ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1600-102

ΑΕΙΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών– School of Geotechnical Sciences

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – Department of Agriculture

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ): ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Master: Environmental management and education

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2600-18213

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Green growth and Environment

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Θεωρία (Διαλέξεις)

4

10

 

 

 

Σύνολο

4

10

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής , Επιλογής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Όχι.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι, στην αγγλική.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://exams-geo.the.ihu.gr/course/view.php?id=127


 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν :

  • Να κατανοούν και να αναλύουν τις βασικές έννοιες στη σχέση πράσινης ανάπτυξης και περιβάλλοντος, καθώς και τους ισχύοντες κανόνες και νομοθεσία.
  • Να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν δράσεις πράσινης επιχειρηματικότητας, το βαθμό αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και ιδιαίτερα τις επιπτώσεις  σε αυτό.
  • Να λειτουργούν ως φορείς της πράσινης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Να συμμετέχουν σε μηχανισμούς εφαρμογής της πράσινης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
  • Να υπηρετούν αναπτυξιακούς στόχους με σεβασμό στο περιβάλλον.

·          Να λειτουργούν ως μέλη της κοινωνίας και της οικονομίας με στόχους αναπτυξιακούς, αλλά σεβόμενοι τους όρους των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον (Respect natural environment)

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών (Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies)

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  (Adapt to new situations)

Λήψη αποφάσεων (Make decisions)

Αυτόνομη εργασία (Work autonomously)

Ομαδική εργασία (Work in teams)

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον (Work in an international context)

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα (Appreciate diversity and multiculturality)

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής (Be critical and self-critical)

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης (Advance free, creative and causative thinking)

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η Ενότητα

Ρίζες της Πράσινης Ανάπτυξης

Γενικές Έννοιες     

       Πράσινη Ανάπτυξη και Αειφόρος Παραγωγή

       Βιωσιμότητα

       Νέες Τεχνολογίες

       Περιβάλλον και Βιοποικιλλότητα

2η Ενότητα     

Σχέση Πράσινης Ανάπτυξης και  Επιχειρηματικότητας με το Περιβάλλον

       Φιλικές προς το Περιβάλλον λύσεις στην Παραγωγή

       Διαχείρηση Αποβλήτων και Απορριμάτων

       Ανάπτυξη Τεχνολογιών για την Πράσινη Ανάπτυξη

3η Ενότητα     

Επίπεδα εφαρμογής της Πράσινης Ανάπτυξης

Ισχύοντες Κανόνες και Νομοθεσία. 

4η Ενότητα

Αλληλεπιδράσεις της Πράσινης Ανάπτυξης

      Με την Κοινωνία

      Με την Οικονομία

      Με το Περιβάλλον

5η Ενότητα

Αγροτική Πρωτογενής Παραγωγή και Περιβάλλον      

Ι. Γεωργία και Περιβάλλον

       Λελογισμένη  χρήση διαθέσιμων πόρων

       Βιοποικιλότητα

       Αλλοιώσεις στο Περιβάλλον

       Υποβάθμιση της υπαίθρου  

       Προστασία του Περιβάλλοντος

       Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος

6η Ενότητα

Αγροτική Παραγωγή και Περιβάλλον      

ΙΙ. Κτηνοτροφία  και Περιβάλλον

       Λελογισμένη  χρήση διαθέσιμων πόρων

       Βιοποικιλότητα

       Αλλοιώσεις στο Περιβάλλον

       Υποβάθμιση της υπαίθρου  

       Προστασία του Περιβάλλοντος

       Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος

7η Ενότητα

Μεταποιητική – Βιομηχανική (Πράσινη) Ανάπτυξη

     Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

     Μέθοδοι και κριτήρια σεβασμού του Περιβάλλοντος

     επενδυτικών έργων

     Προστασία και Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος

8η Ενότητα

Πράσινο Εμπόριο

     Αναμενόμενες επιδράσεις στο Περιβάλλον και έλεγχος αυτών

     Μέθοδοι και κριτήρια σεβασμού του Περιβάλλοντος

     επενδυτικών έργων

     Προστασία και Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος

9η Ενότητα

Πράσινες Υπηρεσίες και Περιβάλλον  (Μεταφορές, Τουρισμός, Τράπεζες)

     Περιβαλλοντικές διαστάσεις

     Μέθοδοι και κριτήρια σεβασμού του Περιβάλλοντος

     Προστασία και Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος

10η Ενότητα

Κοινωνία και Περιβάλλον

     Αλληλεπιδράσεις

     Πράσινη πόλη 

     Ύπαιθρος και Περιβάλλον

     Πολίτης και Περιβάλλον

11η Ενότητα

Πράσινη Ανάπτυξη κι Εκπαίδευση     

      Περιβαλλοντική Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση στο σχολείο

      Περιβαλλοντική Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση στην κοινωνία 

      Περιβαλλοντικές Δράσεις

12η Ενότητα

Πράσινη Οικονομία και Περιβάλλον

      Συνολική διάρθρωση της Οικονομίας με γνώμονα τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις      

      Οργανωτική δομή Πράσινων Επιχειρήσεων

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

·      Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις)

·      Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μέσω zoom)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Το Θεωρητικό μέρος του μαθήματος πραγματοποιείται εξολοκλήρου με τη χρήση ηλεκτρονικών πολυμέσων.

Οι ανάγκες της θεωρητικής διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος καλύπτονται με computer, σύνδεση Internet και data projector .

Ως Εκπαιδευτικό Λογισμικό χρησιμοποιoύνται το Power Point, Word, Excel και η πλατφόρμα zoom cloud meetings.

Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω e-mail.

Power point presentations and self-assessment test in the Blackboard.

Student contact electronically.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις – Lectures

52

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων Study and analysis of scientific papers and book chapters

70

Εκπόνηση Εργασίας – Written Assignment

90

Αυτοτελής Μελέτη – Autonomous study

88

 

 

Σύνολο Μαθήματος – Total contact hours and training

300

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία.

 

ΙΙ. Κατ’ οίκον Εργασία και Προφορική Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (40%)

 

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·         Living in the Environment 16th Edition, G. Tyler Miller, Scott E. Spoolman ISBN: 9780495556718