Εφαρμοσμένη Εντομολογία 8ου εξαμήνου Φ.Π.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εξέταση των κυριοτέρων μυκητολογικών, προκαρυωτικών, ιολογικών και μη παρασιτικής φύσης ασθενειών των Οπωροκηπευτικών, της Αμπέλου και των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας που έχουν διαπιστωθεί στην Ελλάδα. 

Περιγραφή της Συμπτωματολογίας, της Αιτιολογίας και της Επιδημιολογίας των ασθενειών. 

Περιγραφή των Αρχών Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης των ασθενειών (καλλιεργητικά μέτρα, χημική, βιολογική και συνδυασμένη καταπολέμηση).


COURSE CONTENT

Major fungal, prokaryotic, viral and non-parasitic diseases of fruit trees, vegetables, vines, and arable crops. 

Description of symptom development, aetiology and epidemiology of the diseases. 

Principles of plant disease control (cultural practices, chemical, biological and integrated control).

Βασικές γνώσεις σχετικά με τον μηχανισμό αναπαραγωγής των φυτών και της δημιουργίας του σπόρου. 

H σποροπαραγωγή στην Ελλάδα, διάκριση - κατάταξη πολλαπλασιαστικού υλικού, παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, η δομή, η ανάπτυξη και η χημική σύσταση του σπόρου, φυσιολογία βλάστησης σπόρων και ληθάργου, η παραγωγή και η αποθήκευση των σπόρων, η πιστοποίηση των σπόρων, ταυτοποίηση των ποικιλιών, καθαρισμός των σπόρων, η δειγματοληψία του σπόρου, προσδιορισμός της υγρασίας των σπόρων, ανάλυση καθαρότητας, ανάλυση της βλαστικότητας, ζωτικότητα του σπόρου, σποροπαραγωγή αυτογονιμοποιούμενων φυτών, σποροπαραγωγή σταυρογονιμοποιούμενων φυτών, σποροπαραγωγή αγενώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών, εργαστηριακές ασκήσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί ο φοιτητής στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος είναι να έχει περάσει την εξέταση του εργαστηριακού μέρους .