Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές/τριες ικανούς/ες να ερμηνεύουν τα ζητήματα εξάντλησης και υποβάθμισης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, να κατανοούν τα ζητήματα ευημερίας και τις αποτυχίες της αγοράς και να ερμηνεύουν το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους, να αναλύουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούν οι οικονομικές δραστηριότητες και η κατανάλωση και να αξιολογούν τις πολιτικές αντιμετώπισής τους, να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις σχέσεις παγκοσμίου εμπορίου και κατανάλωσης, με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να αναλύουν τις περιβαλλοντικές αξίες, να αποτιμούν τα περιβαλλοντικά στοιχεία, με τις κατάλληλες μεθοδολογίες αξιολόγησης και να κατανοούν και να αναλύουν τις φιλοπεριβαλλοντικές στρατηγικές των επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος των στόχων του μαθήματος :

·   να ερμηνεύουν τα ζητήματα εξάντλησης και υποβάθμισης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος (20%),

·   να κατανοούν τα ζητήματα ευημερίας και τις αποτυχίες της αγοράς και να ερμηνεύουν το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους (30%),

·   να αναλύουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούν οι οικονομικές δραστηριότητες και η κατανάλωση και να αξιολογούν τις πολιτικές αντιμετώπισής τους (20%),

·   να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις σχέσεις παγκοσμίου εμπορίου και κατανάλωσης, με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να αναλύουν τις περιβαλλοντικές αξίες (10%),

·   να αποτιμούν τα περιβαλλοντικά στοιχεία, με τις κατάλληλες μεθοδολογίες αξιολόγησης και να κατανοούν και να αναλύουν τις φιλοπεριβαλλοντικές στρατηγικές των επιχειρήσεων (20%).