Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να συντάξουν προμελέτες και μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να αδειοδοτηθεί και υλοποιηθεί οποιοδήποτε τεχνικό έργο.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος των στόχων του μαθήματος είναι η ακόλουθη:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

● Να εκτιμήσουν το σκοπό και το ρόλο της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα της μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ) σε σχέση με τη διαχείριση του περιβάλλοντος (10%).

● Να κατανοήσουν τους τεχνικούς και κοινωνικούς / πολιτικούς περιορισμούς της ΜΕΕΠ (10%).

● Να εφαρμόζουν τα στάδια της διαδικασίας ελέγχου (10%).

● Να κατανοήσουν τη διαδικασία οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται (10%).

● Να γνωρίζουν τις επιλογές που υπάρχουν για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων (10%).

● Να συγγράψουν μια Περιβαλλοντική Δήλωση και ΜΕΕΠ (40%).

● Να εκτιμήσουν τους παράγοντες που βοηθούν ή μειώνουν τη χρησιμότητα της  ΜΕΕΠ (10%).

Στους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος  συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την  περιγραφή και η ανάλυση των θεμελιωδών επιστημονικών πτυχών της φυσικής επιστήμης της κλιματικής αλλαγής, και των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που την επηρεάζουν,  την  περιγραφή και την  ανάλυση διαφορετικών μοντέλων κλιματικής αλλαγής και σεναρίων που συζητούνται σε σχέση με τις μελλοντικές προβλέψεις της κλιματικής αλλαγής. των τεχνικών προσεγγίσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της σε διάφορους τομείς, όπως π.χ. οικοσυστήματα, χρήση γης, υδάτινοι πόροι και ανθρώπινη υγεία, σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. γνώση των τεχνολογικών και οικονομικών στρατηγικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, όπως επίσης και επιλεγμένων εθνικών σχεδίων μετριασμού και τέλος   γνώση της πολιτικής και της τρέχουσας κατάστασης των διεθνών διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή και την κοινωνική αλλαγή. Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1)       Περιγραφή και  ανάλυση των θεμελιωδών επιστημονικών πτυχών της φυσικής επιστήμης της κλιματικής αλλαγής, και των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που την επηρεάζουν, είναι 40%,

2)       Κλιματικά Μοντέλα, Προσαρμογή και Μετριασμός στις κλιματικές αλλαγές (ευρωπαϊκή στρατηγική, πρόληψη κινδύνων – κλιματική "θωράκιση"}, είναι 40%,

3)       Πολιτική και της τρέχουσας κατάστασης των διεθνών διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή και την κοινωνική αλλαγή είναι 20%,

 

The learning objectives of the course include the postgraduate students’ acquisition of the necessary knowledge and skills to describe and analyze the fundamentals of Natural Science,  Climate Change, as well as the natural and human derived factors that affect it. Describing an analyzing Climate Change models and scenarios, its effects on various ecosystems, the use and utilization of land and water scources, in developed and developing countries. Proposing solutions to adapt to that change or mitigate its effects in individual and state scale alike, utilizing technological and economic strategies. Getting up to date with the current political, worldwide negotiations, regarding Climate Change and social changes that might occur along the way.

Participation in the course material, and respectively in the exams of the course, of the study:

1)       Description and analysis of the scientific fundamental aspects of Natural Science,  Climate Change, as well as the natural and human derived factors that affect it. 40%

2)       Climate Models, Adaptation and mitigation in Climate Change (European strategies, danger prevention – climate proofing) 40%

3)       Politics and current situation in the worldwide negotiations on Climate Change and subsequent social changes that might appear. 20%

    ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κλιματικό Σύστημα,  Παράγοντες που Διαμορφώνουν το Κλίμα,  Φυσικές Κλιματικές Αλλαγές,  Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου, Ανθρωπογενείς Παράγοντες της Κλιματικής Αλλαγής, Επιπτώσεις της  Κλιματικής Αλλαγής στα Οικοσυστήματα και τις Κοινωνίες, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Ακραία Καιρικά και Κλιματικά Φαινόμενα, Το Φαινόμενο ElNino,  Περιγραφή Μοντέλων Κλιματικής Αλλαγής,  Σενάρια για τις Μελλοντικές Προβλέψεις της Κλιματικής Αλλαγής, Πολιτική για την Κλιματική Αλλαγή, Διεθνής Συνεργασία για την Αντιμετώπιση των Κλιματικών Αλλαγών Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές, Μετριασμός των Επιπτώσεων Πιθανές Τεχνολογικές και Οικονομικές Στρατηγικές Μετριασμού Δέσμευση του άνθρακα Εμπορία του Άνθρακα και Διοξειδίου του Άνθρακα, Επιλεγμένα Εθνικά Σχέδια Μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής, Επιπτώσεις στα Θαλάσσια Οικοσυστήματα, Συνέπειες στους Υδάτινους Πόρους, Συνέπειες στα Δασικά Οικοσυστήματα, Επιπτώσεις στη Γεωργία και την Παραγωγή Τροφίμων, Επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία.

Climate system, factors affecting and shaping the climate, Natural Climate Changes, the Greenhouse Effect, human derived factors affecting Climate Change, effects of Climate Change in Ecosystems and Society, Atmospheric Pollution, extreme weather and climate conditions, the El Nino phenomenon, describing Climate Change models, scenarios forecasting climate changes, Climate Change politics, international cooperation to combat Climate Change, United Nations framework on climate changes, mitigation of the effects, possible technological and economical mitigation strategies, Carbon absorption, carbon and carbon dioxide rights trading, selected-proposed national plans in mitigation of the effects of Climate Change, effects on Aquatic Ecosystems, effect on Water Recourses, effects in Forrest Ecosystems, effects in farming and food production, effects in public health.


Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο μάθημα εξετάζεται η αλλοίωση που υφίσταται το περιβάλλον από τις οικιακές δραστηριότητες και μελετώνται τρόποι περιορισμού των επιπτώσεων που προκαλούνται στο περιβάλλον από τις δραστηριότητες που εντάσσονται στον οικιακό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται: οι επιπτώσεις της σύγχρονης οικιακής τεχνολογίας στο περιβάλλον, οι περιβαλλοντικοί στόχοι και η βιοκλιματική αρχιτεκτονική, τα οφέλη και κίνητρα εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση βιοκλιματικών τεχνικών, οι στρατηγικές ανακύκλωσης και η διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση  να αναγνωρίζει  τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που προκαλεί η οικιακή τεχνολογία, να εκτιμά τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που προκαλεί η χρήση οικιακών συσκευών, να προτείνει πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό χώρο, να αναγνωρίζει τα οφέλη από το βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων, να συνδέει τη σύγχρονη οικιακή τεχνολογία με τη χρήση οικολογικών υλικών, καθώς και με τις διάφορες τεχνικές ανακύκλωσης και να εφαρμόζει τις αρχές της ανακύκλωσης στην καθημερινή ζωή. Οι παραπάνω στόχοι συμμετέχουν εξίσου  στο περιεχόμενο του μαθήματος και διαμορφώνουν ισότιμα τη τελική βαθμολογία του μαθήματος.

The course examines the alteration of the environment by domestic activities and studies ways of limiting the effects caused to the environment by the activities that are part of the domestic space. More specifically, the effects of modern domestic technology on the environment, environmental goals and bioclimatic architecture, the benefits and incentives of energy saving using bioclimatic techniques, recycling strategies and solid waste management are examined.

Upon completion of the course, the student will be able to: recognize the environmental burdens caused by home technology, estimate the environmental burdens caused by the use of household appliances, propose energy saving practices in the domestic space, recognize the benefits of bioclimatic design of buildings, connect modern domestic technology with the use of ecological materials, as well as with the various recycling techniques, and to apply the principles of recycling in everyday life. The above objectives outlined above have an equal share in the content of the course and shape equally the final grade of the course.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η βασική εξίσωση. Βιώσιμη ανάπτυξη και παγκόσμιος πληθυσμός. Πρόληψη της ρύπανσης. Η ιεράρχηση στην πρόληψη της ρύπανσης. Σχέση πρόληψης της ρύπανσης και συστημάτων διαχειρίσεως του περιβάλλοντος.  Στρατηγικές για την εφαρμογή της πρόληψης της ρύπανσης. Οικονομική ανάλυση πρόληψης της ρύπανσης . Η αλυσίδα της ρύπανσης. Προσαρμογές στο βασικό οικονομικό μοντέλο. Δημόσια αγαθά. Αντισταθμίσεις Κόστους από Ιδιωτική και Κοινωνική Σκοπιά. Εργαλεία για την επίτευξη του κοινωνικά αρίστου. Οικιακή τεχνολογία. Ο καθοριστικός ρόλος της ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό χώρο. Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.  Οι κοινωνικές επιπτώσεις της οικιακής τεχνολογίας Το σπίτι του μέλλοντος. Βιοκλιματικός  σχεδιασμός  κτιρίων. Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Παθητικά συστήματα δροσισμού. Φυσικός φωτισμός. Συνεισφορά δέντρων και φυτών στο βιοκλιματικό σχεδιασμό. Στρατηγικές ανακύκλωσης. Στόχοι της ανακύκλωσης. Βασικά προβλήματα και κίνδυνοι της ανακύκλωσης. Διαδικασίες ανακύκλωσης. Διαχείριση στερεών αποβλήτων. Απόβλητα: Προέλευση, ιδιότητες, κίνδυνοι. Ορισμός των αποβλήτων, ειδικά απόβλητα, ονοματολογία αποβλήτων. Πολιτικές και στρατηγικές στη διαχείριση αποβλήτων.  Κατάταξη των πιθανών λύσεων. Γενικά για τα προγράμματα διαχείρισης των αποβλήτων.Η εκπαίδευση και η εμπλοκή του κοινού. Μείωση στην πηγή. Ανακύκλωση. Κομποστοποίηση. Αποτέφρωση.

The basic equation. Sustainable development and world population. Pollution prevention. Prioritizing pollution prevention. Relationship between pollution prevention and environmental management systems. Strategies for implementing pollution prevention. Economic analysis of pollution prevention. The pollution chain. Adjustments to the basic economic model. Public goods. Cost Compensation from a Private and Social Point of View. Tools for achieving social excellence. Home technology. The decisive role of electricity in the home. Household electrical appliances. Waste Electrical and Electronic Equipment. The social impact of home technology. The home of the future. Bioclimatic design of buildings. Passive solar heating systems. Passive cooling systems. Natural light. Contribution of trees and plants to bioclimatic planning. Recycling strategies. Objectives of recycling. Basic problems and risks of recycling. Recycling procedures. Solid waste management. Waste: Origin, properties, risks. Definition of waste, special waste, nomenclature of waste. Policies and strategies in waste management. Ranking of possible solutions. General for waste management programs. Education and public involvement. Reduction at the source. Recycling. Composting. Incineration.

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές/τριες ικανούς/ες να ερμηνεύουν τα ζητήματα εξάντλησης και υποβάθμισης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, να κατανοούν τα ζητήματα ευημερίας και τις αποτυχίες της αγοράς και να ερμηνεύουν το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους, να αναλύουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούν οι οικονομικές δραστηριότητες και η κατανάλωση και να αξιολογούν τις πολιτικές αντιμετώπισής τους, να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις σχέσεις παγκοσμίου εμπορίου και κατανάλωσης, με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να αναλύουν τις περιβαλλοντικές αξίες, να αποτιμούν τα περιβαλλοντικά στοιχεία, με τις κατάλληλες μεθοδολογίες αξιολόγησης και να κατανοούν και να αναλύουν τις φιλοπεριβαλλοντικές στρατηγικές των επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος των στόχων του μαθήματος :

·   να ερμηνεύουν τα ζητήματα εξάντλησης και υποβάθμισης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος (20%),

·   να κατανοούν τα ζητήματα ευημερίας και τις αποτυχίες της αγοράς και να ερμηνεύουν το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους (30%),

·   να αναλύουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούν οι οικονομικές δραστηριότητες και η κατανάλωση και να αξιολογούν τις πολιτικές αντιμετώπισής τους (20%),

·   να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις σχέσεις παγκοσμίου εμπορίου και κατανάλωσης, με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να αναλύουν τις περιβαλλοντικές αξίες (10%),

·   να αποτιμούν τα περιβαλλοντικά στοιχεία, με τις κατάλληλες μεθοδολογίες αξιολόγησης και να κατανοούν και να αναλύουν τις φιλοπεριβαλλοντικές στρατηγικές των επιχειρήσεων (20%).