ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση της ρύπανσης του περιβάλλοντος (αστικού, γεωργικού και ευρύτερου) τόσο ανθρωπογενούς (εκμηχάνιση κ.ά), όσο  και φυσικής προέλευσης, καθώς και των σύγχρονων πρακτικών για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τους μηχανισμούς ρύπανσης των εδαφών, των υδάτων και της ατμόσφαιρας από ανόργανες, οργανικές και ραδιενεργές πηγές, να εφαρμόζουν μία αναλυτική αξιολόγηση για τον έλεγχο του βαθμού έκθεσης των έμβιων όντων σε διάφορους ρύπους με βάση καθιερωμένα κριτήρια αξιολόγησης, να κατανοούν και να αναλύουν θέματα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης στους τομείς της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης, να κατανοούν και να αναλύουν θέματα ανάπτυξης τεχνολογιών και πρακτικών με έμφαση στις διαδικασίες που ενισχύουν την αειφόρο χρήση των πόρων και την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης. Τέλος, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν in-situ και ex-situ τεχνολογίες αποκατάστασης ρυπασμένων οικοσυστημάτων από βαρέα μέταλλα, οργανικές ενώσεις και τη διαχείριση των παραπροϊόντων-υποπροϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης.


Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) των γενικών εννοιών ρύπανσης του περιβάλλοντος και ρύπανσης από την εκμηχάνιση, των βασικών εννοιών οικοτοξικολογίας, των διεργασιών που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ρύπων στο αστικό, γεωργικό και ευρύτερο περιβάλλον και των επιπτώσεών τους στα έμβια όντα, στα οικοσυστήματα και στη δημόσια υγεία, είναι 20%,

2) των τεχνολογιών – πρακτικών για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των εδαφών, είναι 20%,

3) των τεχνολογιών – πρακτικών για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων, είναι 20%,

4) των τεχνολογιών – πρακτικών για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, είναι 20%,

5) των βασικών εννοιών κυκλικής οικονομίας, της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης, είναι 20%.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικές έννοιες χημείας περιβάλλοντος. Το περιβάλλον (οι μικροοργανισμοί, τα βασικά χημικά στοιχεία του περιβάλλοντος, βιογεωχημικοί κύκλοι, ρύπανση του περιβάλλοντος – ανθρωπογενείς ρύποι, τοξικές οργανικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα). Επιπτώσεις της ρύπανσης στα οικοσυστήματα, τα έμβια όντα και τη δημόσια υγεία. Βασικές έννοιες οικοτοξικολογίας, διεργασίες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ρύπων στο αστικό, γεωργικό και ευρύτερο περιβάλλον. Έδαφος και χημική ρύπανση (ανόργανοι, οργανικοί και ραδιενεργοί ρύποι, δράσεις αντιμετώπισης της ρύπανσης των εδαφών). Ρύπανση των υδάτων (υπόγεια και επιφανειακά νερά, πόσιμο νερό, ποιότητα υδατικών πόρων, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες στα ύδατα, επιπτώσεις της ρύπανσης στους υδάτινους πόρους). Ρύπανση της ατμόσφαιρας (πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όξινη βροχή, μεταφορά και διασπορά ρύπων, επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία, έλεγχος ποιότητας του αέρα). Ρύπανση λόγω εκμηχάνισης. Στερεά (αστικά και μη αστικά) και υγρά απόβλητα και επεξεργασία τους. Επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση. Βασικές έννοιες κυκλικής οικονομίας και διαχείριση αποβλήτων στο πλαίσιο αυτής.