Το μάθημα αποσκοπεί αφενός μεν στην γενικότερη κατανόηση της λειτουργίας του διεθνούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, των διεθνών μετακινήσεων των συντελεστών της παραγωγής και της εμπορικής πολιτικής, αφετέρου δε στην κατανόηση της λειτουργίας του διεθνούς εμπορίου γεωργικών προϊόντων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με:

  • την παραδοσιακή θεωρία του διεθνούς εμπορίου
  • τις επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου 
  • τις διεθνείς μετακινήσεις των συντελεστών παραγωγής.
  • την επίπτωση της παγκοσμιοποίησης, του διεθνούς εμπορίου και των γεωπολιτικών εξελίξεων στις εθνικές οικονομίες

Η γνώση αυτή υποστηρίζεται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου και περιλαμβάνει και απόψεις που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του γνωστικού τους πεδίου όπως τα μη-δασμολογικά εμπόδια, οι συμφωνίες εμπορίου και  οι ζώνες εμπορίου.


Το μάθημα επικεντρώνεται σε επιλεγμένα θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών γεωργικών προϊόντων, σε συνδυασμό με τις μεθόδους έρευνας αγοράς. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να:
1. Αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών υποδειγμάτων και θεωριών σχετικά με την αγοραστική διαδικασία και συμπεριφορά του καταναλωτή
2. Χρησιμοποιούν τα εργαλεία του μίγματος Μάρκετινγκ με ουσιαστικό τρόπο, με στόχο να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους πελάτες.
3. Αναπτύσσουν τις ικανότητες εκείνες που θα τους υποστηρίξουν στην απόκτηση, κατανόηση και ανάλυση της πληροφορίας για τον καταναλωτή-πελάτη-επιχείρηση (σε ρόλο του αγοραστή) και θα τους οδηγήσουν σε ουσιαστικές προσανατολισμένες στον πελάτη στρατηγικές μάρκετινγκ.
4. Επιλέγουν τη βέλτιστη, ανά ερευνητικό πρόβλημα, μεθοδολογία έρευνας αγοράς,
5. Αναπτύσσουν ένα τεκμηριωμένο βιβλιογραφικά, αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο έρευνας αγοράς,
6. Διενεργούν στατιστικές αναλύσεις συγκεντρώνοντας πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα, μέσα από τις οποίες θα μπορούν να λαμβάνουν σωστές διοικητικές αποφάσεις.

Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
1. Γραπτές εξετάσεις
2. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (20%)

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναλύουν τις έννοιες της Οικονομικής και τις αρχές της Πολιτικής της Αγροτικής ανάπτυξης και να είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν στην παραγωγική διαδικασία.
Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι ικανοί: Να κατανοούν την Οικονομική και Πολιτική της Αγροτικής ανάπτυξης. Να εξοικειωθούν με τα εθνικά και διεθνή θέματα της Οικονομικής και Πολιτικής Αγροτικής ανάπτυξης. Να αποκτήσουν τις γνώσεις ώστε να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν και να δώσουν τις καλύτερες λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με το επάγγελμα τους. Να έχουν την ικανότητα να συμβάλλουν στην Αγροτική Ανάπτυξη και βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων τις περιφέρειας, αλλά και των αστικών κέντρων.

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα
Περιλαμβάνει:

1. Ατομικές Γραπτές εργασίες (30% Βαθμολογίας)
2. Γραπτή εξέταση