Σκοπός του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να κάνει τους φοιτητές γνώστες του ρόλου της καινοτομίας στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη και τους τρόπους διάχυσής της στον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και τις μεθόδους γεωργικής συμβουλευτικής.

Ειδικότεροι σκοποί του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να ορίζουν και αναλύουν το περιεχόμενο της καινοτομίας και το ρόλο της στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη, να περιγράφουν τις θεωρίες διάχυσης καινοτομιών στον αγροτικό χώρο, να περιγράφουν και αναλύουν τις διαδικασίες διάχυσης καινοτομιών στον αγροτικό χώρο, να αναγνωρίζουν τα στάδια υιοθέτησης των καινοτομιών και τις κατηγορίες των αγροτών, να περιγράφουν την εξέλιξη των
γεωργικών εφαρμογών στην Ελλάδα και τον κόσμο, να ορίζουν και αναλύουν την επικοινωνία, την επικοινωνιακή διαδικασία και τις μεθόδους επικοινωνίας με τον αγροτικό πληθυσμό, να αναλύουν το ζήτημα της ηγεσίας στον αγροτικό πληθυσμό, να αναλύουν τους ρόλους και τις δεξιότητες του συμβούλου αγροτικής  ανάπτυξης, να περιγράφουν τα συστήματα γεωργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, να σχεδιάζουν και συντάσσουν πρόγραμμα διάχυσης καινοτομίας στον αγροτικό χώρο και γεωργικής συμβουλευτικής.

Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς συμβούλους αγροτικής ανάπτυξης. Δηλαδή, μελλοντικά στελέχη τοπικών φορέων (δημόσιων ή/και ιδιωτικών) ικανά να συμβουλεύουν τους παραγωγούς και να οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα διάχυσης καινοτομιών στον αγροτικό χώρο.

Αποτίμηση:

1.      Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις σύνθεσης γνώσεων/κρίσεων (60%).

2.      Σύνταξη και παρουσίαση ατομικής εργασίας (με PowerPoint) (30%).

3.      Γενικότερη παρουσία στην αίθουσα και συμμετοχή στην ανάλυση των θεματικών ενοτήτων, συνθετική ικανότητα (10%).


Ύλη Μαθήματος 

Επισκόπηση των οικονομικών του περιβάλλοντος. Σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Το περιβάλλον σαν περιουσιακό στοιχείο. Αποτίμηση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Βιωσιμότητα ή Αειφορία. Δικαιώματα ιδιοκτησίας. Δημόσια αγαθά. Η έννοια των εξωτερικών οικονομιών. Περιβαλλοντική υποβάθμιση και η αποτυχία της αγοράς. Το άριστο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Μέθοδοι αξιολόγησης μέτρων πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων. Μέτρηση της ωφέλειας των περιβαλλοντικών αγαθών. Εκτίμηση της στενότητας και η ενδεχόμενη εξάντληση των φυσικών πόρων. Η οικονομική έννοια της διατηρήσιμης ανάπτυξης. Διαδικασίες ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικής. Ιστορική εξέλιξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και οι επιδράσεις της. Περιβαλλοντική πολιτική και πολίτες. 


Στόχοι Μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να εφαρμόζουν οικονομικές αρχές και υποδείγματα για τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος και να αναλύουν τα μέσα, τους μηχανισμούς και την αναγκαιότητα εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι ικανοί: 

1. Να αναλύουν τις βασικές οικονομικές αρχές και υποδείγματα για την προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων. 

2. Να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων. 

3. Να αναλύουν τη σχέση κόστους ωφέλειας για τις διάφορες αποφάσεις διαχείριση των φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. Να ορίζουν την έννοια και το περιεχόμενο της περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και να αναλύουν τη λογική στην διαμόρφωσή της. 

5. Να αναλύουν τους μηχανισμούς εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής στα πλαίσια της ανάπτυξης της Υπαίθρου. 

6. Να χρησιμοποιούν διάφορα «εργαλεία» για την παρακολούθηση και διαρκή ενημέρωση των μεταβολών, εξελίξεων και αναμορφώσεων της περιβαλλοντικής Πολιτικής. 


Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από: 

1. Γραπτές Εξετάσεις που περιλαμβάνουν: 

  • Ερωτήσεις/ασκήσεις Σύντομης Ανάπτυξης 

2. Εκπόνηση και Παρουσίαση εργασιών έως (30%) του τελικού βαθμού

Το μάθημα επικεντρώνεται στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας στις επιχειρήσεις γεωργίας και τροφίμων. 

 Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε:

  • Κατανοούν και ερμηνεύουν την πελατοκεντρική δομή της ποιότητας στη γεωργία και στα τρόφιμα.
  • Εξοικειώνονται με τη διοίκηση ολικής ποιότητας και με τον έλεγχο ποιότητας.
  • Εξοικειωθούν με τα συστήματα διαχείρισης/διασφάλισης της ποιότητας και την πιστοποίηση, με επίκεντρο τη γεωργία και τα τρόφιμα.
  • Γνωρίζουν και αξιολογούν τα πρότυπα συστημάτων ποιότητας που υιοθετούν οι παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις στο χώρο της γεωργίας και των τροφίμων.
  • Εξοικειωθούν με τα οικονομικά της ποιότητας και γνωρίζουν τρόπους εκτίμησης του κόστους ποιότητας.
  • Χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία διοίκησης ποιότητας.
  • Εντοπίζουν πεδία προς βελτίωση και εφαρμόζουν μεθόδους σχεδιασμού των βελτιώσεων

Οι παραπάνω στόχοι συμμετέχουν εξίσου  στο περιεχόμενο του μαθήματος και διαμορφώνουν ισότιμα τη τελική βαθμολογία του μαθήματος