600-192604 Παρασιτολογία Ζώων Parasitology of Animals 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Αναστασία Φούντα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων σχετικά με τα παράσιτα που προσβάλλουν κυρίως τα αγροτικά ζώα στη χώρα μας. Περιλαμβάνει τη μορφολογία των παρασίτων, τους ξενιστές, την εντόπιση των παρασίτων στους ξενιστές και το βιολογικό κύκλο ανάπτυξης των παρασίτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα γνωρίζει τα παράσιτα που προκαλούν σημαντικές απώλειες στην κτηνοτροφία και την εθνική οικονομία στη χώρα μας.

Περιεχόμενο  Μαθήματος


  • Σχέσεις παρασίτων και ξενιστών . Ονοματολογία των παρασίτων. Ταξινόμηση των παρασίτων. Συνομοταξίες μεταζώων παρασίτων: Platyhelminthes, Nemathelminthes, Acanthocephala, Anellida, Arthropoda. Μορφολογία των παρασίτων, ξενιστές, εντόπιση των παρασίτων στους ξενιστές  και  βιολογικός κύκλος ανάπτυξης των παρασίτων.
  • Relations between parasites and hosts. Nomenclature of parasites.  Classification of parasites. Synomotaxies of metazoa parasites: Platyhelminthes, Nemathelminthes, Acanthocephala, Anellida, Arthropoda Morphology of parasites, hosts, localization of parasites in the hosts  and biological growth cycle of parasites.


600-192603 Παθολογία Ζώων – Animal Pathology


Υπεύθυνος Μαθήματος:

Course Leader:


Μαθησιακά Αποτελέσματα – Learning Outcomes

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την παθολογία των ζώων. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στη σημειολογία και διαγνωστική, την κλινική εξέταση, το σχήμα κλινικής εξέτασης, τις μεθόδους εξέτασης, τις εργαστηριακές έρευνες, τη γενική εξέταση, την ειδική εξέταση και τις αρχές καταπολέμησης ζωονόσων.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) της σημειολογίας και διαγνωστικής, της κλινικής εξέτασης, του σχήματος κλινικής εξέτασης, των μεθόδων εξέτασης, και των εργαστηριακών ερευνών, είναι 40%,

2) της γενικής εξέτασης, και της Ειδικής εξέτασης, είναι 40%,

3) των αρχών καταπολέμησης ζωονόσων, είναι 20%.

The learning objectives include students’ acquisition of the necessary knowledge and skills related to applied animal nutrition. Specifically, students will acquire knowledge and skills about definition of health and disease, etiology and pathogenesis, clinical signs of various diseases and diagnosis, clinical examination, methods of examination, laboratory tests, general examination, special examination, and treatment and control of diseases.

The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the study of:

1) the definition of health and disease, etiology and pathogenesis, clinical signs of various diseases and diagnosis, clinical examination, methods of examination, laboratory tests, is 40%,

2) the general examination, and the special examination, is 40%,

3) the treatment and control of diseases, is 20%.


Περιεχόμενο Μαθήματος – Course Content

Ορισμός Υγείας και Ασθένειας, Αιτιολογία και Παθογένεια. Σημειολογία (συμπτώματα των διάφορων νοσημάτων) και Διαγνωστική (συγκέντρωση, αξιολόγηση και ερμηνεία των διάφορων νοσημάτων). Κλινική εξέταση. Σχήμα κλινικής εξέτασης, Μέθοδοι εξέτασης (επισκόπηση, ακρόαση, επίκρουση, ψηλάφηση). Εργαστηριακές έρευνες. Γενική εξέταση: Θερμομέτρηση, Σφυγμομέτρηση, Έλεγχος αναπνευστικών κινήσεων, Εξέταση λεμφαδένων και ορατών βλεννογόνων. Ειδική εξέταση: Εξέταση Προστατευτικού Συστήματος, Εξέταση Πεπτικού Συστήματος (στοματική κοιλότητα, φάρυγγας, οισοφάγος, κοιλιακή κοιλότητα μονογαστρικών και μηρυκαστικών ζώων), Εξέταση Αναπνευστικού Συστήματος (ρινικές κοιλότητες, λάρυγγας, τραχεία, πνεύμονες, θώρακας), Εξέταση Κυκλοφορικού Συστήματος (καρδιά, αρτηρίες, φλέβες και λεμφικό σύστημα), Εξέταση Νευρικού Συστήματος (κατάσταση αισθητηρίου, έκφραση και στάσεις, κινητική λειτουργία, αισθητικότητα και αντανακλαστικά), Εξέταση Ουροποιητικού Συστήματος (άμεση και έμμεση φυσική εξέταση των ούρων). Αρχές καταπολέμησης ζωονόσων.

Definition of Health and Disease. Etiology and Pathogenesis. Clinical signs of various diseases and Diagnosis (evaluation of clinical signs, differential diagnosis). Clinical examination, methods of examination (inspection, hearing, percussion, touching). Laboratory tests. General examination: Body temperature monitoring, Heart rate and rhythm monitoring, Respiration rate monitoring, Examination of lymph nodes. Special examination: Clinical examination of the Skin, the Digestive System (mouth, pharynx, esophagus, forestomachs in ruminants, true stomach in all species, intestine), the Respiratory System (nasal cavities, larynx, trachea, lungs, thorax), the Cardiovascular System (heart, arteries, veins and lymphatic system), the Nervous System (attitude, sensitiveness, mobility and reflexes), the Urinary System (direct and indirect physical examination, urine examination). Treatment and Control of diseases.


600-192601 Βοοτροφία – Bovine Husbandry


Διδάσκοντες Μαθήματος: 1) Βασίλειος Μπαμπίδης, Καθηγητής, 2) Ιωάννης Μητσόπουλος, Καθηγητής

Course Teachers: 1) Vasileios Bampidis, Professor, 2) Ioannis Mitsopoulos, Professor


Μαθησιακά Αποτελέσματα – Learning Outcomes

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των εκτροφών βοοειδών. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στις εκτρεφόμενες φυλές των βοοειδών, τις διάφορες μορφές εκτροφής των βοοειδών, τα στοιχεία αναπαραγωγής των βοοειδών και τις νέες τεχνολογίες στην αναπαραγωγή – βελτίωση των βοοειδών, την ανατομία – φυσιολογία γαλακτοπαραγωγής και κρεοπαραγωγής, τον έλεγχο αποδόσεων των βοοειδών, και τη ζωοτεχνική διαχείριση των εκτροφών βοοειδών.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) των εκτρεφόμενων φυλών των βοοειδών, και των διαφόρων μορφών εκτροφής των βοοειδών, είναι 30%,

2) των στοιχείων αναπαραγωγής των βοοειδών και των νέων τεχνολογιών στην αναπαραγωγή – βελτίωση των βοοειδών, και της ανατομία – φυσιολογία γαλακτοπαραγωγής και κρεοπαραγωγής, είναι 40%,

3) τον έλεγχο αποδόσεων των βοοειδών, και τη ζωοτεχνική διαχείριση των εκτροφών βοοειδών , είναι 30%.

The learning objectives include students’ acquisition of the necessary knowledge and skills related to the organization and operation of bovine farms. Specifically, students will acquire knowledge and skills about the bovine breeds, the various types of bovine breeding, the bovine reproduction and new technologies in reproduction – genetic improvement, the anatomy – physiology of dairy and beef production, the yield control of bovines, and the zootechnical management of bovine farms.

The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the study of:

1) bovine breeds, and the various types of bovine breeding, is 30%,

2) the bovine reproduction and new technologies in reproduction – genetic improvement, the anatomy – physiology of dairy and beef production, is 40%,

3) the yield control of bovines, and the zootechnical management of bovine farms, is 30%.


Περιεχόμενο Μαθήματος – Course Content

Διάρθρωση και σημασία της βοοτροφίας. Κληρονομικότητα και γενετική βελτίωση βοοειδών. Είδη - φυλές βοοειδών. Εξωτερική μορφολογική διάπλαση, ανατομία και φυσιολογία βοοειδών. Αναπαραγωγική, γαλακτοπαραγωγική και κρεοπαραγωγική ικανότητα βοοειδών. Βουστάσια και εξοπλισμοί. Μέθοδοι εκτροφής.

Structure and importance of bovine husbandry. Inheritance and genetic improvement of bovines. Species - breeds of bovines. External morphology, anatomy and physiology of bovines. Reproductive, dairy and meat production capacity of bovines. Bovine housing and equipment. Husbandry methods.


600-192605 Τεχνολογία Ζωοτροφών – Feed Technology

Διδάσκοντες Μαθήματος: 1) Βασίλειος Μπαμπίδης, Καθηγητής, 2) Ιωάννης Μητσόπουλος, Καθηγητής

Course Teachers: 1) Vasileios Bampidis, Professor, 2) Ioannis Mitsopoulos, Professor


Μαθησιακά Αποτελέσματα – Learning Outcomes

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την τεχνολογία ζωοτροφών. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στις ζωοτροφές, τη συντήρηση, προετοιμασία και επεξεργασία ζωοτροφών, τους αντιδιατροφικούς παράγοντες που περιέχονται στις ζωοτροφές, την ποιοτική εκτίμηση των ζωοτροφών, τα νέα/λειτουργικά τρόφιμα, τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και τη βιοτεχνολογία ζωοτροφών.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) των ζωοτροφών, και της συντήρησης, προετοιμασίας και επεξεργασίας ζωοτροφών, είναι 40%,

2) των αντιδιατροφικών παραγόνων που περιέχονται στις ζωοτροφές, και της ποιοτικής εκτίμησης των ζωοτροφών, είναι 30%,

3) των νέων/λειτουργικών τροφίμων, των πρόσθετων υλών ζωοτροφών και της βιοτεχνολογία ζωοτροφών, είναι 30%.

The learning objectives include students’ acquisition of the necessary knowledge and skills related to animal feed technology. Specifically, students will acquire knowledge and skills about animal feed, animal feed preservation, preparation and processing, anti-nutritional factors contained in animal feeds, animal feed quality assessment, novel/functional foods, animal feed additives and animal feed biotechnology.

The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the study of:

1) animal feeds, and animal feed preservation, preparation and processing, is 40%,

2) anti-nutritional factors contained in animal feeds, and animal feed quality assessment, is 30%,

3) novel/functional foods, animal feed additives and animal feed biotechnology, is 30%.


Περιεχόμενο Μαθήματος – Course Content

Ζωοτροφές, συντήρηση, προετοιμασία και επεξεργασία ζωοτροφών. Αντιδιατροφικοί παράγοντες που περιέχονται στις ζωοτροφές. Ποιοτική εκτίμηση ζωοτροφών. Νέα/λειτουργικά τρόφιμα. Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών. Βιοτεχνολογία ζωοτροφών.

Feeds, storage, preparation and processing of feeds. Antinutritional factors contained in feeds. Quality control of feeds. Novel/functional feeds. Feed additives. Feed biotechnology.