Ύλη Μαθήματος 

 • Ορισμός του μάνατζμεντ και των παραγόντων που το διαμορφώνουν 
 • Έννοια, ορισμός, σκοποί, περιεχόμενο της διοίκησης επιχειρήσεων. 
 • Σχεδιασμός – Λήψη αποφάσεων, Στρατηγικός σχεδιασμός 
 • Οργάνωση – Οργανωτική δομή και κουλτούρα: Έννοια και φύση της οργάνωσης, Τύποι οργάνωσης, Επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας, Έκταση της διοίκησης, Οργανωτική δομή της επιχείρησης, Εξουσία, ευθύνη και εξουσιοδότηση. 
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων: Γενικά, Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, Προσέλκυση προσώπων, Επιλογή προσωπικού, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση, Αμοιβή προσωπικού. 
 • Διεύθυνση: Υποκίνηση, Ηγεσία, Επικοινωνία, Διεύθυνση Εργασιακών Ομάδων . Έλεγχος: Γενικά περί του ελέγχου, Διαδικασία του ελέγχου, Μέθοδοι ελέγχου, Οικονομικός έλεγχος.Άσκηση ελέγχου 
 • Διαχείριση αλλαγής και καινοτομία. 
 • Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων. 


Στόχοι Μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές σε εισαγωγικό βαθμό, με την επιστήμη του μάνατζμεντ για να μπορούν να οργανώνουν και να διοικούν επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. 

Αναλύονται οι βασικές λειτουργίες που καλείται να πραγματοποιήσει ένας μάνατζερυπό το πρίσμα της δυναμικής φύσης των οργανισμών και του περιβάλλοντός τους. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. Κατανοεί γιατί είναι σημαντική η μελέτη του μάνατζμεντ και ποιοι παράγοντες το διαμορφώνουν. 

2. Εξηγεί τις θεωρίες λήψης διοικητικών αποφάσεων. 

3. Κατανοεί τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού. 

4. Εμβαθύνει στην οργανωσιακή δομή και κουλτούρα ενός οργανισμού. 

5. Περιγράψει τα κύρια στάδια της διοίκησης ανθρώπινων πόρων και όσων την επηρεάζουν. 

6. Ορίσει την οργανωσιακή αλλαγή και τους τρόπους διαχείρισής της. 

7. Εξηγήσει τη φύση και σημασία της διαδικασίας του ελέγχου. 


Αποτίμηση 

Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

 • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 
 • Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
 • Επίλυση Προβλημάτων, 
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 • Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης 
 • Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα 
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Παρουσίαση Ομαδικής /Ατομικής Εργασίας (20%)