Ύλη Μαθήματος 

Προέλευση, εξέλιξη και ταξινόμηση των κατοικίδιων ζώων. Εξημέρωση και εκτροφή των κατοικίδιων ζώων. Κλιματική αλλαγή και Ζωική Παραγωγή. Σημασία της ζωικής παραγωγής. Ζωική παραγωγή στον κόσμο, στην ΕΕ(28) και στην Ελλάδα. Συστήματα εκτροφής των αγροτικών ζώων. Συστήματα του ζωικού οργανισμού. Ενδοκρινικό σύστημα, φυσιολογικές ιδιότητες των ορμονών. Αύξηση και ανάπτυξη στα αγροτικά ζώα. Στοιχεία γενετικής και γενετικής βελτίωσης αγροτικών ζώων. Αναπαραγωγή και Γαλακτοπαραγωγή αγροτικών ζώων. Πέψη στα αγροτικά ζώα. Ευζωία αγροτικών ζώων

Στόχοι του Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μέρος των μαθημάτων γενικών γνώσεων. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών σε βασικά θέματα της επιστήμης της Ζωοτεχνίας, όπως στην προέλευση των αγροτικών ζώων, την εξημέρωση και την κατοικιδιοποίησή τους, στο ρόλο που διαδραματίζει η Ζωική Παραγωγή στην Αγροτική οικονομία, στα συστήματα εκτροφής, τις φυλές, τις παραγωγικές και αναπαραγωγικές ικανότητες των ζώων. Επίσης, η ύλη του μαθήματος περιέχει συμπυκνωμένες γνώσεις που αφορούν στη γενετική και τη γενετική βελτίωση των αγροτικών ζώων, στα προϊόντα που παράγουν, καθώς και στοιχεία της ευζωίας τους. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές   της σημασίας της Ζωικής Παραγωγής και τις μελλοντικές προοπτικές της για τη χώρα μας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανόηση για τα βασικά θέματα που αφορούν στη Ζωική Παραγωγή.
  •  Έχει γνώση των μεθόδων για την αύξηση της κτηνοτροφικής παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων.
  • Είναι σε θέση να κατανοεί τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγική και αναπαραγωγική ικανότητα των αγροτικών ζώων.


Το μάθημα αποσκοπεί στο να είναι ο φοιτητής ικανός να οργανώσει και να σχεδιάσει πληροφορίες και να επιλύσει προβλήματα που αντιμετωπίζει στον αγροτικό τομέα με την χρήση Η/Υ και των αντίστοιχων προγραμμάτων.

Ο στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει γνωστικές ανάγκες και ενδιαφέροντα του φοιτητή πάνω στο πλέον διαδεδομένο και ανανεωμένο λειτουργικό σύστημα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καθώς και του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλημάτων ενός οργανωμένου γραφείου, στον τομέα της γεωργίας και της γεωργικής παραγωγής. 

Επιδίωξη του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εμπεδώσουν άμεσα γνώσεις χρησιμοποιώντας παράλληλα και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, με εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης στον αγροτικό τομέα.

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει θέματα σχετικά με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, τα μέρη του Η/Υ, Εφαρμογές Η/Υ, Εισαγωγή στα Windows και Office. Παράλληλα θα έχουν "εκτεθεί" στη χρήση διαμορφωτή κειμένου, παρουσιάσεων, και χρήση Internet. Θα είναι σε θέση να χειρίζονται Λογισμικό Κειμενογράφου, Υπολογιστικών Φύλλων, Δημιουργίας Παρουσιάσεων καθώς και να συνδυάζουν τη χρήση των βασικών Λογισμικών που συναντά κανείς στην πράξη. Με την ολοκλήρωση των ενοτήτων θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις σε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών που θεωρούνται προαπαιτούμενο για την επιτυχή εισαγωγή στον εργασιακό χώρο.

Αποτίμηση:

i. Εξέταση στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος (Διαλέξεις) με δοκιμασία πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης: 70%

ii. Εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, που περιλαμβάνει γραπτή εργασία με χρήση εφαρμογών γραφείου (officesuite) (30%).


ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στους μαθησιακούς στόχους περιλαμβάνεται, σε θεωρητικό επίπεδο, η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων των βασικών αρχών και εννοιών της γενικής,  ανόργανης και οργανικής χημείας  που συνιστούν απαραίτητο υπόβαθρο για τις γεωπονικές σπουδές. Με τα εργαστήρια του μαθήματος, επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με το χώρο, τα όργανα και τα σκεύη του εργαστηρίου, τις ορθές και ασφαλείς χρήσεις τους, τις εφαρμογές βασικών τεχνικών στην παρασκευή χημικών διαλυμάτων και, γενικότερα, στην εργαστηριακή πρακτική, καθώς και με την ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) της γενικής και ανόργανης χημείας, είναι 40%

2) της οργανικής χημείας, είναι 40%

3) των εργαστηριακών ασκήσεων, των βασικών υπολογισμών στη χημεία και της εργασίας, είναι 20%

Περιεχόμενο μαθήματος

Γενική και Ανόργανη Χημεία: Δομή του ατόμου. Περιοδικός πίνακας των στοιχείων. Περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων. Ατομικά τροχιακά. Χημικές ενώσεις. Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων. Χημικοί δεσμοί. Χημικά στοιχεία και ενώσεις με γεωργικό ενδιαφέρον. Χημεία διαλυμάτων. Χημική κινητική. Καταλύτες. Οξείδωση – Αναγωγή. Χημική ισορροπία. Οξέα, βάσεις, άλατα. Ιονική ισορροπία. Ιονισμός του νερού – pH. Ηλεκτρολυτικοί δείκτες. Υδρόλυση. Ρυθμιστικά διαλύματα. Κολλοειδή συστήματα. Γαλβανικά στοιχεία. Ενώσεις συναρμογής. Στοιχεία φωτοχημείας. Ηλεκτρονική φασματοσκοπία. Οργανική χημεία: Σύνταξη, ταξινόμηση και ονοματολογία οργανικών ενώσεων. Ισομέρεια. Ηλεκτρονικά φαινόμενα. Στερεοχημεία. Ταξινόμηση και μηχανισμοί των αντιδράσεων. Αλκάνια και κυκλοαλκάνια. Αλκένια και αλκαδιένια. Αλκύνια. Αλκυλαλογονίδια. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αλκοόλες. Αιθέρες. Φαινόλες και φαινολαιθέρες. Αλειφατικές και αρωματικές αμίνες. Καρβονυλικές ενώσεις. Καρβοξυλικά οξέα. Βιταμίνες και Ορμόνες. Εργαστηριακές ασκήσεις και φροντιστήρια (ο χώρος του εργαστηρίου, ασφάλεια, αντιδραστήρια, όργανα - σκεύη και χρήση τους, παρασκευή διαλυμάτων, χημική ισορροπία, πεχαμετρία, ρυθμιστικά διαλύματα, ογκομετρία εξουδετέρωσης, φασματοφωτομετρία).