Στόχοι Μαθήματος
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

  •  Να κατανοούν τόσο τα θεωρητικά όσο και τα πρακτικά θέματα της αγροτικής οικονομικής.
  • Να έχουν εξοικειωθεί με τα εθνικά και διεθνή αντικείμενα της Αγροτικής οικονομικής και
  • Να μπορούν να εφαρμόζουν συναρτήσεις παραγωγής στην εκτίμηση της οικονομικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
  • Να έχουν αποκτήσει τις γνώσεις που θα τον βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που σχετίζονται με το επάγγελμά του.
  • Να έχουν τις γνώσεις να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας.

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να διαχειρίζονται τις πηγές χρηματοδότησης καθώς και να αξιολογούν τις επενδυτικές δραστηριότητες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, μέσω κατάλληλων μεθόδων.

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές: Να εφαρμόζουν όλες τις μεθόδους χρηματοδότησης στην ίδρυση και ανάπτυξης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης ή επιχείρησης. Να εφαρμόζουν τις τεχνικές και τις μεθόδους αξιολόγησης γεωργικών επενδύσεων. Να επιλέγουν εκείνα τα επενδυτικά σχέδια που θα συμβάλλουν στην επίτευξητων επιδιωκόμενων αναπτυξιακών στόχων. Να εντάσσουν τη διαδικασία της χρηματοδότησης και αξιολόγησης στον συνολικό προγραμματισμό και τη μελλοντική οικονομική βιωσιμότητα μιας ιδιωτικής ή δημόσιας επένδυσης του γεωργικού τομέα.

Α. Χρηματοδότηση

 Έννοια, είδη, σκοπός, ωφέλειες, φορείς, όργανα, συστήματα και μέθοδοι αγροτικής χρηματοδότησης. Οικονομική και πολιτική της αγροτικής χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση της Ελληνικής γεωργίας. Προβλήματα διαχείρισης αγροτικών δανείων-Αγροτικά χρέη. Μηχανισμοί χρηματοδότησης των επενδύσεων στο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής. Επιλογή κατάλληλου χρόνου επένδυσης. Εθνικές πολιτικές βελτίωσης του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Ευρωπαϊκά προγράμματα για τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Ευρωπαϊκά  προγράμματα για τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας. Διεθνώς υφιστάμενη χρηματοοικονομική κατάσταση. Νέα Τραπεζικά-Χρηματοδοτικά Προϊόντα (Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising). Πρακτικές εφαρμογές στον Ελληνικό Αγροτικό χώρο.

 Β. Αξιολόγηση επενδύσεων

Λήψη αποφάσεων. Επενδυτικά σχέδια. Μελέτες εφικτότητας. Ταξινόμηση επενδυτικών σχεδίων. Ταμειακές ροές επενδυτικών έργων. Προεξόφληση ταμειακών ροών. Ανάλυση κόστους-ωφέλειας αγροτικών έργων. Ανάλυση νεκρού σημείου σε γεωργικές επιχειρήσεις. Μέθοδοι και κριτήρια αξιολόγησης των γεωργικών επενδυτικών έργων (Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης, Περίοδος επανάκτησης κεφαλαίου Μέση λογιστική απόδοση, Δείκτης αποδοτικότητας). Κριτήρια Κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης (έννοια και σημασία των Κοινωνικών τιμών). Επιλογή επενδυτικών σχεδίων. Πρακτικά προβλήματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Πρακτικές εφαρμογές από γεωργικές επιχειρήσεις. Case -studies.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

Α. Χρηματοδότηση  50%

Β. Αξιολόγηση επενδύσεων  50%
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να εκτιμούν την αξία κάθε κατηγορίας περιουσιακού στοιχείου της γεωργικής εκμετάλλευσης και ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς και το ύψος  των ζημιών στην γεωργική παραγωγή από διάφορες αιτίες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να προσδιορίζουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, να εκτιμούν το κόστος αγοράς και αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, να εκτιμούν τη συμμετοχή των συντελεστών παραγωγής στη διαμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εκμετάλλευσης. Τέλος θα μπορούν να εκτιμούν το μέγεθος των ζημιών στην γεωργική παραγωγή από διάφορες αιτίες.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

  • Προσδιορισμός της αξίας των περιουσιακών στοιχείων μιας γεωργικής εκμετάλλευσης (40%),
  • Εκτίμηση του κόστους αγοράς και αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων μιας γεωργικής εκμετάλλευσης(30%),
  •  Εκτίμηση της συμμετοχής των συντελεστών παραγωγής στη διαμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εκμετάλλευσης (10%).
  • Εκτίμηση του μεγέθους των ζημιών στην γεωργική παραγωγή από διάφορες αιτίες (20%).

Περιεχόμενο μαθήματος
Έννοια και περιεχόμενο της γεωργικής εκτιμητικής. Περιπτώσεις που επιβάλλουν την εκτίμηση. Γενικές αρχές και βασικές επιδιώξεις της εκτίμησης.
Δυσχέρειες εκτίμησης και τρόποι αντιμετώπισης αυτών. Βασικές έννοιες από τα οικονομικά μαθηματικά. Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Εφαρμογές γεωργικής εκτιμητικής :Εκτίμηση της αξίας του εδάφους- Εκτίμηση της αξίας των εγγείων βελτιώσεων-Εκτίμηση της αξίας των γεωργικών κατασκευών- Εκτίμηση της αξίας των πολυετών καλλιεργειών- Εκτίμηση της αξίας των ζώων - Εκτίμηση της αξίας των μηχανημάτων-Εκτίμηση της αξίας των προκαταβολών- Εκτίμηση της αξίας της ηρτημένης εσοδείας-Εκτίμηση της αξίας προμηθειών και προϊόντων-Εκτίμηση αξίας ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης. Τρόποι εκτίμησης των ζημιών της γεωργικής παραγωγής