Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να εκτιμούν την οικονομικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων καθώς και τα αίτια που διαμορφώνουν την υφιστάμενη οικονομική τους θέση με απώτερο στόχο την υπόδειξη τρόπων βελτίωσης αυτής.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να  γνωρίζουν και να αναλύουν τις μεθόδους της Γεωργικής Λογιστικής, να προσδιορίζουν την κεφαλαιακή κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης/επιχείρησης, να παρακολουθούν και να καταγράφουν τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα των διαφόρων κλάδων και μέσων παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης/επιχείρησης και των δοσοληψιών αυτής, να υπολογίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα που απορρέουν από τη λειτουργία μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, να διαπιστώνουν την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης και να εξακριβώνουν τα αίτια αυτής.

Οι παραπάνω στόχοι συμμετέχουν εξίσου  στο περιεχόμενο του μαθήματος και διαμορφώνουν ισότιμα τη τελική βαθμολογία του μαθήματος.

Περιεχόμενο μαθήματος

Έννοια, Σκοποί και Διάκριση της Λογιστικής. Μέθοδοι και Βιβλία της Λογιστικής. Λογαριασμοί και Λογιστικό Σχέδιο. Στοιχεία Γεωργικής Εκτιμητικής Αναγκαία για την Εκτίμηση της Αξίας Απογραφής των Περιουσιακών Στοιχείων της Γεωργικής Εκμετάλλευσης/Επιχείρησης. Γεωργική Απογραφή και Ισολογισμό. Η Απόσβεση στη Γεωργική Εκτιμητική και Λογιστική. Λογαριασμοί, Εγγραφές και Λογιστικό Έτος. Ο Ακολουθούμενος Τρόπος Λογιστικής Παρακολούθησης διαφόρων τύπων Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Ανάλυση και Ερμηνεία Γεωργικών Εγγραφών. Ανάλυση και Ερμηνεία Γεωργικών Λογαριασμών και  Υπολογισμός Οικονομικού ΑποτελέσματοςΜετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να:

  • Κατανοούν την αποστολή του μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της γεωργικής παραγωγής.
  • Ερμηνεύουν και χειρίζονται βασικά ζητήματα στις λειτουργίες και δραστηριότητες μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων (τυποποίηση, επισήμανση, συσκευασία, μεταποίηση, αποθήκευση, μεταφορές, έρευνα αγοράς, διαφήμιση, πώληση).
  • Κατανοούν τη σημασία των διευκολυντικών λειτουργιών μάρκετινγκ και αναλύουν απλά ζητήματα.
  • Αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες και απειλές από το περιβάλλον αντιμετωπίζει η επιχείρηση αγροτικών προϊόντων/τροφίμων
  • Χρησιμοποιούν τα εργαλεία του Μάρκετινγκ για τον καθορισμό των δυνατών σημείων της επιχείρησης αλλά και των πιθανών προβλημάτων
  • Αναπτύσσουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ που είναι κατάλληλες και προσαρμοσμένες στα διαφορετικά περιβάλλοντα
  • Κατανοούν και ερμηνεύουν τον τρόπο λειτουργίας των γεωργικών αγορών και της διαμόρφωσης τιμών.
  • Κατανοούν και αναλύουν τη δομή και τη λειτουργία του συστήματος εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Οι παραπάνω στόχοι συμμετέχουν εξίσου  στο περιεχόμενο του μαθήματος και διαμορφώνουν ισότιμα τη τελική βαθμολογία του μαθήματος