Σκοπός του  μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκομίσει  βασικές γνώσεις σχετικά με: τις βασικές φυσιολογικές λειτουργίες του φυτού όπως τη μεταφορά νερού και των ανόργανων θρεπτικών ουσιών, τη διαπνοή, τη φωτοσύνθεση,  τη σχέση των φυσιολογικών λειτουργιών με τη δομή των οργάνων του φυτού, την επίδραση διαφόρων  περιβαλλοντικών παραμέτρων (φωτεινή ακτινοβολία, νερό, θερμοκρασία κλπ) στη  φυσιολογία του φυτού .

Επίσης διερευνούνται ο ρόλος της  αυξίνης, της γιβερρελίνης, της κυτοκινήνης στην  Αύξηση και ανάπτυξη 

και ο ρόλος του (αιθυλενίου, και του  αποκοπτικού οξέος στην αύξηση και ανάπτυξη

Μελετώνται τέλος οι  κιρκαδικοί ρυθμοί (άνθιση, το εσωτερικό ρολόι, φωτοπερίοδος)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να εκτιμούν την οικονομικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων καθώς και τα αίτια που διαμορφώνουν την υφιστάμενη οικονομική τους θέση με απώτερο στόχο την υπόδειξη τρόπων βελτίωσης αυτής.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να  γνωρίζουν και να αναλύουν τις μεθόδους της Γεωργικής Λογιστικής, να προσδιορίζουν την κεφαλαιακή κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης/επιχείρησης, να παρακολουθούν και να καταγράφουν τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα των διαφόρων κλάδων και μέσων παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης/επιχείρησης και των δοσοληψιών αυτής, να υπολογίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα που απορρέουν από τη λειτουργία μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, να διαπιστώνουν την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης και να εξακριβώνουν τα αίτια αυτής.

Οι παραπάνω στόχοι συμμετέχουν εξίσου  στο περιεχόμενο του μαθήματος και διαμορφώνουν ισότιμα τη τελική βαθμολογία του μαθήματος.

Περιεχόμενο μαθήματος

Έννοια, Σκοποί και Διάκριση της Λογιστικής. Μέθοδοι και Βιβλία της Λογιστικής. Λογαριασμοί και Λογιστικό Σχέδιο. Στοιχεία Γεωργικής Εκτιμητικής Αναγκαία για την Εκτίμηση της Αξίας Απογραφής των Περιουσιακών Στοιχείων της Γεωργικής Εκμετάλλευσης/Επιχείρησης. Γεωργική Απογραφή και Ισολογισμό. Η Απόσβεση στη Γεωργική Εκτιμητική και Λογιστική. Λογαριασμοί, Εγγραφές και Λογιστικό Έτος. Ο Ακολουθούμενος Τρόπος Λογιστικής Παρακολούθησης διαφόρων τύπων Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Ανάλυση και Ερμηνεία Γεωργικών Εγγραφών. Ανάλυση και Ερμηνεία Γεωργικών Λογαριασμών και  Υπολογισμός Οικονομικού ΑποτελέσματοςΜετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να:

  • Κατανοούν την αποστολή του μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της γεωργικής παραγωγής.
  • Ερμηνεύουν και χειρίζονται βασικά ζητήματα στις λειτουργίες και δραστηριότητες μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων (τυποποίηση, επισήμανση, συσκευασία, μεταποίηση, αποθήκευση, μεταφορές, έρευνα αγοράς, διαφήμιση, πώληση).
  • Κατανοούν τη σημασία των διευκολυντικών λειτουργιών μάρκετινγκ και αναλύουν απλά ζητήματα.
  • Αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες και απειλές από το περιβάλλον αντιμετωπίζει η επιχείρηση αγροτικών προϊόντων/τροφίμων
  • Χρησιμοποιούν τα εργαλεία του Μάρκετινγκ για τον καθορισμό των δυνατών σημείων της επιχείρησης αλλά και των πιθανών προβλημάτων
  • Αναπτύσσουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ που είναι κατάλληλες και προσαρμοσμένες στα διαφορετικά περιβάλλοντα
  • Κατανοούν και ερμηνεύουν τον τρόπο λειτουργίας των γεωργικών αγορών και της διαμόρφωσης τιμών.
  • Κατανοούν και αναλύουν τη δομή και τη λειτουργία του συστήματος εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Οι παραπάνω στόχοι συμμετέχουν εξίσου  στο περιεχόμενο του μαθήματος και διαμορφώνουν ισότιμα τη τελική βαθμολογία του μαθήματος


Μενδελιανή γενετική, συγκυριαρχία, ημικυριαρχία, πολλαπλά αλληλόμορφα, θανατηφόροι παράγοντες, μεταλλάξεις. Εισαγωγή στην Κυτταρογενετική, Κύτταρο, φύση και λειτουργίες του γενετικού υλικού. Μίτωση, Μείωση, RNA, DNA. Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα, συνδεμένα γονίδια. Χρωματοσωματικές ανωμαλίες και αναδιατάξεις (Ελλείψεις, Διπλοποιήσεις, Μετατοπίσεις, Αναστροφές). Εισαγωγή στην γονιδιακή έκφραση (Μεταγραφή - Μετάφραση).

Εισαγωγή στη Μοριακή Γενετική, Απομόνωση DNA, Ενδονουκλεάσες, Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR), Μοριακοί Γενετικοί Δείκτες, Αρχές Χαρτογράφησης Γενωμάτων.

Ευπλοειδία και Ανευπλοειδία.

Γονότυπος, φαινότυπος. Αλληλεπιδράσεις Γονοτύπου - Γονοτύπου. Εξέλιξη. Εξωπυρηνική κληρονομικότητα.

Εισαγωγή στη Γενετική πληθυσμών, Εισαγωγή στην ποσοτική γενετική, επίδραση παραγόντων περιβάλλοντος, Αρχές της γενετικής και κληρονομικότητας στη φυτική και ζωική παραγωγή.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών – School of Geotechnical Sciences

ΤΜΗΜΑ

Τμήμα Γεωπονίας – Department of Agriculture

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό – Bachelor

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αγροτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί –  Agricultural facilities and equipment

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

4

4

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Γενικών Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Όχι.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι, στην αγγλική.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://www.ihu.gr/, https://www.ihu.edu.gr/, https://www.ihu.gr/tmimata/geoponias/, http://agriculturaltechnology.teithe.gr/


 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει του σπουδαστές ικανούς να:

Αξιολογούν τις παραμέτρους και τους παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την κατασκευή αγροτικών (κτηνοτροφικών και θερμοκηπιακών  εγκαταστάσεων).

Υπολογίζουν τον αριθμό και τον τύπο των απαιτούμενων διαφόρων τύπων κλωβών και κελιών σταβλισμού και λοιπού εξοπλισμού. Υπολογίζουν και αξιολογούν το σύστημα αερισμού και θέρμανσης κτηνοτροφικών και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.

Γνωρίζουν, αναφέρουν και περιγράφουν τις μεθόδους και τα συστήματα διαχείρισης λυμάτων.

Σχεδιάζουν κατόψεις και τομές αγροτικών/ κτηνοτροφικών κτιρίων με τη χρήση αριθμητικής και γραφικής κλίμακας.

Εξοικειωθούν στη χρήσης προγραμμάτων για τη διαχείριση παραγωγικών ζώων

Εξοικειωθούν στη χρήση προγραμμάτων για τον καταρτισμό σιτηρεσίων.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Λήψη αποφάσεων. Αυτόνομη εργασία. Ομαδική εργασία. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

Retrieve, analyze and synthesize data and information, with the use of necessary technologies. Adapt to new situations. Decision making. Work autonomously. Work in teams. Generating new research ideas. Design and project management. Respect natural environment. Criticism and self-criticism. Promote free, creative and inductive thinking.

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμοί Χοιροστασίων, Βουστασίων, Αιγοπροβατοστασίων και Πτηνοτροφείων (αμελκτήρια, παρασκευαστήρια ζωοτροφών, εκκολαπτήρια, συστήματα διανομής τροφής - νερού, συλλογής ζωοκομικών προϊόντων, ρύθμιση των συνθηκών περιβάλλοντος κτιρίων, διαχείριση λυμάτων και λοιπός εξοπλισμός). Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμοί θερμοκηπίων. Σχεδιασμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού κτηνοτροφικών και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων με βάση ζωοτεχνικά και γεωτεχνικά δεδομένα. Επιλογή θέσης, διάταξης κτιρίων και υλικών κατασκευής. Χρήση Ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών για καταγραφή των ζώων με τα παραγωγικά δεδομένα τους, προγραμματισμός εργασιών, εξαγωγή αναφορών παραγωγικότητας, επίλυση καταρτισμού σιτηρεσίου.

Constructions and equipment of Pig, Cattle, Sheep and goat, and poultry production facilities (milking systems, feed production units, hatcheries, feed and water distribution systems, control of indoor environmental conditions, waste management and other equipment). Constructions and equipment of greenhouse facilities. Design of livestock and greenhouse facilities, based on animal and agronomic specifications. Site selection, camp planning and material selection. Use of computers and software for animal and productive data recording, work scheduling, production report extraction and animal ration formation.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας διδασκαλίας ή/και εξέτασης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Το μάθημα πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών πολυμέσων.

Οι ανάγκες του εν λόγω μαθήματος καλύπτονται με computer, σύνδεση Internet και data projector.

Ως Εκπαιδευτικό Λογισμικό χρησιμοποιoύνται το Power Point, Word, Excel,  Moodle, Zoom και DVDs.

Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω e-mail.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις – Lectures

40

Εργαστηριακές Ασκήσεις – Laboratory Work

12

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων Study and analysis of scientific papers and book chapters

18

Αυτοτελής Μελέτη – Autonomous study

50

Σύνολο Μαθήματος – Total contact hours and training

120

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις Εργαστηριακές Ασκήσεις.

 

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.    ΝΙΚΗΤΑ - ΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Χ.,2006. Κτηνοτροφικές κατασκευές :Εκδόσεις Γιαχούδη.

2.    ΧΑΡΩΝΗ Π. 1997. Βιοαέριο & Ενέργεια από Βιομάζα. Εκδόσεις: ΙΩΝ. Αθήνα.

3.    ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. 1997. Γραμμικό σχέδιο. Εκδόσεις: ΙΩΝ. Αθήνα.

4.    ΤΣΕΛΕΠΗ Ν. 1996. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Έκδοση: Σπύρος Σπύρου Ε.Ε. Αθήνα.

5.    ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ. και Α. Σταμούλης 1991. ΑΡΜΕΧΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Αθήνα.

6.    ΒΑΒΙΖΟΥ Γ. 1995. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Εκδόσεις: ΕΛΚΕΠΑ. Αθήνα.

7.    ΚΥΡΙΤΣΗ Σ. 1995. ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ. Εκδόσεις: Σταμούλης Α. Αθήνα

8.    Παραδόσεις και σημειώσεις θεωρίας και εργαστηριακών ασκήσεων.