Οι ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν τη μελέτη του σύγχρονου σκηνικού και της προβληματικής, που άπτονται των κινημάτων, ιδεών, διασκέψεων που διαμορφώνουν το πεδίο της «περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» και της μετεξέλιξής της σε «εκπαίδευση για την αειφορία» και πολύ πρόσφατα σε εκπαίδευση για την «κλιματική αλλαγή».

Υιοθετείται η κριτική  παιδαγωγική προσέγγιση η οποία εστιάζει στην ανάλυση σε βάθος των πτυχών των περιβαλλοντικών ζητημάτων φωτίζοντας διεπιστημονικά την πολυπαραγοντικότητα και πολυπλοκότητά τους. Ακόμη, ιδιαίτερη εστίαση δίνεται στους τρόπους επέμβασης και δράσης με βασικές συνιστώσες το σεβασμό στην πολυπολιτισμικότητα, υιοθετώντας τις αξίες της αλληλεγγύης, δικαιοσύνης, ελευθερίας και της ειρηνικής συνύπαρξης.  Ο ρόλος των περιβαλλοντικών οργανώσεων εντάσσεται στο περιεχόμενο του μαθήματος, όπου και προσκαλούνται αντιπρόσωποί τους για παρουσίαση του έργου τους και ακολουθεί σχετική συζήτηση.

Τέλος, καθόλη τη διάρκεια των μαθημάτων, πραγματοποιούνται ομαδοσυνεργατικές συναντήσεις όπου μέσα σε κλίμα σεβασμού κι αποδοχής ενθαρρύνεται η ελεύθερη έκφραση και η κατάθεση απόψεων  από όλους/όλες τους συμμετέχοντες/ουσες.

The modules of the course include the study of the contemporary setting and the problematic, related to environmental movements, ideas and conferences that shape the field of "environmental education" and its evolution into "education for sustainability" and very recently into education for "climate change".

The critical pedagogic approach is adopted which focuses on the in-depth analysis of the aspects of environmental issues clarifying their multifactoriality and complexity in an interdisciplinary manner. Moreover, special focus is given to the methods of intervention and action with respect το multiculturalism as key components, always adopting the values ​​of solidarity, justice, freedom and peaceful coexistence. The role of environmental organizations is included in the content of the course, where their representatives are invited to present their work and a discussion follows.

Finally, throughout the course, group meetings are held in a climate of respect and acceptance, where free expression is encouraged by all participants.