ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν η εισαγωγή στις βασικές αρχές έρευνας και στην επιστημονική ερευνητική διαδικασία, ο σχεδιασμός διαδικασίας έρευνας, οι ερευνητικές μέθοδοι,  και, τέλος, η συγγραφή και παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνητικής πρότασης.

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με τις αρχές, τους κανόνες, τη δομή, το περιεχόμενο, τις μεθόδους, τις τεχνικές, τα μέσα, τα υλικά και τις διαδικασίες διεξαγωγής της επιστημονικής έρευνας (η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, είναι 100%).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στην έρευνα.

Βασικές αρχές, είδη, στοιχεία σχεδιασμού και στάδια επιστημονικής έρευνας.

Τρόποι διάδοσης αποτελεσμάτων της έρευνας (διατριβή, επιστημονικό περιοδικό, συνέδριο κ.ά)..

Κανόνες, δομή και περιεχόμενο προφορικής και γραπτής παρουσίασης.

Σχεδιασμός ερευνητικής πρότασης (ατομικής ή ομαδικής).

Ορισμός ερευνητικού ζητήματος.

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας.

Σκοπός και στόχοι έρευνας.

Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις.

Περιορισμοί έρευνας.

Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας.

Μέθοδοι και εργαλεία έρευνας.

Διεξαγωγή έρευνας και συλλογή δεδομένων.

Αξιοπιστία και εγκυρότητα δεδομένων.

Ανάλυση, επαλήθευση δεδομένων και έκθεση αποτελεσμάτων.

Εξέταση της δυνατότητας γενίκευσης των ευρημάτων.

Δημιουργία μιας υπόθεσης για περαιτέρω έρευνα.

Συγγραφή και υποβολή ερευνητικής πρότασης.

Παρουσίαση ερευνητικής πρότασης.