Περιεχόμενο Μαθήματος 

Βασικές σχέσεις μεταξύ συντελεστών παραγωγής και παραγόμενων προϊόντων στο πλαίσιο της οικονομικής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τύποι συναρτήσεων παραγωγή. Καμπύλες ισοπαραγωγής, καμπύλες ίσου κόστους. Μερικές και συνολικές ελαστικότητες παραγωγής. Ελαστικότητα της υποκατάστασης. Παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα. Μέτρηση αποτελεσματικότητας. Η μεθοδολογία DEA (DataEnvelopmentAnalysis). 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τις αρχές και της αριστοποίησης της γεωργικής οικονομικής και η εξοικείωσή τους στη χρήση εξειδικευμένων οικονομετρικών και μαθηματικών πακέτων Λογισμικού Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την θεωρία του γραμμικού προγραμματισμού στην επιχειρησιακή έρευνα, την κατάρτιση μοντέλων DEA και την επίλυσή τους με τη χρήση Η/Υ και θα εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία προβλημάτων αριστοποίησης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από: 

Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: 

Δοκίμια πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις Σωστού –Λάθους 

Ερωτήσεις, Ασκήσεις σύντομης ανάπτυξης 

Προαιρετικά εργασίες και ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συνυπολογιζόμενα μέχρι 30% του τελικού βαθμού των γραπτών εξετάσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τις αρχές και της μεθόδους της γεωργικής οικονομικής που έχουν εφαρμογή στη ζωική παραγωγή.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στις βασικές αρχές, κανόνες και μεθόδους  της οικονομικής εφαρμοσμένης στη ζωική παραγωγή, στην τεχνοοικονομική ανάλυση των κυριότερων κλάδων ζωικής παραγωγής  και θα εξοικειώνονται με μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης ζωικής παραγωγής.

Περιεχόμενο μαθήματος

Σημασία και κλάδοι ζωικής παραγωγής. Θεμελιώδεις οικονομικές αρχές της ζωικής παραγωγής. Συντελεστές και κόστος ζωικής παραγωγής. Σχέσεις συντελεστών και προϊόντων ζωικής παραγωγής. Οργάνωση και διαχείριση ζωικής παραγωγής. Τεχνικοοικονομική ανάλυση κυριότερων κλάδων ζωικής παραγωγής.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναλύουν  τις οικονομικές εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο και την πορεία των χωρών της Ευρώπης προς την οικονομική και διοικητική τους ολοκλήρωση.

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι ικανοί:

1. Να αναλύουν τις σημαντικότερες πολιτικές, οι οποίες καθορίζουν την εξελικτική πορεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης.

2.  Να περιγράφουν την εξέλιξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

3.  Να κατανοούν τη λειτουργία των βασικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Να αιτιολογούν την αναγκαιότητα και τη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ε.Ε.

Εισαγωγή (θεωρητική και ιστορική) στη γενική έννοια της οικονομικής ενοποίησης. Τα μεγάλα βήματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Θεσμικά δεδομένα, όργανα της ΕΕ. Οι κοινές πολιτικές και τομείς δράσης της Ε.Ε. Πολιτική της Ε.Ε. για την περιφερειακή ανάπτυξη. Τα Κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και σχέδια Τα οικονομικά της Ε.Ε. Η ενιαία εσωτερική αγορά. Θεωρίες Οικονομικής Ολοκλήρωσης. Η οικονομική και νομισματική ένωση. Άσκηση της νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη. Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της Ε.Ε. Η ενίσχυση της ένωσης και η διεύρυνσή της. Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις. Οικονομικές Ενώσεις και Χρηματοοικονομικές Κρίσεις. Ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας (ΣΣ).

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

  • Περιγραφή της εξέλιξης της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης 20%
  • Περιγραφή της εξέλιξης της ευρωπαϊκής πολιτικής ενοποίησης 20%
  • Κατανόηση των βασικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20%
  • Αιτιολόγηση της αναγκαιότητας και λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ε.Ε 20%
  • Ανάλυση των σημαντικότερων πολιτικών  οι οποίες καθορίζουν την εξελικτική πορεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωση 20% Η γεωργία ακριβείας στοχεύει στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης σε επίπεδο αγροτεμαχίου σχετικά με την προσαρμογή των γεωργικών πρακτικών πιο κοντά στις καλλιεργητικές ανάγκες (εισροές), την προστασία του περιβάλλοντος μειώνοντας τους περιβαλλοντικούς κινδύνους (ελαττώνοντας τις απώλειες του αζώτου) και τα οικονομικά ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα μέσω αποτελεσματικότερων πρακτικών (βελτιωμένη διαχείριση της χρήσης λιπασμάτων και άλλων εισροών).

Το μάθημα εξετάζει τις γενικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της Γεωργίας Ακριβείας και τις βασικές αρχές της καλλιέργειας των φυτών που αφορούν την εφαρμογή διαφορετικών δόσεων των εισροών και άλλων καλλιεργητικών φροντίδων για κάθε τμήμα του αγρού ανάλογα με τις πραγματικές του ανάγκες.

Αποσκοπεί στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων των φοιτητών, σε θέματα της, έτσι ώστε, να τους οδηγήσει στην κατανόηση των βασικών αρχών και αντιλήψεων της. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει τις ικανότητες να:

  • Να κατανοήσει την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη γεωργία που επέτρεψαν τη μέτρηση της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας των παραμέτρων της παραγωγής και του εδάφους και έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης συστημάτων της Γεωργίας Ακριβείας.
  • Να συσχετίσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο των γνώσεών του, έτσι ώστε, να συμβάλει στη διατήρηση μια παραγωγικής γεωργίας, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Να κατανοήσει τη σημασία της διαχείρισης της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας των αγρών που γίνεται στη Γεωργία Ακριβείας προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των αγροκτημάτων και να επιτευχθεί μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την μη ορθολογική χρήση των εισροών
  • Να ενημερωθεί για την ιστορική διαδρομή της Γεωργίας Ακριβείας και την εξέλιξη της παγκοσμίως και στη χώρας μας. Επίσης, να ενημερωθεί ότι η Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) είναι μια νέα μέθοδος διαχείρισης των αγρών, σύμφωνα με την οποία οι εισροές (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σπόρος, νερό άρδευσης) και οι καλλιεργητικές πρακτικές εφαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους και των καλλιεργειών, καθώς αυτές διαφοροποιούνται στον χώρο και στον χρόνο.
  • Να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμοποιώντας τις αποκτηθείσες γνώσεις και να εφαρμόσει στην πράξη τις σύγχρονες γεωργικές τεχνολογίες όπως είναι η Γεωργία Ακριβείας για την καλύτερη χρήση των πολύπλοκων μακροπρόθεσμων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πόρων, των ανθρώπων και του περιβάλλοντος τους.
Αποτίμηση:
Γραπτή τελική εξέταση για τη θεωρία (100%) που περιλαμβάνει:
-  Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων σε γνωστή ύλη προτεινόμενης βιβλιογραφίας.
-  Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή.