Η σημασία της βελτίωσης φυτών και ο ρόλος της στη γεωργική παραγωγική διαδικασία. Επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις με σημαντικές εφαρμογές στη Βελτίωση φυτών.

Περιγραφή της αναπαραγωγής των φυτών, αυτογονιμοποιούμενα, σταυρογονιμοποιούμενα είδη.

Δημιουργία γενετικής παραλλακτικότητας, πηγές γενετικής παραλλακτικότητας (αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων, φυσικές και τεχνητές μεταλλάξεις), διασταυρώσεις. Γενότυπος και φαινότυπος, η κληρονομικότητα των χαρακτηριστικών, αλληλεπίδραση γενοτύπου και περιβάλλοντος. Ποσοστικά και ποιοτικά γνωρίσματα. Αρχές και μέθοδοι της κλασικής βελτίωσης. Μοριακή βελτίωση φυτών. Βελτίωση φυτών με τη γενετική μηχανική.