Παρακαλώ να δημιουργηθεί μάθημα με τίτλο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναλύουν τους μηχανισμούς εφαρμογής της Γεωργικής πολιτικής στους επιμέρους κλάδους της γεωργίας, να χρησιμοποιούν διάφορα «εργαλεία» για την παρακολούθηση και διαρκή ενημέρωση των μεταβολών, εξελίξεων και αναμορφώσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, να μπορούν να επιλύουν προβλήματα σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σχετικά με τον παραγωγικό προσανατολισμό, τη διαμόρφωση των τιμών των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων, την ένταξή σε ομάδες παραγωγών και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επενδύσεών τους, καθώς και να καταρτίζουν γεωργοοικονομικές μελέτες ανάπτυξης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων, περιοχών, περιφέρειας και χώρας συνδυάζοντας ευρύ φάσμα γνώσεων.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος των στόχων του μαθήματος :

·   να αναλύουν τους μηχανισμούς εφαρμογής της Γεωργικής πολιτικής στους επιμέρους κλάδους της γεωργίας (10%),

·   να χρησιμοποιούν διάφορα «εργαλεία» για την παρακολούθηση και διαρκή ενημέρωση των μεταβολών, εξελίξεων και αναμορφώσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (10%),

·   να μπορούν να επιλύουν προβλήματα σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σχετικά με τον παραγωγικό προσανατολισμό, τη διαμόρφωση των τιμών των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων, την ένταξή σε ομάδες παραγωγών και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επενδύσεών τους, (30%)

·   να καταρτίζουν γεωργοοικονομικές μελέτες ανάπτυξης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων, περιοχών, περιφέρειας και χώρας συνδυάζοντας ευρύ φάσμα γνώσεων (50%).

 


Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να λαμβάνουν χρηματοοικονομικές αποφάσεων στα πλαίσια της διοίκησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων.

Στόχοι του μαθήματος  είναι οι φοιτητές να:
  • Χρησιμοποιούν τις παρασχεθείς γνώσεις με κριτική σκέψη για την επιλογή κατάλληλων μεθόδων Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης για την αξιολόγηση των γεωργικών επιχειρήσεων.
  • Αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Να διαχειρίζονται και να αξιολογούν με επιτυχία τον συντελεστή «κεφάλαιο» και τις χρηματικές επενδύσεις.
  • Γνωρίζει το εύρος των πιθανών εργαλείων χρηματοδότησης μιας γεωργικής επιχείρησης και να αξιολογεί τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν στην κάθε περίπτωση.
  • Αξιολογούν και να ερμηνεύουν την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των γεωργικών επιχειρήσεων, βάσει ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης τους. Να συμπεραίνουν και να αποτιμούν την χρηματοοικονομική εικόνα των γεωργικών επιχειρήσεων, με τη χρήση αριθμοδεικτών.
Οι παραπάνω στόχοι συμμετέχουν εξίσου  στο περιεχόμενο του μαθήματος και διαμορφώνουν ισότιμα τη τελική βαθμολογία του μαθήματος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να εκτιμούν την οικονομική θέση των επιχειρήσεων γεωργίας, αίτια που την διαμορφώνουν με απώτερο στόχο την υποστήριξη τους  σε διοικητικό επίπεδο .

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να γνωρίζουν και να αναλύουν τις κυριότερες μεθόδους λογιστικής που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις γεωργίας, να προσδιορίζουν την κεφαλαιακή κατάσταση της επιχείρησης, να παρακολουθούν της μεταβολές της περιουσίας διαχρονικά, να προσδιορίζουν τις προσόδους και τα εισοδήματα της επιχείρησης, να ερμηνεύου  τις λογιστικές πληροφορίες και να αξιολογούν την επίδρασή τους στην χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης, να αναλύουν τα στοιχεία του κόστους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και να χρησιμοποιούν την ενδεδειγμένη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής αυτών, να λαμβάνουν αποφάσεις για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης των γεωργικών επιχειρήσεων.

Οι παραπάνω στόχοι συμμετέχουν εξίσου  στο περιεχόμενο του μαθήματος και διαμορφώνουν ισότιμα τη τελική βαθμολογία του μαθήματος.

 The course provides theoretical and practical knowledge that will contribute to the development of the students' ability to assess the financial position of agricultural enterprises, and the causes that shape it with the ultimate goal of supporting them at an administrative level. 

Upon successful completion of the course, students are expected to: recognize and analyze the main accounting methods applied in agricultural enterprises, determine the capital situation of the enterprise, monitor the changes in the property over time, determine the revenue and incomes of the enterprise, interpret the accounting information and evaluate its effect on the financial position of the company, analyze the elements of the cost of production of agricultural products and use the appropriate methodology to calculate their production cost, as well as to make decisions to improve the financial position of agricultural companies.

 The objectives outlined above have an equal share in the content of the course and shape equally the final grade of the course.


Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναλύουν τη λειτουργία των αγορών και τη στρατηγική συμπεριφορά των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων. Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται ο φοιτητής να αποκτήσει οικονομική σκέψη και ερεθίσματα για βαθύτερη σπουδή των δραστηριοτήτων της μεταποιητικής αγροτικής επιχείρησης από οικονομική άποψη για την αποτελεσματική ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος των στόχων του μαθήματος που είναι να καταστούν οι φοιτητές/τριες ικανοί/ες να:

·   Προσδιορίσουν το ρόλο της αγροδιατροφικής επιχείρησης μέσα στην οικονομία και τη σχετικότητα των οικονομικών στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων (10%)

·   Διακρίνουν τους διαφορετικούς στόχους των οργανισμών και να προσδιορίσουν πώς αυτοί οι στόχοι έχουν επιπτώσεις στη λήψη αποφάσεων από τους διευθυντές (5%)

·   Εικονογραφήσουν και επεξηγήσουν τη λειτουργία των αγορών τροφίμων και του μηχανισμού τιμών  και να αναλύσουν τις δομές της αγοράς τροφίμων και τις επιπτώσεις που έχουν τέτοιες δομές στη συμπεριφορά και την απόδοση μίας επιχείρησης (20%)

·   Αναλύουν και ερμηνεύουν παραδείγματα και εφαρμογές στρατηγικών στην αγορά των τροφίμων και επιχειρηματικά σενάρια. (60%)

·   Κατανοούν το περιβάλλον και τους μηχανισμούς κυβερνητικής επέμβασης στον ανταγωνισμό και την επίδραση τους στην επιχείρηση (5%)

Στο μάθημα αναλύονται: 

α) η υιοθέτηση και διαχείριση των καινοτομιών από τις αγροτικές επιχειρήσεις και 

β) η διάχυση καινοτομιών στον αγροτικό χώρο με έμφαση στη συμβουλευτική προς τους γεωργούς με στόχο την υιοθέτησης τους.