Το πρότυπο ISO 14001 είναι διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε οποιονδήποτε οργανισμό.

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 14001:2015 βοηθάει την επιχείρηση να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.  Η  ολοκληρωμένη προσέγγιση   στη   διαχείριση   των   περιβαλλοντικών   θεμάτων,   μπορεί   να εξασφαλίσει την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από μια δραστηριότητα, ενώ παράλληλα συμβάλει στον  προσδιορισμό  των ευκαιριών για μείωση υλικών και ενέργειας, στη μείωση αποβλήτων και στη βελτίωση της αποδοτικότητας  των  διαφόρων  διεργασιών.