Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων σχετικά με τα παρασιτικά και τα λοιμώδη νοσήματα που μολύνουν κυρίως τα αγροτικά ζώα στη χώρα μας και προκαλούν σημαντικές απώλειες στην κτηνοτροφία και την εθνική οικονομία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα γνωρίζει την παθογόνο δράση των νοσημάτων, τις αλλοιώσεις και τα συμπτώματα, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη των παρασιτικών και λοιμωδών νοσημάτων. Στόχος του μαθήματος είναι επίσης και η γνώση προγραμμάτων καταπολέμησης των λοιμωδών νοσημάτων με σκοπό την προστασία της ζωικής παραγωγής αλλά και της δημόσιας υγείας.

Περιεχόμενο Μαθήματος – Course Content

Παρασιτικά νοσήματα: τρηματωδώσεις, κεστωδώσεις και μετακεστωδώσεις, νηματωδώσεις, ακανθοκεφάλωση , αννελιδώσεις και αρθροποδώσεις. Στα παρασιτικά νοσήματα των ζώων που αναφέρονται παραπάνω, περιγράφεται η παθογόνος δράση, οι αλλοιώσεις και τα συμπτώματα που προκαλούν, η διάγνωση, η φαρμακευτική αγωγή και η πρόληψή τους.

Γενικά περί λοιμωδών νοσημάτων. Περιγραφή των κυριότερων λοιμωδών νοσημάτων που μολύνουν τα ζώα και μεταδίδονται στον άνθρωπο. Κανόνες και μέτρα υγιεινής στα ζώα και το περιβάλλον τους. Προγράμματα εκρίζωσης και επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων.

Parasitic diseases: trematodoses, cestodoses and metacestodes infection, nematodoses, acanthocephalosis, annelidoses and infestation with arthropods. The parasitic diseases of the animals mentioned above, describe their pathogenic effects, their lesions and their symptoms, their diagnosis, their medication and their prevention. 

Generally about infectious diseases. Description of the main infectious diseases that infect animals. Hygiene rules and measures for the animals and their environment. Eradication and epidemiological surveillance programs for infectious diseases.

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Εισαγωγή στις υδατοκαλλιέργειες και προοπτικές. Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού για εκτροφή υδρόβιών οργανισμών (φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, προέλευση). Εκτρεφόμενοι Υδρόβιοι Οργανισμοί (Ιχθύς, Μαλάκια, Δεκάποδα Καρκινοειδή), κριτήρια επιλογής ειδών και κύριες φάσεις παραγωγικής διαδικασίας. Συστήματα εκτροφής, οργάνωση και διαχείριση μονάδων εκτροφής.