Το μάθημα σχετίζεται με την Αγροτική Πολιτική και το κομμάτι του κλάδου της που αφορά την Πολιτική Αγροτικών Προϊόντων η οποία διαφέρει από περιοχή σε περιοχή.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου να έχουν αποκομίσει γνώση, δεξιότητες σκέψης, γενικές δεξιότητες , όπως:

 • Να γνωρίζουν την έννοια, το περιεχόμενο και τους κανόνες υλοποίησης της Πολιτικής Αγροτικών Προϊόντων.
 • Να κατανοούν τη σχέση οικονομίας και Πολιτικής Αγροτικών Προϊόντων.
 • Να περιγράφουν τη θέση της γεωργίας τόσο στην εθνική όσο και στην παγκόσμια οικονομία.
 • Να αναγνωρίζουν τα προβλήματα της Πολιτικής Αγροτικών Προϊόντων και να προτείνουν νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση τους.
 • Να σχηματοποιούν υποθέσεις, να αναλύουν δεδομένα και να εξάγουν συμπεράσματα. 

 • Να εφαρμόζουν κάθε μέτρο της Αγροτικής Πολιτικής, ως στελέχη γεωργικών επιχειρήσεων ή ως σύμβουλοι αγροτικής ανάπτυξης.

Το μάθημα αφορά μια πρώτη επαφή με το μακροοικονομικό περιβάλλον στη γεωργία, όπου αναλύονται έννοιες και μέθοδοι της οικονομίας και παρουσιάζεται ένα εύρος ασκήσεων. 

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στο τέλος του εξαμήνου είναι οι φοιτητές:

 • Να αντιλαμβάνονται πως λειτουργεί συνολικά η οικονομία, τη σημασία της γεωργίας και τη θέση της στην εθνική οικονομία.
 • Να κατέχουν τις βασικές έννοιες και αρχές της μακροοικονομίας, της μακροοικονομίας στον γεωργικό τομέα, της συνολικής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, της διανομής του εθνικού εισοδήματος.
 • Να γνωρίζουν τους συντελεστές παραγωγής και την επίδραση της τεχνολογίας στη γεωργική παραγωγή.
 • Να αξιολογούν την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
 • Να προωθούν την καινοτομία ώστε να επιτυγχάνεται αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων.


Το μάθημα αποσκοπεί αφενός μεν στην γενικότερη κατανόηση της μακροοικονομικής ανάλυσης και πολιτικής, αφετέρου δε στην κατανόηση της λειτουργίας της στον γεωργικό τομέα  και στα παράγωγα αυτού.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με:

 • Τη μέτρηση της αξίας της οικονομικής δραστηριότητας (ΑΕΠ) και οι συνιστώσες του.
 • τη μακροοικονομία, συνολική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, διανομή εθνικού εισοδήματος, ποσοτική θεωρία του χρήματος και γενική ισορροπία
 • τη δημοσιονομική & νομισματική πολιτική, εξωτερικότητες, ζήτηση & προσφορά στην αγορά εργασίας. 
 • την ανεργία και τον πληθωρισμό και τα είδη αυτώ.

Η γνώση αυτή υποστηρίζεται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου και περιλαμβάνει και απόψεις που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις και σχετισμού των προαναφερθέντων εννοιών στα παλαίσια της γεωργικής μακροοικονομίας καθώς και τη θέση της γεωργίας στην Οικονομία μιας χώρας.Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοούν και να επιλύουν προβλήματα που προκύπτουν κατά τις οικονομικές/εμπορικές συναλλαγές, στοιχείο που καθίσταται επιτακτικό στο σύγχρονο περιβάλλον, όπου δημιουργούνται και προσφέρονται όλο και πιο σύνθετα οικονομικά προϊόντα. Επιπρόσθετα, αναμένεται η γνώση του συγκεκριμένου μαθήματος να υποβοηθήσει παρεμφερή μαθήματα του Τμήματος Γεωπονίας και ειδικότερα της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.

Οι στόχοι του μαθήματος συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία: (1) Να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να χρησιμοποιούν βασικές τεχνικές από το χώρο των οικονομικών μαθηματικών. (2) Να εξοικειωθούν με συγκεκριμένες εφαρμογές που έχουν σχέση με οικονομικές/εμπορικές συναλλαγές. (3) Να χρησιμοποιούν τις σχετικές γνώσεις σε μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων και χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Σκοποί μαθήματος:

Το μάθημα αποσκοπεί στο να είναι οι φοιτητές ικανοί να περιγράφουν τα σύγχρονα πληροφορικά συστήματα στη γεωργία, και να επιλέγουν τα καταλληλότερα από αυτά βάσει των αναγκών μιας αγροτικής επιχείρησης.

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με την χρήση ΤΠΕ, να περιγράφουν τους όρους πληροφορία, πληροφοριακό σύστημα, συνιστώσες πληροφοριακού συστήματος, κύκλος, ανάλυση απαιτήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, να κατανοούν την στρατηγική σημασία και τις διεθνείς τάσεις ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων του αγροτικού τομέα, να περιγράφουν τα απαιτούμενα υλικά, λογισμικά και εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων του αγροδιατροφικού τομέα, να περιγράφουν τα δίκτυα υπολογιστών στον αγροδιατροφικό τομέα και ασύρματα δίκτυα, να περιγράφουν το πληροφορικό μοντέλο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, να περιγράφουν την ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων στον αγροτικό τομέα, να εξοικειωθούν με τις έννοιες της ροής και ανταλλαγής πληροφοριών και με την μοντελοποίηση στόχων, δεδομένων και
λειτουργιών, να εξοικειωθούν με τις αρχές λειτουργίας και προγραμματισμού ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής (CIM) αγροβιομηχανικών μονάδων.
Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται αναφορά σε συστήματα διαχείρισης προμηθειών στον αγροτικό τομέα, συστήματα παρακολούθησης των αγορών, συστήματα υποστήριξης και λήψης αποφάσεων στον αγροτικό τομέα- εφαρμογές διαχείρισης αγροκτήματος, εργαλεία αύξησης παραγωγικότητας και ελέγχου ασθενειών, εφαρμογές πρόβλεψης καιρικών συνθηκών, εφαρμογές άρδευσης, Πληροφορικά Συστήματα Συντήρησης Εξοπλισμού, εφαρμογές αγροτικής λογιστικής, εφαρμογές
παρακολούθησης ζωικού κεφαλαίου, εφαρμογές εμπορίας και προώθησης γεωργικών προϊόντων, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και εφαρμογές γεωργίας ακριβείας, εφαρμογές ενημέρωσης, επικοινωνίας και εκπαίδευσης στον αγροτικό τομέα, εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στη γεωργία, Διαδικτύου των Πραγμάτων, ανάλυση BigData και σε θέματα διασφάλισης πληροφορίας στην γεωργία.

Αποτίμηση:

Ι. Εξέταση στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος (Διαλέξεις) με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις σύντομης απάντησης (75%).
ΙΙ. Εξέταση στις ασκήσεις πράξεις του μαθήματος, που περιλαμβάνει γραπτή εργασία (25%).

Ύλη Μαθήματος 

 • Ορισμός του μάνατζμεντ και των παραγόντων που το διαμορφώνουν 
 • Έννοια, ορισμός, σκοποί, περιεχόμενο της διοίκησης επιχειρήσεων. 
 • Σχεδιασμός – Λήψη αποφάσεων, Στρατηγικός σχεδιασμός 
 • Οργάνωση – Οργανωτική δομή και κουλτούρα: Έννοια και φύση της οργάνωσης, Τύποι οργάνωσης, Επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας, Έκταση της διοίκησης, Οργανωτική δομή της επιχείρησης, Εξουσία, ευθύνη και εξουσιοδότηση. 
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων: Γενικά, Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, Προσέλκυση προσώπων, Επιλογή προσωπικού, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση, Αμοιβή προσωπικού. 
 • Διεύθυνση: Υποκίνηση, Ηγεσία, Επικοινωνία, Διεύθυνση Εργασιακών Ομάδων . Έλεγχος: Γενικά περί του ελέγχου, Διαδικασία του ελέγχου, Μέθοδοι ελέγχου, Οικονομικός έλεγχος.Άσκηση ελέγχου 
 • Διαχείριση αλλαγής και καινοτομία. 
 • Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων. 


Στόχοι Μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές σε εισαγωγικό βαθμό, με την επιστήμη του μάνατζμεντ για να μπορούν να οργανώνουν και να διοικούν επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. 

Αναλύονται οι βασικές λειτουργίες που καλείται να πραγματοποιήσει ένας μάνατζερυπό το πρίσμα της δυναμικής φύσης των οργανισμών και του περιβάλλοντός τους. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. Κατανοεί γιατί είναι σημαντική η μελέτη του μάνατζμεντ και ποιοι παράγοντες το διαμορφώνουν. 

2. Εξηγεί τις θεωρίες λήψης διοικητικών αποφάσεων. 

3. Κατανοεί τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού. 

4. Εμβαθύνει στην οργανωσιακή δομή και κουλτούρα ενός οργανισμού. 

5. Περιγράψει τα κύρια στάδια της διοίκησης ανθρώπινων πόρων και όσων την επηρεάζουν. 

6. Ορίσει την οργανωσιακή αλλαγή και τους τρόπους διαχείρισής της. 

7. Εξηγήσει τη φύση και σημασία της διαδικασίας του ελέγχου. 


Αποτίμηση 

Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

 • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 
 • Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
 • Επίλυση Προβλημάτων, 
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 • Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης 
 • Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα 
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Παρουσίαση Ομαδικής /Ατομικής Εργασίας (20%)