Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την Καταγωγή και εξάπλωση της Ελαιοκαλλιέργειας, την οικονομικότητα της καλλιέργειας, τις Ποικιλίες και τους βοτανικούς χαρακτήρες, την ανθοφορία, επικονίαση, γονιμοποίηση και καρπόδεση, τις εδαφοκλιματικές απαιτήσεις, τον πολλαπλασιασμό, την εγκατάσταση Ελαιώνα, τις καλλιεργητικές φροντίδες, τη συγκομιδή - συσκευασία και συντήρηση Βρώσιμου και Ελαιοποιήσιμου ελαιόκαρπου. Την εξαγωγή, εμπορία, ονομασία, τυποποίηση, διαιτητική αξία και αλλοιώσεις του ελαιολάδου.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν η εισαγωγή στη Γενική Ανθοκομία, στην τέχνη και επιστήμη της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, και η ανάλυση, σύνθεση και δημόσια παρουσίαση τοπίων διαφορετικής κλίμακας και τυπολογίας.

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για τα κυριότερα ανθοκομικά είδη και για τη χρήση των καλλωπιστικών φυτών στην αρχιτεκτονική τοπίου. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τα φυτικά είδη που μπορούν να συμβάλλουν στη μεταμόρφωση του ελληνικού τοπίου, συνοδευόμενα από τα βασικά χαρακτηριστικά τους, τη σωστή καλλιέργεια και συντήρησή τους (η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, είναι 30%).

Στοχεύει, επίσης, στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με τις αρχές, τους κανόνες, την ιστορία της αρχιτεκτονικής τοπίου, και στη γνωριμία και εφαρμογή από αυτούς διαδικασιών (ανα)σχεδιασμού έργων τοπίου (η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, είναι 70%).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία γενικής ανθοκομίας.

Ταξινόμηση ανθοκομικών φυτών.

Δυνατότητες, περιορισμοί και ιστορία της ελληνικής ανθοκομίας.

Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Ιστορική εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Τρίπτυχο χώρος-τόπος-τοπίο.

Εννοιολογική θεώρηση, χωροχρονικές κλίμακες και βασικές τυπολογίες του τοπίου.

Όργανα σχεδίασης και κλίμακα στον σχεδιασμό.

Δυναμικά και στατικά στοιχεία του τοπίου.

Θεωρητική, μεθοδολογική και τεχνική προσέγγιση ανάλυσης κι αξιολόγησης του τοπίου.

Βασικές θεωρητικές αρχές στον σχεδιασμό και στους παράγοντες της τοπιακής σύνθεσης.

Φάσεις και διαδικασία (ανα)σχεδιασμού έργων τοπίου.

Επεξεργασία σύνθετου θέματος, συγκροτημένη και σταδιακή επίλυσή του.

Σύνταξη και παρουσίαση ολοκληρωμένης μελέτης.