογές.


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν η θεωρία του σχεδιασμού αστικών υπαίθριων χώρων, ο εννοιολογικός προσδιορισμός και η εξέλιξη της Κηποτεχνίας, η χρήση καλλωπιστικών φυτών στην Κηποτεχνία και ο προγραμματισμός έργων μικροτοπίου.

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων σχετικών με τις προσεγγίσεις και τάσεις του αστικού σχεδιασμού, με την ανάγνωση του τοπίου και την ανάλυση πολυμεταβλητών σχέσεων που το διέπουν, καθώς και των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη μεταμόρφωσή του.

Οι φοιτητές, μέσα από αυτοτελείς διαλέξεις και εργαστηριακή πράξη, διδάσκονται αρχές σχεδίασης, σύλληψης και επικοινωνίας ιδεών (η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, είναι 40%), σχεδιαστικές μεθόδους και τεχνικές, αλλά και εργαλεία δημιουργικής διαδικασίας (ανα)σχεδιασμού του τοπίου (η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, είναι 60%).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημολογικός προσδιορισμός και ιστορική εξέλιξη της Κηποτεχνίας.

Σημαντικότεροι σχεδιαστές κήπων στον κόσμο και παρουσίαση του έργου τους.

Τύποι και στιλ κήπων.

Οικολογική εκλογή και χρήση φυτικού υλικού στην Κηποτεχνία. 

Ημερολόγιο εργασιών κήπου για όλο τον χρόνο.

Κλίμακες, διαχείριση και χειρισμός αστικού πρασίνου.

Προβλήματα υπαίθριων αστικών χώρων και παράμετροι σχεδιασμού τους.

Ανάλυση και αξιολόγηση του τοπίου.

Στοιχεία, αρχές, διαδικασίες και στάδια (ανα)σχεδιασμού του τοπίου.

Σχεδιασμός σεναρίου πάνω στο εξεταζόμενο θέμα (πάρκα, κήποι, πλατείες, δεντροστοιχίες, παιδικές χαρές, αυλές σχολείων, τοπία ειδικής κλίμακας, θεματικές εγκαταστάσεις, θεματικά πάρκα αναψυχής κ.ά.)

Σύνταξη και παρουσίαση ολοκληρωμένης μελέτης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας της ορθολογικής διαχείρισης των εδαφικών πόρων, μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών σε θέματα προβληματικών και υποβαθμισμένων εδαφών που προκύπτουν κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, έτσι ώστε να βελτιωθούν και να αποδοθούν στην καλλιέργεια. Με τη θεωρία, αλλά και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να συνδυάζουν τις βασικές εδαφολογικές ιδιότητες για την κατανόηση των ιδιοτήτων των προβληματικών (όξινα, ασβεστούχα, αλατούχα, αλατούχα – νατριωμένα και νατριωμένα) και υποβαθμισμένων (συμπιεσμένα, διαβρωμένα, ρυπασμένα) εδαφών, να κατανοήσουν τις διεργασίες σχηματισμού τους, να προτείνουν λύσεις και να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα και τις κατάλληλες τεχνικές για τη βελτίωση και την αξιοποίησή τους.

Περιεχόμενο μαθήματος

Γενικές αρχές ορθολογικής διαχείρισης των εδαφικών πόρων. Προβληματικά εδάφη (όξινα και ασβεστούχα εδάφη, αλατούχα, νατριωμένα, αλατούχα – νατριωμένα εδάφη - πρακτικές μέθοδοι βελτίωσής και διαχείρισής τους). Το πρόβλημα της διάβρωσης των εδαφών και το φαινόμενο της ερημοποίησης – μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο ρόλος της οργανικής ουσίας στην παραγωγικότητα των εδαφών – πρακτικές για την αύξηση της περιεκτικότητας των εδαφών σε οργανική ουσία. Συμπίεση του εδάφους από τη χρήση γεωργικών οχημάτων και μηχανημάτων και μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου. Το πρόβλημα της στεγανοποίησης των εδαφών και πρακτικές εφαρμογές για τον περιορισμό της επιφανειακής απορροής. Ρύπανση εδάφους (ορισμοί, βιομηχανικά, αστικά και αγροτικά απόβλητα, τρόποι διάθεσης αυτών των αποβλήτων στο έδαφος, τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων από τη μη ορθολογική διάθεση στο έδαφος, βαρέα μέταλλα, οργανικοί ρύποι). Ποιότητα του νερού άρδευσης.  Εργαστηριακές ασκήσεις: φαινομενική πυκνότητα του εδάφους και πορώδες, ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, βελτίωση όξινων και νατριωμένων εδαφών, εκτίμηση της απώλειας εδάφους λόγω διάβρωσης, ανάλυση και αξιολόγηση νερών άρδευσης.