Με τη θεωρία, αλλά και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τα λαχανοκομικά είδη, με την διαδικασία παραγωγής λαχανικών από το στάδιο του σπόρου μέχρι και του τελικού προϊόντος και τα εξειδικευμένα στοιχεία καλλιέργειας των κυριότερων λαχανοκομικών φυτών που καλλιεργούνται στη χώρα μας.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - LEARNING OUTCOMES

Oι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

  • Να κατανoούν τις βασικές αρχές που διέπουν τη Βελτίωση Φυτών σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των γενοτύπων, την αξιοποίηση της γενετικής παραλλακτικότητας και τις μεθόδους αναπαραγωγής.
  • Να γνωρίζουν τις μεθόδους που ακολουθούνται για την αξιολόγηση και την επιλογή των επιθυμητών γενοτύπων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας, τις δυσκολίες που συναντώνται για να επιτευχθεί αυτό και τις δυνατότητες που έχει η Βελτίωση Φυτών.
  • Να κατανοήσουν σε βάθος τις μεθόδους βελτίωσης έτσι ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν το καταλληλότερο για κάθε περίπτωση βελτιωτικό πρόγραμμα.
  • Να γνωρίζουν τις διαδικασίες και τις μεθόδους που ακολουθούνται για τη βελτίωση των γενοτύπων και τη δημιουργία ποικιλιών, να κάνουν ορθή εκτίμηση των μέσων που διαθέτουν ώστε να σχεδιάσουν ένα εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό πρόγραμμα βελτίωσης.
  • Να γνωρίζουν τις σύγχρονες εφαρμογές συμβατικών και βιοτεχνολογικών μεθόδων στη Βελτίωση Φυτών.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) βασικές αρχές που διέπουν τη Βελτίωση Φυτών σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των γενοτύπων, την αξιοποίηση της γενετικής παραλλακτικότητας και τις μεθόδους αναπαραγωγής, είναι 20%, 2) οι μέθοδοι που ακολουθούνται για την αξιολόγηση και την επιλογή των επιθυμητών γενοτύπων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας, και , είναι 30%, 3) μέθοδοι βελτίωσης που ακολουθούνται για τη δημιουργία ποικιλιών, είναι 20%, 4) ορθή εκτίμηση των μέσων που διαθέτουν για να σχεδιάσουν ένα εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό πρόγραμμα βελτίωσης, 20% 5) σύγχρονες εφαρμογές συμβατικών και βιοτεχνολογικών μεθόδων στη Βελτίωση Φυτών, είναι 10%

LEARNING OUTCOMES

Upon successful completion of the course, students will be able to:

  • To understand the basic principles governing Plant Breeding in relation to the characteristics of genotypes, the exploitation of genetic variability and breeding methods.
  • To know the methods followed for the evaluation and selection of the desired genotypes with the aim of increasing productivity and quality, the difficulties encountered to achieve this and the possibilities of Plant Breeding.
  • To understand in depth the methods of improvement so that they can design the most appropriate improvement program for each case.
  • To know the procedures and methods followed for the improvement of genotypes and the creation of varieties, to make a proper assessment of the means at their disposal in order to design a workable and effective improvement program.
  • To know the modern applications of conventional and biotechnological methods in Plant Breeding.
The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the study:

1) basic principles governing Plant Breeding in relation to the characteristics of genotypes, the exploitation of genetic variability and breeding methods, are 20%, 2) the methods followed to evaluate and select the desired genotypes with the aim of increasing of productivity and quality, and , is 30%, 3) methods of improvement followed to create varieties, is 20%, 4) proper assessment of the means at their disposal to design a workable and effective improvement program, 20% 5) modern applications of conventional and biotechnological methods in Plant Breeding, is 10%

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η σημασία της βελτίωσης φυτών και ο ρόλος της στη γεωργική παραγωγική διαδικασία. Επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις με σημαντικές εφαρμογές στη Βελτίωση φυτών. Περιγραφή της αναπαραγωγής των φυτών, αυτογονιμοποιούμενα, σταυρογονιμοποιούμενα είδη. Δημιουργία γενετικής παραλλακτικότητας, πηγές γενετικής παραλλακτικότητας (αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων, φυσικές και τεχνητές μεταλλάξεις), διασταυρώσεις. Γενότυπος και φαινότυπος, η κληρονομικότητα των χαρακτηριστικών, αλληλεπίδραση γενοτύπου και περιβάλλοντος. Ποσοστικά και ποιοτικά γνωρίσματα. Αρχές και μέθοδοι της κλασικής βελτίωσης. Μοριακή βελτίωση φυτών. Βελτίωση φυτών με τη γενετική μηχανική.