Ύλη Μαθήματος 

Επισκόπηση των οικονομικών του περιβάλλοντος. Σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Το περιβάλλον σαν περιουσιακό στοιχείο. Αποτίμηση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Βιωσιμότητα ή Αειφορία. Δικαιώματα ιδιοκτησίας. Δημόσια αγαθά. Η έννοια των εξωτερικών οικονομιών. Περιβαλλοντική υποβάθμιση και η αποτυχία της αγοράς. Το άριστο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Μέθοδοι αξιολόγησης μέτρων πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων. Μέτρηση της ωφέλειας των περιβαλλοντικών αγαθών. Εκτίμηση της στενότητας και η ενδεχόμενη εξάντληση των φυσικών πόρων. Η οικονομική έννοια της διατηρήσιμης ανάπτυξης. Διαδικασίες ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικής. Ιστορική εξέλιξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και οι επιδράσεις της. Περιβαλλοντική πολιτική και πολίτες. 


Στόχοι Μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να εφαρμόζουν οικονομικές αρχές και υποδείγματα για τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος και να αναλύουν τα μέσα, τους μηχανισμούς και την αναγκαιότητα εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι ικανοί: 

1. Να αναλύουν τις βασικές οικονομικές αρχές και υποδείγματα για την προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων. 

2. Να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων. 

3. Να αναλύουν τη σχέση κόστους ωφέλειας για τις διάφορες αποφάσεις διαχείριση των φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. Να ορίζουν την έννοια και το περιεχόμενο της περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και να αναλύουν τη λογική στην διαμόρφωσή της. 

5. Να αναλύουν τους μηχανισμούς εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής στα πλαίσια της ανάπτυξης της Υπαίθρου. 

6. Να χρησιμοποιούν διάφορα «εργαλεία» για την παρακολούθηση και διαρκή ενημέρωση των μεταβολών, εξελίξεων και αναμορφώσεων της περιβαλλοντικής Πολιτικής. 


Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από: 

1. Γραπτές Εξετάσεις που περιλαμβάνουν: 

  • Ερωτήσεις/ασκήσεις Σύντομης Ανάπτυξης 

2. Εκπόνηση και Παρουσίαση εργασιών έως (30%) του τελικού βαθμού

Το μάθημα επικεντρώνεται στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας στις επιχειρήσεις γεωργίας και τροφίμων. 

 Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε:

  • Κατανοούν και ερμηνεύουν την πελατοκεντρική δομή της ποιότητας στη γεωργία και στα τρόφιμα.
  • Εξοικειώνονται με τη διοίκηση ολικής ποιότητας και με τον έλεγχο ποιότητας.
  • Εξοικειωθούν με τα συστήματα διαχείρισης/διασφάλισης της ποιότητας και την πιστοποίηση, με επίκεντρο τη γεωργία και τα τρόφιμα.
  • Γνωρίζουν και αξιολογούν τα πρότυπα συστημάτων ποιότητας που υιοθετούν οι παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις στο χώρο της γεωργίας και των τροφίμων.
  • Εξοικειωθούν με τα οικονομικά της ποιότητας και γνωρίζουν τρόπους εκτίμησης του κόστους ποιότητας.
  • Χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία διοίκησης ποιότητας.
  • Εντοπίζουν πεδία προς βελτίωση και εφαρμόζουν μεθόδους σχεδιασμού των βελτιώσεων

Οι παραπάνω στόχοι συμμετέχουν εξίσου  στο περιεχόμενο του μαθήματος και διαμορφώνουν ισότιμα τη τελική βαθμολογία του μαθήματος