Αντικείμενο του πεδίου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια ατόμων που είναι ικανά να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το περιβάλλον, τον χαρακτήρα και την πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων, και το πως οι ατομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιλογές μπορούν να συντελέσουν στην αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζουμε τους σκοπούς, τους στόχους και τις αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τις κύριες περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές τάσεις που οδήγησαν στη γέννηση του πεδίου και την εν γένει ιστορική εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και διεθνώς. Παρουσιάζουμε και αναλύουμε τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς και στις έννοιες της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε και αναλύουμε τα κύρια θεωρητικά ζητήματα που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, συζητώντας τους σύγχρονους προβληματισμούς, τις επιστημονικές προσεγγίσεις και τους νεότερους προσανατολισμούς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μελετούμε τις παιδαγωγικές επιλογές, τις διαστάσεις, και τα χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενώ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις διαθέσιμες παιδαγωγικές μεθόδους καθώς και στην εφαρμογή τους. Στο τελευταίο μέρος του μαθήματος μελετούμε τα βασικά σημεία κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τέλος εξετάζουμε τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την αποτελεσματικότητά τους στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.