Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να λαμβάνουν χρηματοοικονομικές αποφάσεων στα πλαίσια της διοίκησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων.

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές: Να γνωρίζουν τον τρόπο εφαρμογής βασικών εργαλείων και μεθόδων της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Να αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Να διαχειρίζονται και να αξιολογούν με επιτυχία τον συντελεστή «κεφάλαιο» και τις χρηματικές επενδύσεις. Να εφαρμόζουν τις τεχνικές, τις μεθόδους και τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων των επενδύσεων στη γεωργία. Να αξιολογούν και να ερμηνεύουν την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των γεωργικών επιχειρήσεων, βάσει ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης τους. Να συμπεραίνουν και να αποτιμούν την χρηματοοικονομική εικόνα των γεωργικών επιχειρήσεων, με τη χρήση αριθμοδεικτών. 

Γενικός στόχος της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Η χρηματοοικονομική διοίκηση στα πλαίσια της γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έννοια και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμών. Χρηματοοικονομικοί δείκτες (δείκτες ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας, αποδοτικότητας, οικονομικής κάλυψης). Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών. Ταμειακές ροές (έννοια, υπολογισμός και ο ρόλος τους στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις). Επιχειρηματικός κίνδυνος και αποτελεσματική διαχείρισή του. Κατηγορίες κινδύνων. Λήψη οικονομικών αποφάσεων σε συνθήκες κινδύνου. Επενδύσεις σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία. Οργάνωση του συντελεστή παραγωγής «κεφάλαιο». Το κόστος του δανειακού κεφαλαίου. Έννοια της κεφαλαιοποίησης. Σχέσεις μεταξύ επιτοκίου, χρόνου και κεφαλαιοποίησης. Ενοικιαζόμενο κεφάλαιο. Μελέτες υποδειγμάτων περιπτώσεων στη γεωργία.

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Ιστορία χρήσης των πόρων. Ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι. Θεωρίες του μάνατζμεντ και το περιβάλλον. Η πρακτική του μάνατζμεντ και το περιβάλλον. Έννοιες και αρχές της οικολογίας. Περιβαλλοντική ηθική. Βιώσιμη ανάπτυξη. Περιβαλλοντικά προβλήματα(Όξινη βροχή, φαινόμενο του θερμοκηπίου και η τρύπα του όζοντος, βιοποικιλότητα, ερημοποίηση, υγρά και στερεά απόβλητα). Άριστη διαχείριση φυσικών πόρων. Συστήματα διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα Αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων έχει ως στόχο να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις βασικές έννοιες των φυσικών πόρων και της αειφορίας και να αποκτήσουν γνώσεις σε επιλεγμένα θέματα αειφορικής διαχείρισης των Φυσικών Πόρων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο της διαχείρισης των φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων, σε επίπεδο εκμετάλλευσης, επιχείρησης, περιοχής και χώρας. Θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις πρακτικές διαχείρισης και τις πολιτικές προστασίας των φυσικών πόρων, και να επιλύουν συναφή προβλήματα.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) των φυσικών πόρων και την επίδραση τους στην οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη (40%)

2) της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών προβλημάτων που συνδέονται με τη χρήση των φυσικών πόρων (30%)

3) της αειφόρου αξιοποίησης και διαχείρισης των φυσικών πόρων και περιβαλλοντικών αγαθών (30%)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα "Κοστολόγηση Γεωργικών Προϊόντων" παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να υπολογίζουν το κόστος χρήσης των συντελεστών παραγωγής, τη διαμόρφωση των συνολικών δαπανών παραγωγής, να εφαρμόζουν μεθόδους αποτίμησης  της πραγματικής αξίας των γεωργικών προϊόντων και να προβαίνουν στις αναγκαίες παρεμβάσεις για τη μείωση του.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να αναλύουν τα στοιχεία του κόστους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και να εφαρμόζουν τους τρόπους υπολογισμού ή εκτίμησης στα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα, να χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία που ακολουθείται προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος παραγωγής όλων των γεωργικών προϊόντων καθώς και να εφαρμόζουν τις μεθόδους υπολογισμού ή εκτίμησης του κόστους λειτουργίας των γεωργικών μηχανημάτων.

Περιεχόμενο μαθήματος
Έννοια του κόστους παραγωγής. Σημασία της γνώσης του κόστους παραγωγής. Διάκριση κόστους παραγωγής-κατηγορίες κόστους. Νεκρό σημείο –άριστο επίπεδο παραγωγής. Στοιχεία του κόστους παραγωγής και τρόποι υπολογισμού ή εκτίμησης. Διακρίσεις των στοιχείων του κόστους. Έννοια και προϋποθέσεις κοστολόγησης. Δυσκολίες υπολογισμού του κόστους παραγωγής . Μέθοδοι καταμερισμού γενικών δαπανών. Αρχές κοστολόγησης. Τρόποι υπολογισμού του κόστους παραγωγής. Ανάλυση του κόστους παραγωγής. Κόστος εργασίας γεωργικών μηχανημάτων


Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

  • Ανάλυση των στοιχείων του κόστους παραγωγής τωνν γεωργικών προϊόντων (20%),
  • Τρόποι υπολογισμού ή εκτίμισης γεωρικών προϊόντων (30%),
  • Εφαρμογή  της μεθοδολογίας που ακολουθείται προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος παραγωγής όλων των γεωργικών προϊόντων (40%).
  •  Μέθοδοι υπολογισμού ή εκτίμησης του κόστους λειτουργίας των γεωργικών μηχανημάτων (10%)