Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε οι φοιτητές να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να αξιολογούν προγράμματα γεωργικής εκπαίδευσης, καθώς και να διδάσκουν σε αυτά, χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση.

Ειδικότερα, επιδιώκεται να οριοθετηθεί από επιστημονική και πραγματολογική άποψη το πεδίο της δια βίου μάθησης στον αγροτικό τομέα, να παρουσιαστούν οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου της μάθησης και να αναλυθούν τα ζητήματα των εκπαιδευτικών τεχνικών και της δυναμικής της εκπαιδευόμενης ομάδας γεωργών. Επιπλέον επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με τα Ανοικτά και εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Συστήματα, την ανάπτυξη διδακτικού υλικού συμβατού με την δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, την έννοια της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών σε γεωργούς, και με το περιεχόμενο της αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα να μπορούν να δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης στον αγροτικό τομέα.

The course aims to provide specialized knowledge and skills development so that students are able to design, organize, manage and evaluate agricultural training programs, as well as to teach in them, using modern educational methods and distance learning methods.

In particular, the aim is to delimit the field of lifelong learning in the agricultural sector from a scientific and factual point of view, to present the main theoretical approaches to the phenomenon of learning and to analyze the issues of teaching techniques and dynamics of the trained group of farmers. In addition, the aim is to familiarize students with Open and Distance Education Systems, to develop teaching materials compatible with live and distance learning using modern technology, the concept of exploring educational needs in farmers, and the content of teacher evaluation. The expected result is that the students who will attend the course will be able to be active in the field of Lifelong Learning in the agricultural sector.

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Βασικές σχέσεις μεταξύ συντελεστών παραγωγής και παραγόμενων προϊόντων στο πλαίσιο της οικονομικής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τύποι συναρτήσεων παραγωγή. Καμπύλες ισοπαραγωγής, καμπύλες ίσου κόστους. Μερικές και συνολικές ελαστικότητες παραγωγής. Ελαστικότητα της υποκατάστασης. Παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα. Μέτρηση αποτελεσματικότητας. Η μεθοδολογία DEA (DataEnvelopmentAnalysis). 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τις αρχές και της αριστοποίησης της γεωργικής οικονομικής και η εξοικείωσή τους στη χρήση εξειδικευμένων οικονομετρικών και μαθηματικών πακέτων Λογισμικού Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την θεωρία του γραμμικού προγραμματισμού στην επιχειρησιακή έρευνα, την κατάρτιση μοντέλων DEA και την επίλυσή τους με τη χρήση Η/Υ και θα εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία προβλημάτων αριστοποίησης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από: 

Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: 

Δοκίμια πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις Σωστού –Λάθους 

Ερωτήσεις, Ασκήσεις σύντομης ανάπτυξης 

Προαιρετικά εργασίες και ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συνυπολογιζόμενα μέχρι 30% του τελικού βαθμού των γραπτών εξετάσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τις αρχές και της μεθόδους της γεωργικής οικονομικής που έχουν εφαρμογή στη ζωική παραγωγή.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στις βασικές αρχές, κανόνες και μεθόδους  της οικονομικής εφαρμοσμένης στη ζωική παραγωγή, στην τεχνοοικονομική ανάλυση των κυριότερων κλάδων ζωικής παραγωγής  και θα εξοικειώνονται με μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης ζωικής παραγωγής.

Περιεχόμενο μαθήματος

Σημασία και κλάδοι ζωικής παραγωγής. Θεμελιώδεις οικονομικές αρχές της ζωικής παραγωγής. Συντελεστές και κόστος ζωικής παραγωγής. Σχέσεις συντελεστών και προϊόντων ζωικής παραγωγής. Οργάνωση και διαχείριση ζωικής παραγωγής. Τεχνικοοικονομική ανάλυση κυριότερων κλάδων ζωικής παραγωγής.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναλύουν  τις οικονομικές εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο και την πορεία των χωρών της Ευρώπης προς την οικονομική και διοικητική τους ολοκλήρωση.

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι ικανοί:

1. Να αναλύουν τις σημαντικότερες πολιτικές, οι οποίες καθορίζουν την εξελικτική πορεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης.

2.  Να περιγράφουν την εξέλιξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

3.  Να κατανοούν τη λειτουργία των βασικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Να αιτιολογούν την αναγκαιότητα και τη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ε.Ε.

Εισαγωγή (θεωρητική και ιστορική) στη γενική έννοια της οικονομικής ενοποίησης. Τα μεγάλα βήματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Θεσμικά δεδομένα, όργανα της ΕΕ. Οι κοινές πολιτικές και τομείς δράσης της Ε.Ε. Πολιτική της Ε.Ε. για την περιφερειακή ανάπτυξη. Τα Κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και σχέδια Τα οικονομικά της Ε.Ε. Η ενιαία εσωτερική αγορά. Θεωρίες Οικονομικής Ολοκλήρωσης. Η οικονομική και νομισματική ένωση. Άσκηση της νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη. Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της Ε.Ε. Η ενίσχυση της ένωσης και η διεύρυνσή της. Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις. Οικονομικές Ενώσεις και Χρηματοοικονομικές Κρίσεις. Ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας (ΣΣ).

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

  • Περιγραφή της εξέλιξης της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης 20%
  • Περιγραφή της εξέλιξης της ευρωπαϊκής πολιτικής ενοποίησης 20%
  • Κατανόηση των βασικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20%
  • Αιτιολόγηση της αναγκαιότητας και λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ε.Ε 20%
  • Ανάλυση των σημαντικότερων πολιτικών  οι οποίες καθορίζουν την εξελικτική πορεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωση 20%