Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να κατανοούν την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τους νόμους που διέπουν την οργάνωση της γεωργικής παραγωγής και να εφαρμόζουν μεθόδους οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικότητάς τους.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να κατανοούν  την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα είδη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τις ιδιαιτερότητες κάτω από τις οποίες δραστηριοποιούνται, να γνωρίζουν τους νόμους που διέπουν την οργάνωση της γεωργικής παραγωγής και τις μεθόδους οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, να αποκτήσουν την ικανότητα να ερμηνεύουν σωστά τις πολιτικές και επιχειρηματικές πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στον αγροτικό τομέα. Θα είναι σε θέση να χειρίζονται θέματα αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την υποκατάσταση των συντελεστών παραγωγής και τη χρήση μεθόδων γεωργικού προγραμματισμού χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα προγραμμάτων. Τέλος θα αναπτύξουν την ικανότητα να οργανώνουν και να διαχειρίζονται τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατά τρόπο που βελτιώνει την οικονομική θέση τους.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Έννοια, ορισμός, σκοποί και περιεχόμενο της οργάνωσης και διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Έννοιες, τύπος, μέγεθος, μορφές και ταξινόμηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων). Η Συνάρτηση παραγωγής στη γεωργία. Οι λειτουργίες της Οργάνωσης και Διαχείρισης (Σχεδιασμός, Εφαρμογή, Έλεγχος).Περιβάλλον της γεωργικής εκμετάλλευσης -Διαχείριση των συντελεστών παραγωγής. Διαρθρωτική ανάλυση και ανάλυση των βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Εκτίμηση της οικονομικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Μέθοδοι Οργάνωσης, Διαχείρισης και Αναδιάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Γεωργικός Προϋπολογισμός,  Γραμμικός Προγραμματισμός, Παραμετρικός Προγραμματισμός, Δυναμικός Γραμμικός Προγραμματισμός)

ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΟ & ΦΠ , ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΑΔΑΕ

ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΓΕ

 • Έννοια και κατηγορίες μελετών
 • Έννοια και κατηγορίες επενδύσεων
 • Έννοια και περιεχόμενο αγροτικής ανάπτυξης
 • Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο
 • Μηχανισμοί χρηματοδότησης έργων αγροτικής ανάπτυξης
 • Ανάλυση των γεωργοοικονομικών μελετών αγροτικής ανάπτυξης σε τυπικής μορφής γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις
 • Ανάλυση γεωργοοικονομικών μελετών αγροτικής ανάπτυξης περιοχών
 • Μεθοδολογία εκπόνησης γεωργοοικονομικών μελετών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Διαδικασία αξιολόγησης μελετών αγροτικής ανάπτυξης
 • Μεθοδολογία κατάρτισης γεωργοοικονομικών μελετών ανάπτυξης
 • Αναζήτηση και συλλογή υλικού για την κατάρτιση των μελετών γεωργικής ανάπτυξης
 • Σύνταξη Σχεδίων Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
 • Σύνταξη σχεδίου δράσης Νέων Γεωργών
 • Σύνταξη γεωργοοικονομικών μελετών αγροτικής ανάπτυξης
 • Σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης