600-192007 Εκτροφή Κουνελιών και Γουνοφόρων Ζώων – Rabbit and Fur Animal Husbandry

 

Υπεύθυνος Μαθήματος: Βασίλειος Μπαμπίδης, Καθηγητής

Course Leader: Vasileios Bampidis, Professor


Μαθησιακά Αποτελέσματα – Learning Outcomes

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την εκτροφή κουνελιών και γουνοφόρων ζώων. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στην ταξινόμηση, προέλευση, ονοματολογία και φυλές κουνελιών και γουνοφόρων ζώων (μινκ, αλεπού), την εκτροφή κουνελιών και γουνοφόρων ζώων στην Ελλάδα και παγκοσμίως, την εξωτερική μορφολογική διάπλαση, πεπτικό, γεννητικό σύστημα, τις παραγωγικές ιδιότητες: αναπαραγωγική, κρεοπαραγωγική, γουνοπαραγωγική, τριχοπαραγωγική, τη διατροφή και γενετική βελτίωση, τις μεθόδους εκτροφής, το σταβλισμό και τους εξοπλισμούς, τα νοσήματα και την υγιεινή κουνελιών και γουνοφόρων ζώων.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) της ταξινόμησης, προέλευσης, ονοματολογίας και των φυλών κουνελιών και γουνοφόρων ζώων (μινκ, αλεπού), και της εκτροφής κουνελιών και γουνοφόρων ζώων στην Ελλάδα και παγκοσμίως, είναι 20%,

2) της εξωτερικής μορφολογικής διάπλασης, του πεπτικού και γεννητικού συστήματος, των παραγωγικών ιδιοτήτων, της διατροφή και γενετικής βελτίωσης, είναι 40%,

3) των μεθόδων εκτροφής, του σταβλισμού και των εξοπλισμών, των νοσημάτων και της υγιεινής κουνελιών και γουνοφόρων ζώων, είναι 40%.

The learning objectives include students’ acquisition of the necessary knowledge and skills related to rabbit and fur animal husbandry. Specifically, students will acquire knowledge and skills about the classification, origin, nomenclature and breeds of rabbits and fur animals (mink, fox), rabbit and fur animal husbandry in Greece and worldwide, external morphological conformation, digestive system, reproductive system, production properties: reproduction, meat production, fur production, hair production, feeding and genetic improvement, breeding methods, housing and equipment, and diseases and hygiene of rabbits and fur animals.

The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the study of:

1) classification, origin, nomenclature and breeds of rabbits and fur animals (mink, fox), and rabbit and fur animal husbandry in Greece and worldwide, is 20%,

2) external morphological conformation, digestive system, reproductive system, production properties: reproduction, meat production, fur production, hair production, feeding and genetic improvement, is 40%,

3) breeding methods, housing and equipment, and diseases and hygiene of rabbits and fur animals, is 40%.


Περιεχόμενο Μαθήματος – Course Content

Ταξινόμηση, προέλευση, ονοματολογία και φυλές κουνελιών και γουνοφόρων ζώων (μινκ, αλεπού). Η εκτροφή κουνελιών και γουνοφόρων ζώων στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Εξωτερική μορφολογική διάπλαση, πεπτικό, γεννητικό σύστημα. Παραγωγικές ιδιότητες: αναπαραγωγική, κρεοπαραγωγική, γουνοπαραγωγική, τριχοπαραγωγική. Διατροφή και γενετική βελτίωση. Μέθοδοι εκτροφής, σταβλισμός και εξοπλισμοί. Νοσήματα και υγιεινή κουνελιών και γουνοφόρων ζώων.

Classification, origin, nomenclature and breeds of rabbits and fur animals (mink, fox). Rabbit and fur animal husbandry in Greece and worldwide. External morphological conformation, digestive system, reproductive system. Production properties: reproduction, meat production, fur production, hair production. Feeding and genetic improvement. Breeding methods, housing and equipment. Diseases and hygiene of rabbits and fur animals.