Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να συντάξουν προμελέτες και μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να αδειοδοτηθεί και υλοποιηθεί οποιοδήποτε τεχνικό έργο.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος των στόχων του μαθήματος είναι η ακόλουθη:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

● Να εκτιμήσουν το σκοπό και το ρόλο της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα της μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ) σε σχέση με τη διαχείριση του περιβάλλοντος (10%).

● Να κατανοήσουν τους τεχνικούς και κοινωνικούς / πολιτικούς περιορισμούς της ΜΕΕΠ (10%).

● Να εφαρμόζουν τα στάδια της διαδικασίας ελέγχου (10%).

● Να κατανοήσουν τη διαδικασία οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται (10%).

● Να γνωρίζουν τις επιλογές που υπάρχουν για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων (10%).

● Να συγγράψουν μια Περιβαλλοντική Δήλωση και ΜΕΕΠ (40%).

● Να εκτιμήσουν τους παράγοντες που βοηθούν ή μειώνουν τη χρησιμότητα της  ΜΕΕΠ (10%).