Με τη θεωρία, αλλά και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την καλλιέργεια της αμπέλου, με την εκμάθηση των μορφολογικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών της αμπέλου, όλων των καλλιεργητικών εργασιών από τη φύτευση μέχρι τη συγκομιδή και τη μεταποίηση των σταφυλιών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - LEARNING OUTCOMES

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν και να κατανοούν τη χρησιμότητα, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τις οικολογικές απαιτήσεις, τις καλλιεργητικές τεχνικές, τους τρόπους συντήρησης των προϊόντων των σημαντικότερων βιομηχανικών και ενεργειακών φυτών της Ελληνικής γεωργίας.
  • Να αναγνωρίζουν τους σπόρους και τα διαφορετικά είδη των βιομηχανικών – ενεργειακών φυτών.
  • Να κατανοούν την οικοφυσιολογία της κάθε καλλιέργειας και τις απαιτήσεις ως προς τις καλλιεργητικές τεχνικές
  • Να επιλέγουν τους κατάλληλους χειρισμούς και να παίρνουν αποφάσεις για την εξασφάλιση υψηλής παραγωγικότητας του γεωργικού συστήματος. Επίσης γίνεται διερεύνηση της οικονομικότητας της εκμετάλλευσης και οι προοπτικές των υπό μελέτη καλλιεργειών.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) η χρησιμότητα, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, οι οικολογικές απαιτήσεις, οι καλλιεργητικές τεχνικές, τους τρόπους συντήρησης των προϊόντων των σημαντικότερων βιομηχανικών και ενεργειακών φυτών της Ελληνικής γεωργίας, 40%, 2) αναγνωρίζουν τους σπόρους και τα διαφορετικά είδη των βιομηχανικών – ενεργειακών φυτών, 20%, 3) κατανοούν την οικοφυσιολογία της κάθε καλλιέργειας και τις απαιτήσεις ως προς τις καλλιεργητικές τεχνικές, 30% 4) επιλέγουν τους κατάλληλους χειρισμούς και να παίρνουν αποφάσεις για την εξασφάλιση υψηλής παραγωγικότητας του γεωργικού συστήματος, 10%.

LEARNING OUTCOMES

Upon successful completion of the course, students are expected to be able to:

  • To know and understand the usefulness, the morphological characteristics, the ecological requirements, the cultivation techniques, the ways of preserving the products of the most important industrial and energy plants of Greek agriculture.
  • To recognize the seeds and the different types of industrial-energy plants.
  • To understand the ecophysiology of each crop and the requirements in terms of cultivation techniques
  • To choose the appropriate manipulations and make decisions to ensure high productivity of the agricultural system.

The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the study:
1) the utility, the morphological characteristics, the ecological requirements, the cultivation techniques, the ways of preserving the products of the most important industrial and energy plants of Greek agriculture, 40%, 2) they recognize the seeds and the different types of industrial - energy plants, 20%, 3) understand the ecophysiology of each crop and the requirements in terms of cultivation techniques, 30% 4) choose the appropriate manipulations and make decisions to ensure high productivity of the agricultural system, 10%.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βιομηχανικά φυτά: Χρησιμότητα, περιοχές καλλιέργειας, μορφολογικά και βοτανικά χαρακτηριστικά, στάδια αύξησης και ανάπτυξης, οικολογικές απαιτήσεις, καλλιεργητικές τεχνικές, κυριότερα παραγόμενα προϊόντα, συγκομιδή, συντήρηση και τεχνολογία των προϊόντων των κυριότερων βιομηχανικών φυτών. (ζαχαρότευτλα, κλωστικά φυτά: βαμβάκι - λινάρι – κάνναβι, καπνός, πατάτα, βιομηχανική ντομάτα). Ενεργειακά φυτά: Η αξιοποίηση των καλλιεργειών για τη παραγωγή ενέργειας και γεωργία.Χρησιμότητα, περιοχές καλλιέργειας, μορφολογικά και βοτανικά χαρακτηριστικά, στάδια αύξησης και ανάπτυξης, οικολογικές απαιτήσεις, τεχνικές καλλιέργειας των κυριότερων ενεργειακών και ελαιοδοτικών φυτών. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση και τη ποιότητα των ελαιοδοτικών και ενεργειακών φυτών (ζαχαρότευτλα, ηλίανθο, ελαιοκράμβη, σουσάμι, ατρακτυλίδα, ρετσινολαδιά, σόργο και αγριαγκινάρα).