Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές/τριες των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά πεδία των εφαρμοσμένων γεωπονικών επιστημών, καθώς και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας. Συγκεκριμένα οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας, διατύπωση υποθέσεων έρευνας, επιλογή ερευνητικής μεθοδολογίας, συλλογή δεδομένων, συγγραφή αποτελεσμάτων έρευνας.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1)       Αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας, 20%

2)       Σχεδιασμός έρευνας, επιλογή επιστημονικής μεθοδολογίας, 40%

3)       Συγγραφή επιστημονικής εργασίας, 40%


Αειφορία και κτηνοτροφία

Αειφορία και κτηνοτροφία ακριβείας

Ζωική παραγωγή και περιβάλλον

Aειφόρα συστήματα διαχείρισης και αξιοποίησης φυτικών και ζωικών υποπροϊόντων

Εισαγωγικά - Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στα συστήματα αειφορικής γεωργίας

Βιολογική ή οργανική γεωργία: σύγκριση με συμβατική γεωργία, προβλήματα και αντιμετώπιση

Αειφορική γεωργία: σύγκριση με συμβατική γεωργία, προβλήματα και αντιμετώπιση

Γεωργία ακριβείας: στόχοι και εξοπλισμός

Γενετικώς τροποποιημένα και μεταλλαγμένα φυτά: λόγοι χρήσης, αντιμετώπιση προβλημάτων.

   Οικονομική Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεωργικών Προϊόντων