Μαθησιακά Αποτελέσματα – Learning Outcomes

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να γνωρίσουν τις διάφορες κατηγορίες κτηνιατρικών φαρμάκων, να εξοικειωθούν με τους τρόπους χορήγησής τους, να εφαρμόζουν θεραπείες στα ζώα και να ασκούν εμπορία φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις)

ή

Γραπτή εξέταση προόδου (20%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία και Γραπτή τελική

εξέταση (80%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις).


Learning about the different veterinary drugs, treatment and use of drug therapies.

Final written exams (100%) which contains questions on lectures

OR

ΙWritten midterm test (20%) which contains questions on lectures and Final written exams which

contains questions on lectures.


Περιεχόμενο Μαθήματος – Course Content

Μορφές φαρμάκων, δράση, οδοί απέκκρισης, μεταβολισμός φαρμάκων, ανεπιθύμητες ενέργειες, τρόποι χορήγησης φαρμάκων, δοσολογία. Συνταγή, Νομοθεσία. Περιγραφή των κυριότερων κατηγοριών φαρμάκων του νευρικού, κυκλοφορικού, αναπνευστικού, πεπτικού, ουροποιητικού, γεννητικού συστήματος, φάρμακα κατά των λοιμώξεων και παρασιτικών νοσημάτων. Ορμόνες. Αναισθησία. Αντίδοτα δηλητηριάσεων, φάρμακα ευθανασίας. Κατάλοιπα Φαρμάκων στα ζωικά προϊόντα. Προγράμματα ελέγχου καταλοίπων. Εθνική και κοινοτική Νομοθεσία.

Drugforms, action, absorption, elimination, pharmacokinetics, pharmacodynamics, reverseactions, dosageforms. Legislation. Drugs acting on nervous, cardiovascular, endocrine, respiratory, digestive system. Antibacterial and antiparasitic drugs. Drug residues in tissue and animal products.

Εισαγωγή στην Ιχθυολογία. Υδάτινο περιβάλλον (Αβιοτικοί & Βιοτικοί παράγοντες). Μορφολογία και ανατομία ψαριών. Κίνηση στο υδάτινο μέσο. Αναπνοή. Ανάπτυξη. Αναπαραγωγή, Θρέψη. Ηλικία και αύξηση, σχέσεις μήκους-βάρους, παράμετροι αύξησης. Αναπαραγωγή και γονιμότητα. Ψάρια και ενδιαιτήματα. Ιχθυοπανίδα γλυκέων και θαλάσσιων υδάτων. Ελληνικήκαι Mεσογειακήιχθυοπανίδα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών – School of Geotechnical Sciences

ΤΜΗΜΑ

Τμήμα Γεωπονίας – Department of Agriculture

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό – Bachelor

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κτηνοτροφία Ακριβείας –  Precision Livestock Farming

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

4

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Όχι.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι, στην αγγλική.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://www.ihu.gr/, https://www.ihu.edu.gr/, https://www.ihu.gr/tmimata/geoponias/, http://agriculturaltechnology.teithe.gr/


 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς  να κατανοήσουν τις αρχές και τις εφαρμογές της κτηνοτροφίας ακριβείας.

Ειδικότερα στοχεύουμε οι σπουδαστές να γνωρίσουν:

Τον κώδικα μεθοδολογίας και τον ττρόπο εφαρμογής  των συστημάτων ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή.

Τις διαφορές με τους άλλους τρόπους άσκησης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, ήτοι, τη συμβατική και βιολογική κτηνοτροφία.

Τα οφέλη από την άσκηση της κτηνοτροφίας ακριβείας στο παραγωγικό αποτέλεσμα των εκτροφών και στο περιβάλλον.

Τις βασικές τεχνολογικές εφαρμογές που σηματοδοτούν τη μετάβαση στην κτηνοτροφία ακριβείας.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Λήψη αποφάσεων. Αυτόνομη εργασία. Ομαδική εργασία. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

Retrieve, analyze and synthesize data and information, with the use of necessary technologies. Adapt to new situations. Decision making. Work autonomously. Work in teams. Generating new research ideas. Design and project management. Respect natural environment. Criticism and self-criticism. Promote free, creative and inductive thinking.

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Ανάλυση των αρχών και των εφαρμογών της λεπτομερούς αγροτικής διαχείρισης στην κτηνοτροφικό τομέα. Παρουσίαση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών που εφαρμόζονται στην κτηνοτροφία. Διευκρίνηση κι επεξήγηση των διαφορών της κτηνοτροφίας ακριβείας με τη συμβατική κτηνοτροφία, των πλεονεκτημάτων και των προοπτικών των συτημάτων ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή.

Analysis on the principles and applications of precision farming in the livestock sector.  Presentation of the most modern technological applications in livestock production.  Explanation of the differences with conventional animal production, the benefits and potential of precision livestock systems.

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας διδασκαλίας ή/και εξέτασης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Το μάθημα πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών πολυμέσων.

Οι ανάγκες του εν λόγω μαθήματος καλύπτονται με computer, σύνδεση Internet και data projector.

Ως Εκπαιδευτικό Λογισμικό χρησιμοποιoύνται το Power Point, Word, Excel,  Moodle, Zoom και DVDs.

Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω e-mail.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις – Lectures

40

Εργαστηριακές Ασκήσεις – Laboratory Work

12

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων Study and analysis of scientific papers and book chapters

28

Αυτοτελής Μελέτη – Autonomous study

100

Σύνολο Μαθήματος – Total contact hours and training

180

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις Εργαστηριακές Ασκήσεις.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Σημειώσεις παραδόσεων του διδάσκοντος.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1.       http://www.eu-plf.eu/

2.       http://animaltaskforce.eu/

3.       Animalhttp://www.animal-journal.eu/ or http://journals.cambridge.org/.

4.       Animal Science Review (Greece)http://www.eze.gr/.

5.       Canadian Journal of Animal Sciencehttp://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/cjas.html or http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/anicontents.html.

6.       INRA Productions Animales http://www6.inra.fr/productions-animales/.

7.       Italian Journal of Animal Sciencehttp://www.aspajournal.it/index.php/ijas.

8.       The Journal of Agricultural Sciencehttp://journals.cambridge.org/.

9.       Journal of Animal Sciencehttp://www.journalofanimalscience.org/.

10.   Livestock Sciencehttp://www.sciencedirect.com/science/journal/18711413.