Εισαγωγή στα Υδάτινα Οικοσυστήματα. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης υδάτινων οικοσυστημάτων. Τύποι Υγροτόπων (Δέλτα, Λίμνες, Τεχνητές Λίμνες, Έλη, Λιμνοθάλασσες και Ποταμοί) και Θαλάσσια Οικοσυστήματα. Αβιοτικοί και Βιοτικοί Παράγοντες. Προστατευόμενα υδάτινα οικοσυστημάτων (αξίες και απειλές). Διαχείρισηυδάτινωνοικοσυστημάτων. 

600-192030 Φυσιολογία Θρέψης Ζώων – Digestive Physiology of Animals


Υπεύθυνος Μαθήματος: Βασίλειος Μπαμπίδης, Καθηγητής

Course Leader: Vasileios Bampidis, Professor


Μαθησιακά Αποτελέσματα – Learning Outcomes

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη φυσιολογία θρέψης των ζώων. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στο πεπτικό σύστημα, την ανατομία και τη φυσιολογία του, στους τύπους του πεπτικού συστήματος των ζώων, στην κινητικότητα του πεπτικού σωλήνα, στην εκκριτική δραστηριότητα του πεπτικού συστήματος, στους αδένες του πεπτικού συστήματος, στην πέψη και την πεπτικότητα των θρεπτικών ουσιών, στα τελικά προϊόντα της πέψης και στην απορρόφησή τους από τον πεπτικό σωλήνα και στο μεταβολισμό των θρεπτικών ουσιών.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) του πεπτικού συστήματος, της ανατομίας και της φυσιολογίας του, των τύπων του πεπτικού συστήματος των ζώων, της κινητικότητας του πεπτικού σωλήνα, της εκκριτικής δραστηριότητας του πεπτικού συστήματος, και των αδένων του πεπτικού συστήματος, είναι 40%,

2) της πέψης και της πεπτικότητας των θρεπτικών ουσιών, των τελικών προϊόντων της πέψης και της απορρόφησής τους από τον πεπτικό σωλήνα, είναι 30%,

3) του μεταβολισμού των θρεπτικών ουσιών, είναι 30%.

The learning objectives include students’ acquisition of the necessary knowledge and skills related to digestive physiology of animals. Specifically, students will acquire knowledge and skills about the digestive system, anatomy, physiology, the types of digestive system in animals, the digestive tract motility, the secretory activity of the digestive system, the digestive system glands, the digestion and digestibility of nutrients, the end products of digestion process and their absorption by the digestive tract, and the nutrient metabolism.

The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the study of:

1) the digestive system, anatomy, physiology, the types of digestive system in animals, the digestive tract motility, the secretory activity of the digestive system, and the digestive system glands, is 40%,

2) the digestion and digestibility of nutrients, the end products of digestion process and their absorption by the digestive tract, is 30%,

3) the nutrient metabolism, is 30%.


Περιεχόμενο Μαθήματος – Course Content

Το πεπτικό σύστημα, ανατομία, φυσιολογία. Τύποι πεπτικού συστήματος ζώων. Κινητικότητα πεπτικού σωλήνα. Εκκριτική δραστηριότητα πεπτικού συστήματος. Αδένες πεπτικού συστήματος. Πέψη και πεπτικότητα θρεπτικών ουσιών. Τελικά προϊόντα πέψης και απορρόφησή τους από τον πεπτικό σωλήνα. Μεταβολισμός θρεπτικών ουσιών.

The digestive system, anatomy, physiology. Types of digestive system in animals. Digestive tract motility. Secretory activity of the digestive system. Digestive system glands. Digestion and digestibility of nutrients. End products of digestion process and their absorption by the digestive tract. Nutrient metabolism.


600-192019 ΔιατροφικάΜεταβολικά Νοσήματα Ζώων – Nutritional – Metabolic Diseases of Animals


Υπεύθυνος Μαθήματος: Βασίλειος Μπαμπίδης, Καθηγητής

Course Leader: Vasileios Bampidis, Professor


Μαθησιακά Αποτελέσματα – Learning Outcomes

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τα διατροφικά – μεταβολικά νοσήματα των ζώων. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στα προβλήματα υγείας των ζώων, σχετιζόμενα με τη διατροφή, την αιτιολογία και τις συνέπειές τους, τις διατροφικές – μεταβολικές διαταραχές από ενεργειακές θρεπτικές ουσίες, τις μεταβολικές διαταραχές από ανόργανες θρεπτικές ουσίες και τις βιταμινώσεις (αβιταμινώσεις – υποβιταμινώσεις – υπερβιταμινώσεις).

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) των προβλημάτων υγείας των ζώων, σχετιζόμενα με τη διατροφή, την αιτιολογία και τις συνέπειές τους, είναι 40%,

2) των διατροφικών – μεταβολικών διαταραχών από ενεργειακές θρεπτικές ουσίες, είναι 30%,

3) των μεταβολικών διαταραχών από ανόργανες θρεπτικές ουσίες και τις βιταμινώσεις, είναι 30%.

The learning objectives include students’ acquisition of the necessary knowledge and skills related to nutritional – metabolic diseases of animals. Specifically, students will acquire knowledge and skills about the nutrition related health problems in animals, etiology and consequences, the nutritional – metabolic disorders from energy nutrients, the metabolic disorders from inorganic nutrients, and the vitamin related disorders.

The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the study of:

1) the nutrition related health problems in animals, etiology and consequences, is 40%,

2) the nutritional – metabolic disorders from energy nutrients, is 30%,

3) the metabolic disorders from inorganic nutrients, and the vitamin related disorders, is 30%.


Περιεχόμενο Μαθήματος – Course Content

Προβλήματα υγείας των ζώων, σχετιζόμενα με τη διατροφή, αιτιολογία και συνέπειες. Διατροφικές – Μεταβολικές διαταραχές από ενεργειακές θρεπτικές ουσίες. Μεταβολικές διαταραχές από ανόργανες θρεπτικές ουσίες. Βιταμινώσεις (αβιταμινώσειςυποβιταμινώσειςυπερβιταμινώσεις).

Nutrition related health problems in animals, etiology and consequences. Nutritional – Metabolic disorders from energy nutrients. Metabolic disorders from inorganic nutrients. Vitamin related disorders (avitaminosis – hypovitaminosis – hypervitaminosis).


600-192025 Ποιότητα και Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης – Quality and Control of Foodstuffs of Animal Origin


Υπεύθυνος Μαθήματος: Ζήσης Τζήκας

Course Leader: Zissis Tzikas


Μαθησιακά Αποτελέσματα – Learning Outcomes

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την ποιότητα και έλεγχο τροφίμων ζωικής προέλευσης. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στις αρχές υγιεινής για την πρωτογενή παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης, στις γενικές και ειδικές απαιτήσεις υγιεινής για τους χώρους παρασκευής, επεξεργασίας ή μεταποίησης των τροφίμων ζωικής προέλευσης και στα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας στα τρόφιμα.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) των αρχών υγιεινής για την πρωτογενή παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης, είναι 40%,

2) των γενικών και ειδικών απαιτήσεων υγιεινής για τους χώρους παρασκευής, επεξεργασίας ή μεταποίησης των τροφίμων ζωικής προέλευσης, είναι 30%,

3) των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας στα τρόφιμα, είναι 30%.

The learning objectives include students’ acquisition of the necessary knowledge and skills related to quality and control of foodstuffs of animal origin. Specifically, students will acquire knowledge and skills about the hygiene principles for the primary production of food of animal origin, the general and special hygiene requirements for the areas of preparation, treatment or processing of foods of animal origin and the food safety management systems.

The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the study of:

1) the hygiene principles for the primary production of food of animal origin, is 40%,

2) the general and special hygiene requirements for the areas of preparation, treatment or processing of foods of animal origin, is 30%,

3) the food safety management systems, is 30%.


Περιεχόμενο Μαθήματος – Course Content

Αρχές υγιεινής για την πρωτογενή παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης. Γενικές και ειδικές απαιτήσεις υγιεινής για τους χώρους παρασκευής, επεξεργασίας ή μεταποίησης των τροφίμων ζωικής προέλευσης. Έννοια της Ασφάλειας και Ποιότητας στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας στα τρόφιμα. HACCP, ISO, Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί Ε.Κ. αρ. 852, 853, 854/2004 κλπ. Γενικοί κανόνες και συστάσεις για την Ορθή Πρακτική Υγιεινής στη βιομηχανία τροφίμων ζωικής προέλευσης. Υγιεινή και κατηγορίες κρέατος. Έλεγχος κιμά, παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων κρέατος. Έλεγχος γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Έλεγχος πτηνών και αυγών. Έλεγχος αλιευμάτων. Έλεγχος μελιού. Αλλοιώσεις προϊόντων. Αγωγή επιθεωρητού. Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Hygiene principles for the primary production of food of animal origin. General and special hygiene requirements for the areas of preparation, treatment or processing of food of animal origin. Definition of Safety and Quality of food of animal origin. Food Safety Management Systems. Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), International Organization for Standardization (ISO), European Regulations (EC) No. 852, 853, 854/2004 etc. General rules and recommendations for Good Hygiene Practice in the food industry of animal origin. Hygiene and meat categories. Control of minced meat, meat preparations and meat products. Control of milk and dairy products. Control of poultry and eggs. Control of fish, mollusks and shellfish. Control of honey. Degradations of products. The action of the inspector. Greek and European Legislation.