Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της μορφολογίας και ανατομίας των ανώτερων φυτών. Αναλυτικότερα η περιγραφή του φυτικού κύτταρου, των φυτικών ιστών και των φυτικών οργάνων, με στόχο την γνώση της δομής, της μορφολογικής ποικιλότητας και των περιβαλλοντικών προσαρμογών των φυτικών οργανισμών. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μακροσκοπικά και μικροσκοπικά τους μορφολογικούς χαρακτήρες των ανώτερων φυτών.

Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές εξοικειώνονται με θέματα που αφορούν τ τα εξής

Την  προέλευση και εξέλιξη των φυτών. 

Τους Προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς και την μοριακή σύσταση των φυτών. 

Το φυτικό κύτταρο, πρωτόπλασμα και κυτόπλασμα, κυτταρικές μεμβράνες, ριβοσώματα, ενδομεμβρανικό σύστημα, μιτοχόνδρια, πλαστίδια, πυρήνας κυτταρικό τοίχωμα, χυμοτόπια, αποταμιευτικά προϊόντα. 

Διαίρεση του κυττάρου (μίτωση, μείωση).

Τα κύτταρα και τους ιστούς του φυτικού σώματος (παρέγχυμα, κολλέγχυμα, σκληρέγχυμα, την επιδερμίδα και τα εξαρτήματά της, το αγωγό σύστημα,τα  εκκριτικά κύτταρα και τους ιστούς. 

Την οργάνωση του φυτικού σώματος βλαστός, πρωτογενής δομή, ανάπτυξη, τη δευτερογενή αύξηση, τις μεταμορφώσεις του βλαστού. 

Το  φύλλο, την αποκοπή των φύλλων, τις μεταμορφώσεις του φύλλου. 

Την ρίζα, πρωτογενής δομή, μεταμορφώσεις της ρίζας. Άνθος, ταξιανθίες, καρποί, σπέρματα. Αναπαραγωγή των φυτών, αφυλετική αναπαραγωγή.

 Επιπρόσθετα στο εργαστήριο πραγματοποιείται χρήση οπτικού μικροσκοπίου για την παρατήρηση και αναγνώριση κυττάρων και ιστών των φυτών, απόκτηση επιδεξιότητας στην κατασκευή μικροσκοπικών παρασκευασμάτων και ερμηνεία της παρατηρούμενης εικόνας.

Στόχος του μαθήματος είναι να γίνει μία γενική εισαγωγή των διαφόρων θεμάτων της Γεωπονίας (Χημεία, Γεωργική πολιτική, Φυτοπαραγωγή, Ζωοπαραγωγή, Ζιζάνια, Ασθένιες Φυτών κ.α.) στην αγγλική γλώσσα, ώστε με αυτό τον τρόπο να εκτεθούν στην αγγλική εκδοχή της γεωπονικής ορολογίας. Η αγγλική ορολογία θα διδάσκεται μέσω κειμένων και παρουσιάσεων σχετικών με την εκάστοτε επιστημονική υποενότητα. Επίσης, οι σπουδαστές θα εκτεθούν στις βασικές αρχές ακαδημαϊκής γραφής στα αγγλικά, στα είδη ακαδημαϊκών δοκιμίων (academic essays) και την γλωσσική καταλληλότητα κατλα τη συγγραφή τους.

Κατά την εξέταση του μαθήματος, οι σπουδαστές θα κληθούν να ανταποκριθούν στις εξής ενότητες:

1)   Κατανόηση γραπτού λόγου (reading comprehension) ακαδημαϊκών δοκιμίων/άρθρων στην αγγλική γλώσσα 40%

2) Λεξιλογικές ασκήσεις με βάση το κείμενο και ορολογία των αντίστοιχων ενοτήτων 30%

3) Παραγωγή γραπτού λόγου (writing) ακαδημαϊκού δοκιμίου περίπου 200 λέξεων 30% 

600-190303 Ανατομία Ζώων Anatomy of Animals 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αναστασία Φούντα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων σχετικά με τη  δομή  των ζωικών οργανισμών. Περιλαμβάνει τη μελέτη των συστημάτων του  οργανισμού των ζώων ( μακροσκοπική ανατομική και  μικροσκοπική ανατομική), τις μορφολογικές διαφορές μεταξύ όμοιων οργάνων διαφορετικών ειδών ζώων (συγκριτική ανατομική), καθώς και τη θέση και τις σχέσεις των οργάνων μεταξύ τους (τοπογραφική ανατομική ).

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ιστοί, Κινητικό σύστημα (οστά, αρθρώσεις, μύες), Ενδοκρινικό σύστημα, Κοιλότητες του σώματος, Κυκλοφορικό σύστημα (Αιμοφόρο και    Λεμφοφόρο σύστημα, Κυκλοφορία αίματος), Αναπνευστικό σύστημα,  Πεπτικό σύστημα, Ουροποιητικό σύστημα, Γεννητικό σύστημα αρσενικού και θηλυκού, Νευρικό σύστημα, Αισθητήρια όργανα.

Tissues, Kinetic system (bones, joints, muscles), Endocrine system, Body cavities, Circulatory system (Blood and Lymphatic system, Blood circulation), Respiratory system, Digestive system, Urinary system, Male and female genital system, Nervous system, Sensory organs.
600-190304 Αρχές Διατροφής Ζώων – Principles of Animal Nutrition

 

Υπεύθυνος Μαθήματος: Βασίλειος Μπαμπίδης, Καθηγητής

Course Leader: Vasileios Bampidis, Professor

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Learning Outcomes

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τις αρχές διατροφής των ζώων. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στη σύσταση του σώματος του ζώου και της τροφής, στις θρεπτικές ουσίες και την ενέργεια της τροφής, στην κατανάλωση της τροφής, στην πέψη, την απορρόφηση και το μεταβολισμό των θρεπτικών ουσιών και της ενέργειας, στον ισολογισμό της ύλης και της ενέργειας στο ζώο, και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης και στη σχέση τους με τη διατροφή του ανθρώπου.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) της σύστασης του σώματος του ζώου και της τροφής, και των θρεπτικών ουσιών και της ενέργειας της τροφής, είναι 40%,

2) της κατανάλωσης της τροφής, της πέψης, της απορρόφησης και του μεταβολισμού των θρεπτικών ουσιών και της ενέργειας, του ισολογισμού της ύλης και της ενέργειας στο ζώο, είναι 40%,

3) των προϊόντων ζωικής προέλευσης και της σχέσης τους με τη διατροφή του ανθρώπου, είναι 20%.

The learning objectives include students’ acquisition of the necessary knowledge and skills related to principles of animal nutrition. Specifically, students will acquire knowledge and skills about animal body composition and feed, feed nutrients and energy, feed consumption, digestion, absorption and metabolism of nutrients and energy, material and energy balance in the animal, and in products of animal origin and in their relationship with human nutrition.

The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the study of:

1) the composition of the animal’s body and the feed, and the nutrients and energy of the feed, is 40%,

2) feed consumption, digestion, absorption and metabolism of nutrients and energy, and the balance of material and energy in the animal, is 40%,

3) products of animal origin and their relationship with human nutrition, is 20%.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος – Course Content

Σύσταση σώματος ζώου και τροφής. Θρεπτικές ουσίες και ενέργεια τροφής. Κατανάλωση τροφής. Πέψη, απορρόφηση και μεταβολισμός θρεπτικών ουσιών και ενέργειας. Ισολογισμός ύλης και ενέργειας στο ζώο. Προϊόντα ζωικής προέλευσης και διατροφή του ανθρώπου.

Composition of animal body and feed. Nutrients and energy of feed. Feed consumption. Digestion, absorption and metabolism of nutrients and energy. Balance of material and energy in the animal. Products of animal origin and human nutrition.


Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές:

  • Να γνωρίζουν την έννοια και το περιεχόμενο της αγροτικής πολιτικής καθώς και να αναλύουν τη λογική στην διαμόρφωσή της.
  • Να γνωρίζουν και να αναλύουν τη θέση της γεωργίας στην εθνική οικονομία, τις ιδιαιτερότητές της και τη σημασία της στην εθνική οικονομία και κοινωνία.
  • Να αναλύουν τους μηχανισμούς εφαρμογής της Γεωργικής πολιτικής στους επιμέρους κλάδους της γεωργίας και ειδικότερα στα βασικά γεωργικά προϊόντα της χώρας.
  • Να χρησιμοποιούν διάφορα «εργαλεία» για την παρακολούθηση και διαρκή ενημέρωση των μεταβολών, εξελίξεων και αναμορφώσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.
  • Να εξοικειωθούν με την σκοπιμότητα ένταξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων σε προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης, στα πλαίσια της ΚΑΠ.  Στο πλαίσιο αυτό, να μπορούν να επιλύουν προβλήματα σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σχετικά με τον παραγωγικό προσανατολισμό τους, τη διαμόρφωση των τιμών των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων, την ένταξή τους σε ομάδες παραγωγών και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επενδύσεών τους.

Οι παραπάνω στόχοι συμμετέχουν εξίσου  στο περιεχόμενο του μαθήματος και διαμορφώνουν ισότιμα τη τελική βαθμολογία του μαθήματοςΜαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων σχετικών με τη γονιμότητα των εδαφών, τη θρέψη των φυτών, τη διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών θρέψης, καθώς και τις τεχνικές λίπανσης των καλλιεργειών. Με το θεωρητικό τμήμα του μαθήματος, οι φοιτητές καθίστανται ικανοί να κατανοήσουν το ρόλο των απαραίτητων για την ανάπτυξη των φυτών θρεπτικών στοιχείων, τους μηχανισμούς θρέψης των φυτών, τα προβλήματα που εμφανίζονται στην ανάπτυξη των καλλιεργούμενων φυτών στις περιπτώσεις έλλειψης ή υπερεπάρκειας θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, την τεχνολογία παρασκευής των λιπασμάτων, τα είδη των λιπασμάτων και τους τρόπους εφαρμογής τους στις καλλιέργειες. Με το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές εξοικειώνονται στις εργαστηριακές μεθόδους προσδιορισμού των συγκεντρώσεων των θρεπτικών στοιχείων στα εδάφη και στους φυτικούς ιστούς, στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων, στην επιλογή των κατάλληλων τύπων λιπασμάτων και στους υπολογισμούς των αναγκαίων ποσοτήτων λιπασμάτων για την κάλυψη των αναγκών θρέψης των καλλιεργούμενων φυτών στο πλαίσιο της αειφόρου γεωργίας.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) της γονιμότητας του εδάφους (θρεπτικών στοιχείων), είναι 30%

2) του ρόλου των θρεπτικών στοιχείων στη θρέψη των φυτών, είναι 20%

3) των λιπασμάτων (ανόργανων και οργανικών), είναι 30%

4) των εργαστηριακών ασκήσεων και των ασκήσεων στα λιπάσματα, είναι 20%

Περιεχόμενο μαθήματος

Υποστρώματα της ανόργανης θρέψης (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών. Ο ρόλος των μυκορριζών στη θρέψη των φυτών. Το εδαφικό διάλυμα. Τα απαραίτητα για τα φυτά θρεπτικά στοιχεία (κύκλοι θρεπτικών στοιχείων, μορφές πρόσληψης, το άζωτο του εδάφους, ο φώσφορος του εδάφους, το κάλιο του εδάφους, τα μακροστοιχεία θείο, ασβέστιο και μαγνήσιο του εδάφους, τα μικροθρεπτικά του εδάφους). Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων στην ανάπτυξη των φυτών. Η κίνηση και η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων. Νόμοι θρέψης των φυτών και αποδοτικότητα χρήσης των θρεπτικών στοιχείων. Αλληλεπιδράσεις  θρεπτικών στοιχείων και προβλήματα θρέψης των φυτών. Τροφοπενίες και τοξικότητες. Η ανάλυση εδάφους, η φυλλοδιαγνωστική και η μακροσκοπική εξέταση των συμπτωμάτων ως μέσα διάγνωσης τροφοπενιών ή περίσσειας στοιχείων.  Παρασκευή αζωτούχων λιπασμάτων. Αζωτούχα λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης. Σύνθεση φωσφορικών και καλιούχων λιπασμάτων. Λιπάσματα ασβεστίου, μαγνησίου και θείου. Λιπάσματα ιχνοστοιχείων. Μικτά και σύνθετα λιπάσματα. Αρχές υδροπονικής καλλιέργειας. Το πρόβλημα της υπερλίπανσης και οι συνέπειές του – καθορισμός της άριστης λίπανσης. Υγρά λιπάσματα. Διαφυλλική λίπανση. Χηλικές ενώσεις για διόρθωση τροφοπενιών. Oργανικά λιπάσματα (ζωική κοπριά, άχυρο, χλωρή λίπανση, κομπόστ, ιλύς βιολογικών καθαρισμών, τύρφη κ.ά). Αρχές εφαρμογής των λιπασμάτων, δείκτης αλατότητας, εποχή λίπανσης, τρόποι εφαρμογής των λιπασμάτων. Εργαστηριακές ασκήσεις: μέθοδοι εκχύλισης και προσδιορισμού των συγκεντρώσεων των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, ερμηνεία των αποτελεσμάτων, επιλογή των κατάλληλων λιπασμάτων και υπολογισμοί των αναγκαίων ποσοτήτων με βάση την ανάλυση του εδάφους και τις ανάγκες των καλλιεργειών.