ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν η εισαγωγή στις βασικές αρχές έρευνας και στην επιστημονική ερευνητική διαδικασία, ο σχεδιασμός διαδικασίας έρευνας, οι ερευνητικές μέθοδοι,  και, τέλος, η συγγραφή και παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνητικής πρότασης.

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με τις αρχές, τους κανόνες, τη δομή, το περιεχόμενο, τις μεθόδους, τις τεχνικές, τα μέσα, τα υλικά και τις διαδικασίες διεξαγωγής της επιστημονικής έρευνας (η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, είναι αρχές επιστημονικής έρευνας και σχεδιασμός διαδικασίας έρευνας (50%), εισαγωγή στη στατιστική (20%), σχεδιασμός και σύνταξη ερευνητικής πρότασης (30%)).


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στην έρευνα.

Βασικές αρχές, είδη, στοιχεία σχεδιασμού και στάδια επιστημονικής έρευνας.

Τρόποι διάδοσης αποτελεσμάτων της έρευνας (διατριβή, επιστημονικό περιοδικό, συνέδριο κ.ά)..

Κανόνες, δομή και περιεχόμενο προφορικής και γραπτής παρουσίασης.

Σχεδιασμός ερευνητικής πρότασης (ατομικής ή ομαδικής).

Ορισμός ερευνητικού ζητήματος.

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας.

Σκοπός και στόχοι έρευνας.

Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις.

Περιορισμοί έρευνας.

Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας.

Μέθοδοι και εργαλεία έρευνας.

Διεξαγωγή έρευνας και συλλογή δεδομένων.

Αξιοπιστία και εγκυρότητα δεδομένων.

Ανάλυση, επαλήθευση δεδομένων και έκθεση αποτελεσμάτων.

Εξέταση της δυνατότητας γενίκευσης των ευρημάτων.

Δημιουργία μιας υπόθεσης για περαιτέρω έρευνα.

Συγγραφή και υποβολή ερευνητικής πρότασης.

Παρουσίαση ερευνητικής πρότασης.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα παρέχει βασικές γνώσεις για την Οικολογία, με έμφαση σε ειδικά θέματα της οικολογίας των αγροοικοσυστημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

·    Κατανοεί τη λειτουργία των διαφόρων οικοσυστημάτων και των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα οικοσυστήματα.

·    Γνωρίζει βασικές τεχνικές εκτίμησης της βιοποικιλότητας και παρεμβάσεων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα όσον αφορά την αγροτική παραγωγή.

·    Αξιολογεί και να εκτιμά τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα αναζητώντας τρόπο για μείωση της φτώχιας και της έλλειψης τροφίμων στον πλανήτη με την βελτίωση της διαδικασίας της αγροτικής παραγωγής καθώς και την αντιμετώπιση και διαχείριση οικολογικών προβλημάτων.

·    Αναλύει δεδομένα και εκτιμά τις δυνατότητες για αξιοποίηση των νέων γεωπονικών διαδικασιών και τεχνικών με προοπτική την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, η εκπόνηση ομαδικής εργασίας και η συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος αποτελούν το 100%.

This course provides essential background and knowledge for Ecology, emphasising specific topics in agroecosystem ecology.

With the successful completion of this course, the students will:

·    Acquire knowledge of Ecosystem Functional Ecology and its anthropogenic influence on it.

·    Acquire knowledge of basic methods for assessing biodiversity and reducing the ecological footprint with emphasis on the agricultural sector.

·    Assess the environmental impact of development and the prospects for reducing poverty and food shortages, with improvements in agricultural production methods and dealing with the related ecological issues.

Analyze data and assess the potential for exploiting new agronomic processes and techniques, aiming for sustainability and protection of the environment.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ

Εισαγωγή στην επιστήμη της οικολογίας.

Περιβαλλοντικές συνθήκες και φυσικοί πόροι.

Κλίμα και μεγαδιαπλάσεις. Ελληνικά φυσικά οικοσυστήματα.

Χαρακτηριστικά των πληθυσμών. Δημογραφικά πληθυσμιακά μεγέθη.

Δομικές και λειτουργικές προσαρμογές των οργανισμών στα οικοσυστήματα.

Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων και βιοκοινοτήτων.

Ροή ενέργειας και ύλης μέσω των οικοσυστημάτων.

Εφαρμοσμένα θέματα στην Οικολογία.

Ερευνητική εργασία (βιβλιογραφική) - Παρουσίαση αποτελεσμάτων.

THEORY

Introduction to Ecology.

Environmental conditions and natural resources.

Climate and biomes. Greek natural ecosystems.

Population dynamics.

Anatomical and functional adaptive mechanisms of organisms.

Ecosystems and bio-communities.

The flow of energy and matter through ecosystems.

Applied topics in Ecology.

Assignment of a coursework project and presentation of the results.