Αντικείμενο του μαθήματος ‘Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Αγροτικών προιόντων’ είναι η εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με μεταβολές που συμβαίνουν στα νωπά κηπευτικά και καρπούς από τη συγκομιδή έως την κατανάλωση, καθώς και τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την αποθήκευση, μεταφορά και εμπορία των νωπών προϊόντων με απώτερο σκοπό τον έλεγχο των μεταβολών αυτών και την καλύτερη διατήρησιμότητα  της ποιότητας από τον αγρό μέχρι  το ράφι.

πιο συγκεκριμμένα μελετώνται:

oι χειρισμοί των νωπών οπωροκηπευτικών μετά τη συγκομιδή (καθαρισμός,

συσκευασία, ψύξη, επικάλυψη με μεμβράνες, ελεγχόμενες και τροποποιημένες

ατμόσφαιρες κ.ά.)

- τις μεταβολές κατά την ωρίμανση των καρπών που σχετίζονται με την ποιότητα

- τις μετασυλλεκτικές μεταβολές των  κηπευτικών που επηρεάζουν τη διάρκεια αποθήκευσης και την ποιότητά τους

- τη δράση και επίδραση αυξητικών ρυθμιστών προ- και μετασυλλεκτικά στα

οπωροκηπευτικά

- τις μεθόδους συντήρησης των νωπών οπωροκηπευτικών

- τις συνθήκες αποθήκευσης βολβών και κονδύλων

- τις μεθόδους ωρίμανσης και αποπρασινισμού των καρπών.

Τέλος έμφαση δίνεται στα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου χρόνου συγκομιδής, καθώς

και στις μεθόδους συγκομιδής, χειρισμού και συσκευασίας των προϊόντων ώστε να

διατηρηθεί η ποιότητά τους.


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν η εισαγωγή στις ψηφιακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό του τοπίου και η απόδοση δισδιάστατης απεικόνισής του.

Το μάθημα στοχεύει, μέσα από σπονδυλωτές διαλέξεις και εργαστηριακή πράξη, στην απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων σχετικών με τους τρόπους παραγωγής δισδιάστατων μοντέλων του χώρου με διαφορετικά εργαλεία και μεθόδους (η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, είναι 40%), με αποτέλεσμα τη διατύπωση προτάσεων έργων σχεδιασμού του τοπίου διαφορετικής κλίμακας και τυπολογίας (η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, είναι 60%).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέσα και εργαλεία σχεδίασης του τοπίου με Η/Υ.

Εγκατάσταση και εκτέλεση του AutoCAD.

Εισαγωγή και περιβάλλον του AutoCAD.

Βασικές αρχές σχεδίασης με το AutoCAD.

Βασικές εντολές διαχείρισης οθόνης, σχεδίασης και επεξεργασίας.

Γραφή κειμένου, διαστασιολόγηση, διαγράμμιση.

Εισαγωγή μπλοκ, εικόνας και εξωτερικής αναφοράς.

Σύλληψη και σχεδιαστική απόδοση υπαίθριου χώρου μικρής κλίμακας.

Παρουσίαση εργασίας.

Η γεωργία ακριβείας στοχεύει στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης σε επίπεδο αγροτεμαχίου σχετικά με την προσαρμογή των γεωργικών πρακτικών πιο κοντά στις καλλιεργητικές ανάγκες (εισροές), την προστασία του περιβάλλοντος μειώνοντας τους περιβαλλοντικούς κινδύνους (ελαττώνοντας τις απώλειες του αζώτου) και τα οικονομικά ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα μέσω αποτελεσματικότερων πρακτικών (βελτιωμένη διαχείριση της χρήσης λιπασμάτων και άλλων εισροών).

Το μάθημα εξετάζει τις γενικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της Γεωργίας Ακριβείας και τις βασικές αρχές της καλλιέργειας των φυτών που αφορούν την εφαρμογή διαφορετικών δόσεων των εισροών και άλλων καλλιεργητικών φροντίδων για κάθε τμήμα του αγρού ανάλογα με τις πραγματικές του ανάγκες.

Αποσκοπεί στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων των φοιτητών, σε θέματα της, έτσι ώστε, να τους οδηγήσει στην κατανόηση των βασικών αρχών και αντιλήψεων της. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει τις ικανότητες να:

  • Να κατανοήσει την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη γεωργία που επέτρεψαν τη μέτρηση της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας των παραμέτρων της παραγωγής και του εδάφους και έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης συστημάτων της Γεωργίας Ακριβείας.
  • Να συσχετίσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο των γνώσεών του, έτσι ώστε, να συμβάλει στη διατήρηση μια παραγωγικής γεωργίας, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Να κατανοήσει τη σημασία της διαχείρισης της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας των αγρών που γίνεται στη Γεωργία Ακριβείας προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των αγροκτημάτων και να επιτευχθεί μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την μη ορθολογική χρήση των εισροών
  • Να ενημερωθεί για την ιστορική διαδρομή της Γεωργίας Ακριβείας και την εξέλιξη της παγκοσμίως και στη χώρας μας. Επίσης, να ενημερωθεί ότι η Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) είναι μια νέα μέθοδος διαχείρισης των αγρών, σύμφωνα με την οποία οι εισροές (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σπόρος, νερό άρδευσης) και οι καλλιεργητικές πρακτικές εφαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους και των καλλιεργειών, καθώς αυτές διαφοροποιούνται στον χώρο και στον χρόνο.
  • Να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμοποιώντας τις αποκτηθείσες γνώσεις και να εφαρμόσει στην πράξη τις σύγχρονες γεωργικές τεχνολογίες όπως είναι η Γεωργία Ακριβείας για την καλύτερη χρήση των πολύπλοκων μακροπρόθεσμων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πόρων, των ανθρώπων και του περιβάλλοντος τους.
Αποτίμηση:
Γραπτή τελική εξέταση για τη θεωρία (100%) που περιλαμβάνει:
-  Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων σε γνωστή ύλη προτεινόμενης βιβλιογραφίας.
-  Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή.

Μαθησιακά Αποτελέσματα - Learning Outcomes

Η απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων σχετικά με την παραγωγή και διατήρηση φυτών  και τη χρησιμοποίηση αυτών σε εσωτερικούς χώρους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα έχει τις ικανότητες να:

•         Επιλέγει τα κατάλληλα καλλωπιστικά φυτικά είδη για να εγκατασταθούν σε συγκεκριμένο εσωτερικό χώρο ανάλογα με το φωτισμό, τη θερμοκρασία και την σχετική υγρασία του εσωτερικού περιβάλλοντος αυτού.

•         Κατανοήσει το ρόλο των καλλωπιστικών φυτών εσωτερικών χώρων στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και στη διαμόρφωση ενός εσωτερικού περιβάλλοντος ανάλογα με τον όγκο τους, το χρώμα τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

•         Συσχετίζει τα χαρακτηριστικά των καλλωπιστικών φυτικών ειδών εσωτερικών χώρων και να επιλέγει αυτά ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη.

•         Γνωρίσει τους τρόπους πολλαπλασιασμού και της σωστής καλλιεργητικής πρακτικής για τη διατήρηση των καλλωπιστικών φυτών στους εσωτερικούς χώρους. 

•         Αξιολογεί υφιστάμενους εσωτερικούς χώρους και να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις όσον αφορά τη χρήση των καλλωπιστικών φυτικών ειδών εσωτερικών χώρων για τη βελτίωση και τη διακόσμηση των χώρων αυτών.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, του Γενικού μέρους είναι 30% και του Ειδικού μέρους είναι 70%.

 The student will be able to understand the importance of indoor pot plants in the house environment.

Upon successful completion of this course, the student will have the skills to:

•         Choose the right ornamental indoor plants to be installed in a specific indoor space depending on the lighting, temperature and relative humidity of the indoor environment of this space.

•         Understand the impact of ornamental indoor plants on human health, like and in the formation of an indoor environment, depending on their growth, colour and their specific characteristics.

•         Correlate the right ornamental indoor plant and choose them depending on the needs of the owner and the purpose of the building.

•         Know the methods of propagation of ornamental plants and the right cultural practice for their maintenance in indoor spaces.

Evaluate the existing indoor spaces and propose appropriate solutions concerning the use of ornamental indoor plants for the improvement and decoration of these spaces.

The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the General part is 30% and of the Special part is 70%.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - COURSE CONTENT

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1.       Τεχνικές αναπαραγωγής.

2.       Υποστρώματα καλλιέργειας.

3.       Περιβάλλον και εσωτερικοί χώροι (φυσικός και τεχνητός φωτισμός, απαιτήσεις έντασης φωτισμού, θερμοκρασία, σχετική υγρασία).

4.       Φυτοδοχεία (μέγεθος, σχήμα, υλικά κατασκευής, είδη φυτοδοχείων).

5.       Λοιπές φροντίδες (άρδευση, λίπανση, κλπ).

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Για κάθε φυτικό είδος περιγράφονται τα παρακάτω: Συστηματική κατάταξη (επιστημονικό/κοινό όνομα, οικογένεια), Καταγωγή, Περιγραφή μορφολογικών χαρακτηριστικών, Αναπαραγωγή, Καλλιεργητικές απαιτήσεις (, φως, έδαφος, θερμοκρασία, φωτισμός, σχετική υγρασία, άρδευση, λίπανση, λοιπές φροντίδες), Καλλωπιστική αξία και Χρήσεις.

Αναλυτικά περιγράφονται τα παρακάτω φυτά :

Φυλλώδη Φυτά:Βελοπερόνη, Φιττόνια, Αγλαόνημα, Διενφενμπάχια, Καλάδιο, Μονστέρα, Πόθος, Σπαθίφυλλο, Συγκόνιο, Φιλόδενδρο, Αράλια, Διζυγοθήκη, Κισσός, Σεφλέρα, Φατσεδέρα, Αροκάρια, Τηλέγραφος, Ζεμπρίνα, Κρότωνας, Καλαθέα, Κτενάνθη, Μαράντα, Φίκος, Σπαράγγι, Γιούκα, δράκαινα, κορδυλίνη, νολίνα, σανσεβιέρια, χλωρόφυτο, πεπερόμια, πιλέα, κολουμνέα, Πλέκτρανθος, Φτέρες, Παχύφυτα, Κάκτοι.

Ανθοφόρα Φυτά: Ανθούριο, Βρομέλλιες, Ορτανσία, Καλαγχόη, Βεγόνια, Φούξια, Ποϊνσέτια κλπ.

Ερευνητική εργασία (βιβλιογραφική) - Παρουσίαση αποτελεσμάτων.

COURSE CONTENT

In the beginning are provided all the information about the indoor environment and the needs of pot plants, as well as the cares for their maintenance.

For every pot plant are provided: origin, description, species, varieties, culture needs, (propagation, light, soil, temperature, relative humidity, watering, fertilization, and other cares), ornamental value and use.

More analytically the following plants are being described:

Plants for their leaves:Beloperone, Fittonia, Aglaonema, Dieffenbachia, Caladium, Monstera, Epipremnum, Spathiphyllum, Syngonium, Philodendron, Aralia, Dizygotheca, Hedera, Brassaia, Fatshedera, Araucaria, Tradescandia, Zebrina, Croton, Calathea, Ctenanthe, Maranta, Ficus, Asparagus, Yucca, Dracaena, Cordyline, Nolina, Sansevieria, Chlorophytum, Peperomia, Pilea, Columnea, Plectranthus, Ferns, Succulents,Cacti.

Plants for their flowers:Anthurium, Bromelias, Hydrangea, Kalanchoe, Begonia, Fuchsia, Euphorbiapulcherrima  etc.

Assignment of a course work project and presentation of the results.