Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο μάθημα εξετάζεται η αλλοίωση που υφίσταται το περιβάλλον από τις οικιακές δραστηριότητες και μελετώνται τρόποι περιορισμού των επιπτώσεων που προκαλούνται στο περιβάλλον από τις δραστηριότητες που εντάσσονται στον οικιακό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται: οι επιπτώσεις της σύγχρονης οικιακής τεχνολογίας στο περιβάλλον, οι περιβαλλοντικοί στόχοι και η βιοκλιματική αρχιτεκτονική, τα οφέλη και κίνητρα εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση βιοκλιματικών τεχνικών, οι στρατηγικές ανακύκλωσης και η διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση  να αναγνωρίζει  τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που προκαλεί η οικιακή τεχνολογία, να εκτιμά τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που προκαλεί η χρήση οικιακών συσκευών, να προτείνει πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό χώρο, να αναγνωρίζει τα οφέλη από το βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων, να συνδέει τη σύγχρονη οικιακή τεχνολογία με τη χρήση οικολογικών υλικών, καθώς και με τις διάφορες τεχνικές ανακύκλωσης και να εφαρμόζει τις αρχές της ανακύκλωσης στην καθημερινή ζωή. Οι παραπάνω στόχοι συμμετέχουν εξίσου  στο περιεχόμενο του μαθήματος και διαμορφώνουν ισότιμα τη τελική βαθμολογία του μαθήματος.

The course examines the alteration of the environment by domestic activities and studies ways of limiting the effects caused to the environment by the activities that are part of the domestic space. More specifically, the effects of modern domestic technology on the environment, environmental goals and bioclimatic architecture, the benefits and incentives of energy saving using bioclimatic techniques, recycling strategies and solid waste management are examined.

Upon completion of the course, the student will be able to: recognize the environmental burdens caused by home technology, estimate the environmental burdens caused by the use of household appliances, propose energy saving practices in the domestic space, recognize the benefits of bioclimatic design of buildings, connect modern domestic technology with the use of ecological materials, as well as with the various recycling techniques, and to apply the principles of recycling in everyday life. The above objectives outlined above have an equal share in the content of the course and shape equally the final grade of the course.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η βασική εξίσωση. Βιώσιμη ανάπτυξη και παγκόσμιος πληθυσμός. Πρόληψη της ρύπανσης. Η ιεράρχηση στην πρόληψη της ρύπανσης. Σχέση πρόληψης της ρύπανσης και συστημάτων διαχειρίσεως του περιβάλλοντος.  Στρατηγικές για την εφαρμογή της πρόληψης της ρύπανσης. Οικονομική ανάλυση πρόληψης της ρύπανσης . Η αλυσίδα της ρύπανσης. Προσαρμογές στο βασικό οικονομικό μοντέλο. Δημόσια αγαθά. Αντισταθμίσεις Κόστους από Ιδιωτική και Κοινωνική Σκοπιά. Εργαλεία για την επίτευξη του κοινωνικά αρίστου. Οικιακή τεχνολογία. Ο καθοριστικός ρόλος της ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό χώρο. Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.  Οι κοινωνικές επιπτώσεις της οικιακής τεχνολογίας Το σπίτι του μέλλοντος. Βιοκλιματικός  σχεδιασμός  κτιρίων. Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Παθητικά συστήματα δροσισμού. Φυσικός φωτισμός. Συνεισφορά δέντρων και φυτών στο βιοκλιματικό σχεδιασμό. Στρατηγικές ανακύκλωσης. Στόχοι της ανακύκλωσης. Βασικά προβλήματα και κίνδυνοι της ανακύκλωσης. Διαδικασίες ανακύκλωσης. Διαχείριση στερεών αποβλήτων. Απόβλητα: Προέλευση, ιδιότητες, κίνδυνοι. Ορισμός των αποβλήτων, ειδικά απόβλητα, ονοματολογία αποβλήτων. Πολιτικές και στρατηγικές στη διαχείριση αποβλήτων.  Κατάταξη των πιθανών λύσεων. Γενικά για τα προγράμματα διαχείρισης των αποβλήτων.Η εκπαίδευση και η εμπλοκή του κοινού. Μείωση στην πηγή. Ανακύκλωση. Κομποστοποίηση. Αποτέφρωση.

The basic equation. Sustainable development and world population. Pollution prevention. Prioritizing pollution prevention. Relationship between pollution prevention and environmental management systems. Strategies for implementing pollution prevention. Economic analysis of pollution prevention. The pollution chain. Adjustments to the basic economic model. Public goods. Cost Compensation from a Private and Social Point of View. Tools for achieving social excellence. Home technology. The decisive role of electricity in the home. Household electrical appliances. Waste Electrical and Electronic Equipment. The social impact of home technology. The home of the future. Bioclimatic design of buildings. Passive solar heating systems. Passive cooling systems. Natural light. Contribution of trees and plants to bioclimatic planning. Recycling strategies. Objectives of recycling. Basic problems and risks of recycling. Recycling procedures. Solid waste management. Waste: Origin, properties, risks. Definition of waste, special waste, nomenclature of waste. Policies and strategies in waste management. Ranking of possible solutions. General for waste management programs. Education and public involvement. Reduction at the source. Recycling. Composting. Incineration.