Στους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος  συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την  περιγραφή και η ανάλυση των θεμελιωδών επιστημονικών πτυχών της φυσικής επιστήμης της κλιματικής αλλαγής, και των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που την επηρεάζουν,  την  περιγραφή και την  ανάλυση διαφορετικών μοντέλων κλιματικής αλλαγής και σεναρίων που συζητούνται σε σχέση με τις μελλοντικές προβλέψεις της κλιματικής αλλαγής. των τεχνικών προσεγγίσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της σε διάφορους τομείς, όπως π.χ. οικοσυστήματα, χρήση γης, υδάτινοι πόροι και ανθρώπινη υγεία, σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. γνώση των τεχνολογικών και οικονομικών στρατηγικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, όπως επίσης και επιλεγμένων εθνικών σχεδίων μετριασμού και τέλος   γνώση της πολιτικής και της τρέχουσας κατάστασης των διεθνών διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή και την κοινωνική αλλαγή. Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1)       Περιγραφή και  ανάλυση των θεμελιωδών επιστημονικών πτυχών της φυσικής επιστήμης της κλιματικής αλλαγής, και των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που την επηρεάζουν, είναι 40%,

2)       Κλιματικά Μοντέλα, Προσαρμογή και Μετριασμός στις κλιματικές αλλαγές (ευρωπαϊκή στρατηγική, πρόληψη κινδύνων – κλιματική "θωράκιση"}, είναι 40%,

3)       Πολιτική και της τρέχουσας κατάστασης των διεθνών διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή και την κοινωνική αλλαγή είναι 20%,

 

The learning objectives of the course include the postgraduate students’ acquisition of the necessary knowledge and skills to describe and analyze the fundamentals of Natural Science,  Climate Change, as well as the natural and human derived factors that affect it. Describing an analyzing Climate Change models and scenarios, its effects on various ecosystems, the use and utilization of land and water scources, in developed and developing countries. Proposing solutions to adapt to that change or mitigate its effects in individual and state scale alike, utilizing technological and economic strategies. Getting up to date with the current political, worldwide negotiations, regarding Climate Change and social changes that might occur along the way.

Participation in the course material, and respectively in the exams of the course, of the study:

1)       Description and analysis of the scientific fundamental aspects of Natural Science,  Climate Change, as well as the natural and human derived factors that affect it. 40%

2)       Climate Models, Adaptation and mitigation in Climate Change (European strategies, danger prevention – climate proofing) 40%

3)       Politics and current situation in the worldwide negotiations on Climate Change and subsequent social changes that might appear. 20%

    ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κλιματικό Σύστημα,  Παράγοντες που Διαμορφώνουν το Κλίμα,  Φυσικές Κλιματικές Αλλαγές,  Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου, Ανθρωπογενείς Παράγοντες της Κλιματικής Αλλαγής, Επιπτώσεις της  Κλιματικής Αλλαγής στα Οικοσυστήματα και τις Κοινωνίες, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Ακραία Καιρικά και Κλιματικά Φαινόμενα, Το Φαινόμενο ElNino,  Περιγραφή Μοντέλων Κλιματικής Αλλαγής,  Σενάρια για τις Μελλοντικές Προβλέψεις της Κλιματικής Αλλαγής, Πολιτική για την Κλιματική Αλλαγή, Διεθνής Συνεργασία για την Αντιμετώπιση των Κλιματικών Αλλαγών Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές, Μετριασμός των Επιπτώσεων Πιθανές Τεχνολογικές και Οικονομικές Στρατηγικές Μετριασμού Δέσμευση του άνθρακα Εμπορία του Άνθρακα και Διοξειδίου του Άνθρακα, Επιλεγμένα Εθνικά Σχέδια Μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής, Επιπτώσεις στα Θαλάσσια Οικοσυστήματα, Συνέπειες στους Υδάτινους Πόρους, Συνέπειες στα Δασικά Οικοσυστήματα, Επιπτώσεις στη Γεωργία και την Παραγωγή Τροφίμων, Επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία.

Climate system, factors affecting and shaping the climate, Natural Climate Changes, the Greenhouse Effect, human derived factors affecting Climate Change, effects of Climate Change in Ecosystems and Society, Atmospheric Pollution, extreme weather and climate conditions, the El Nino phenomenon, describing Climate Change models, scenarios forecasting climate changes, Climate Change politics, international cooperation to combat Climate Change, United Nations framework on climate changes, mitigation of the effects, possible technological and economical mitigation strategies, Carbon absorption, carbon and carbon dioxide rights trading, selected-proposed national plans in mitigation of the effects of Climate Change, effects on Aquatic Ecosystems, effect on Water Recourses, effects in Forrest Ecosystems, effects in farming and food production, effects in public health.