ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών – School of Geotechnical Sciences

ΤΜΗΜΑ

Τμήμα Γεωπονίας – Department of Agriculture

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό – Bachelor

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χοιροτροφία – Pig Production

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

4

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Όχι.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι, στην αγγλική.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://www.ihu.gr/, https://www.ihu.edu.gr/, https://www.ihu.gr/tmimata/geoponias/, http://agriculturaltechnology.teithe.gr/


 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς  να οργανώσουν και λειτουργήσουν μια χοιροτροφική μονάδα αναπαραγωγικής ή κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης.

Ειδικότερα στοχεύουμε οι σπουδαστές να γνωρίσουν:

Τις προϋποθέσεις εγκατάστασης οργάνωσης και αποδοτικής, παραγωγικής λειτουργίας μιας χοιροτροφικής επιχείρησης στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τις προϋποθέσεις εκείνες που θα οδηγήσουν σε μια επιτυχή αναπαραγωγή των χοίρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο.

Τους τρόπους επιλογής των κατάλληλων φυλών για χρήση σε παραγωγικά σχήματα γενετικής βελτίωσης .

Τις βασικές αρχές μιας ορθολογικής διατροφής χοίρων.

Τις βασικές αρχές που διέπουν τη βιοασφάλεια και την υγιεινή διαβίωση των χοίρων στους χώρους των στάβλων καθώς και την αποδοτικότητα αλλά και άνετη παραμονή του εργατοτεχνικού προσωπικού στους χώρους αυτούς.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Λήψη αποφάσεων. Αυτόνομη εργασία. Ομαδική εργασία. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

Retrieve, analyze and synthesize data and information, with the use of necessary technologies. Adapt to new situations. Decision making. Work autonomously. Work in teams. Generating new research ideas. Design and project management. Respect natural environment. Criticism and self-criticism. Promote free, creative and inductive thinking.

 

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Η χοιροτροφία διεθνώς. Δομή της Ελληνικής χοιροτροφίας (τύποι εκτροφών, μορφές και μέγεθος των χοιροτροφικών επιχειρήσεων). Καταγωγή και προέλευση χοίρου, κυριότερες φυλές χοίρων. Αναπαραγωγή χοίρου(γεννητικό σύστημα άρρενος, θήλεος, παραγωγή σπέρματος, αναπαραγωγικός κύκλος χοιρομητέρας). Ανάπτυξη και πάχυνση χοίρων. Σταβλισμός χοίρων.  Βιοασφάλεια και υγιεινή των χοίρων και εγκαταστάσεων. Γενετική χοίρων.

Global pig production. Structure of Greek pig production (farm types, forms and size of pig enterprises). Origin of domestic pig. Pig reproduction (reproductive system of male and female, semen production, reproductive cycle of sow). Growth and finishing of pigs. Pig housing. Biosecurity and hygiene of pig and barn. Pig genetics.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας διδασκαλίας ή/και εξέτασης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Το μάθημα πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών πολυμέσων.

Οι ανάγκες του εν λόγω μαθήματος καλύπτονται με computer, σύνδεση Internet και data projector.

Ως Εκπαιδευτικό Λογισμικό χρησιμοποιoύνται το Power Point, Word, Excel,  Moodle, Zoom και DVDs.

Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω e-mail.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις – Lectures

40

Εργαστηριακές Ασκήσεις – Laboratory Work

12

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων Study and analysis of scientific papers and book chapters

18

Αυτοτελής Μελέτη – Autonomous study

80

Σύνολο Μαθήματος – Total contact hours and training

150

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις Εργαστηριακές Ασκήσεις.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Ντότας, Δ., Βατζιάς Γ., Ντότας Δ., «Χοιροτροφία» . 2016, Εκδόσεις Γιαχούδη
  2. Παπαδόπουλος, Γ.Κ., "Χοιροτροφία (Χοιροτροφία – Κάπρος – Χοιρίδια)", 2005, Εκδόσεις Αθ.Σταμούλη.
  3. Κατσαούνης, Ν.Κ. και Σπαής, Α.Β., "Χοιροτροφία (Εκτροφή Μονογαστρικών – Τεύχος Α)", 1998, Εκδόσεις  Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη.
  4. Κατσαούνης, Ν.Κ., "Χοιροτροφία", 1992, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
  5. Κυριακόπουλος , Μ., "Χοιροτροφία", 2003, Εκδόσεις ΑΤΕΘ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1.       "Pig production" www.ruralskills.com.au/ontrack/pages/jobs/livestock/pigprod.html

2.       "Outdoor pig production methods" www.fawc.org.uk/reports/pigs/pigpart2.htm

3.       "Reproductive Biology 101" http://nationalhogfarmer.com/mag/farming_reproductive_biology/

4.       "Pigs in Answer.com" www.answers.com/topic/pigs-three-different-ones

5.       Animalhttp://www.animal-journal.eu/ or http://journals.cambridge.org/.

6.       Animal Science Review (Greece)http://www.eze.gr/.

7.       Canadian Journal of Animal Sciencehttp://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/cjas.html or http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/anicontents.html.

8.       INRA Productions Animales http://www6.inra.fr/productions-animales/.

9.       Italian Journal of Animal Sciencehttp://www.aspajournal.it/index.php/ijas.

10.   The Journal of Agricultural Sciencehttp://journals.cambridge.org/.

11.   Journal of Animal Sciencehttp://www.journalofanimalscience.org/.

12.   Livestock Sciencehttp://www.sciencedirect.com/science/journal/18711413.

13.   Meat Sciencehttp://www.sciencedirect.com/science/journal/03091740.

14.   https://thepigsite.com/