600-190002 Βιολογία – Biology


Υπεύθυνος Μαθήματος:

Course Leader:


Μαθησιακά Αποτελέσματα – Learning Outcomes

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη βιολογία. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στη δομή, τον τρόπο λειτουργίας του ζωικού κυττάρου, τη διακυτταρική επικοινωνία και τις ιδιότητες των ζωικών ιστών, στα φαινόμενα της κληρονομικότητας και στη μελέτη των νόμων που τη διέπουν (γενετική), στο γενετικό κώδικα και τη γενετική μηχανική, και στο μεταβολισμό του ζωικού κυττάρου.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) της δομής, του τρόπου λειτουργίας του ζωικού κυττάρου, της διακυτταρική επικοινωνία και των ιδιοτήτων των ζωικών ιστών, είναι 40%,

2) των φαινομένων της κληρονομικότητας και των νόμων που τη διέπουν (γενετική), του γενετικού κώδικα και της γενετικής μηχανικής, είναι 40%,

3) του μεταβολισμού του ζωικού κυττάρου, είναι 20%.

The learning objectives include students’ acquisition of the necessary knowledge and skills related to biology. Specifically, students will acquire knowledge and skills about the structure, the way the animal cell functions, the intercellular communication and the properties of animal tissues, the phenomena of heredity and the study of the laws that govern it (genetics), the genetic code and genetic engineering, and the metabolism of the animal cell.

The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the study of:

1) the structure, the way the animal cell functions, the intercellular communication and the properties of animal tissues, is 40%,

2) the phenomena of heredity and the study of the laws that govern it (genetics), the genetic code and genetic engineering, is 40%,

3) the metabolism of the animal cell, is 20%.


Περιεχόμενο Μαθήματος – Course Content

Από τα μόρια στο κύτταρο και τους πολυκύτταρους οργανισμούς. Τα στοιχεία C, H, O, N. Ιεραρχία της μοριακής οργάνωσης του κυττάρου. Νερό και Ιδιότητες. Πρωτογενή Βιομόρια. Βιολογικά Μακρομόρια. Ζωικός ιστός, Όργανα, Συστήματα και Λειτουργίες. – Δομή και λειτουργία του ευκαρυωτικού κυττάρου. Κυτταρική Θεωρία. Γενικά χαρακτηριστικά των ευκαρυωτικών κυττάρων. Δομή και σύσταση των βιολογικών μεμβρανών. Λειτουργικότητα πλασματικής μεμβράνης. Μεταφορά ουσιών διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης (Διάχυση, Παθητική Μεταφορά, Ώσμωση, Ενεργός Μεταφορά, Ενδοκύττωση, Εξωκύττωση). Επικοινωνία Κυττάρων. Κυτταροπλασματικά Συστήματα Μεμβρανών - Δομή και Λειτουργία. Ενδοπλασματικό Δίκτυο. Συστήματα Golgi. Λυσοσώματα. Οργανίδια και Ενέργεια. Μιτοχόνδρια - Δομή και Λειτουργία. Πυρήνας. Ριβοσώματα. Υπεροξυσώματα. Κενοτόπια. Κυτταροσκελετός. Κυτταροσκελετός. Παραδείγματα νοσημάτων που συνδέονται με δυσλειτουργίες των κυτταρικών οργανιδίων. – Γενετική: Χρωμόσωμα, επιχιασμός. Μίτωση, μείωση, κυτταρικός θάνατος, νόμοι του Mendel, φυλοκαθορισμός, πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια, μεταλλάξεις, ανευπλοειδίες, ευπλοειδίες. Μοριακή Γενετική: Βιοσύνθεση DNA. Επιδιόρθωση DNA. Βιοσύνθεση RNA. Βιοσύνθεση πρωτεϊνών. Γενετικός κώδικας. Γενετική μηχανική. – Προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί, Ιοί, Prions. Ευβακτήρια. Δομή και λειτουργία, Ποικιλότητα Μεταβολισμού. Αρχαία. Ιοί: Δομή Ιών, Διπλασιασμός Ιών, Κύκλοι Ζωής Βακτηριοφάγων, Ιοί Ζώων. Prions. – Εισαγωγή στο μεταβολισμό σε κυτταρικό επίπεδο.


Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αποκτήσουν

  • τις θεμελιώδεις γνώσεις και βασικές έννοιες και αρχές της διοίκησης και οικονομίας επιχειρησεων 
  • να αποκτήσουν τα θεμέλια ώστε να είναι ικανοί να αναπτύξουν αποτελεσματικά την επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα.
  • βασική οικονομική σκέψη και ερεθίσματα για βαθύτερη σπουδή των δραστηριοτήτων της αγροτικής επιχείρησης (γεωργική εκμετάλλευση, επιχείρηση εμπορίας εφοδίων και προϊόντων, αγροτική μεταποιητική επιχείρηση) 
  • διοικητική ικανοτητα για την αποτελεσματική ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα.

Οι παραπάνω στόχοι συμμετέχουν εξίσου  στο περιεχόμενο του μαθήματος και διαμορφώνουν ισότιμα τη τελική βαθμολογία του μαθήματος