Εισαγωγικές έννοιες, ταξινόμηση και απογραφή φυσικών βοσκοτόπων και τεχνητών λειμώνων. Η συμβολή αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων στα χαρακτηριστικά της βλάστησης φυσικών βοσκοτόπων. Λειμώνια φυτά και δημιουργία τεχνητών λειμώνων. Διαχείριση βοσκοτόπων και τεχνητών λειμώνων. Προσδιορισμός παραγωγής (ποσοτικά και ποιοτικά), εκτίμηση βοσκοϊκανότητας, υπολογισμός βοσκοφόρτωσης, ορθολογική χρήση. Συστήματα εκτροφής των ζώων επί της βοσκής. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βόσκησης. Συμβολή της νέας τεχνολογίας στην διαχείριση των φυσικών βοσκοτόπων και των τεχνητών λειμώνων.  

Η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει στο να καταστήσει τους  φοιτητές  ικανούς να:

Γνωρίζουν τη  φυσιολογία εκκρίσεως του γάλακτος, τα συστατικά και τους παράγοντες που επηρεάζουν τόσο τη σύσταση όσο και την ποιότητα  αυτού. Την μικροβιολογία του γάλακτος,  καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Τις  αλλοιώσεις που υφίσταται το γάλα  από τους μικροοργανισμούς, τις μαστίτιδες τους παράγοντες που τις προκαλούν και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Την αναγκαιότητα αξιοποίησης και υγιεινής της εκτροφής για την ποιοτική παραγωγή και διακίνηση νωπού γάλακτος στον τόπο επεξεργασίας του. Τον τρόπο δειγματοληψίας του γάλακτος για χημική ανάλυση καθώς και τις μεθόδους χημικής ανάλυσης των συστατικών του γάλακτος, τον προσδιορισμό του μικροβιακού φορτίου, τους τρόπους νοθείας και τον προσδιορισμό  αυτής στο γάλα. Γνωρίζουν τα βασικά γαλακτοκομικά προϊόντα  με τα χαρακτηριστικά τους. Επιλύουν διάφορα προβλήματα ζωοτεχνικής διαχείρισης  κατά την παραγωγική διαδικασία  και τον ποιοτικό έλεγχο, συμβάλλοντας στη  βελτίωση της παραγωγής, της επεξεργασίας , της μεταποίησης της ποιότητας και της ασφάλειας του γάλακτος και των προϊόντων αυτού.

The teaching of the course aims to make students able to: Know the physiology of milk secretion, components and factors affecting the composition and quality of it.  The microbiology of milk, as and the factors which may affect the growth of the microorganisms.The deteriorations exists milk by microorganisms, the cases of mastitis, the factors that cause them and how to tackle them. The need for recovery and hygiene of alteration rearing, for quality production and distribution of raw milk at the place of processing.The way deigmatoleipsias of milk for chemical analysis and as well as the methods of chemical analysis of milk constituents, the determination of the microbial load, the ways of adulteration and the determination of this in milk.They are knowing the main dairy products and their features.They resolve various problems on zootechnics management during the productive process and the quality control, contributing to improving of production, to the processing, the manufacturing of the quality and safety of the milk and the products of it.

Περιεχόμενα μαθήματος

Παραγωγή και αξιοποίηση του γάλακτος

Συστατικά του γάλακτος

Παράγοντες που επηρεάζουν τη σύσταση και την ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος

Φυσικές ιδιότητες του γάλακτος

Διατροφική και βιολογική αξία του γάλακτος

Μικροβιολογία  νωπού γάλακτος

Μαστίτιδες –αντιβιοτικά

Παραγωγή καθαρού –υγιεινού γάλακτος

Θερμική επεξεργασία του γάλακτος

Βασικά γαλακτοκομικά προϊόντα

 Δειγματοληψία γάλακτος

Μέθοδοι ανάλυσης του γάλακτος

Νοθεία του γάλακτος

Production and development of milk

Milk constituents

Factors that affect the composition and quality of the milk produced

Physical properties of the milk

Nutritional and biological value of milk

Microbiology of fresh milk

Cases of mastitis-antibiotics

Production pure-healthy milk

Thermal treatment of milk

Basically dairy products

Sampling of milk

Methods of analysis of milk

Adulteration of milk