ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναγνώριση, η περιγραφή και η ερμηνεία της ποικιλότητας των διαφορετικών φυτικών ειδών και η κατάταξή τους σε ένα ιεραρχικό σύστημα όσο το δυνατόν απλό και κατανοητό, με βάση την ευρισκόμενη φυσική συγγένειά τους. Επίσης, οι φοιτητές εξασκούνται  στην παρατήρηση των κοινών μορφολογικών γνωρισμάτων των κυριότερων οικογενειών της Ελληνικής χλωρίδας καθώς και στην εξεύρεση των επιστημονικών ονομάτων των φυτών.

Ειδικές γνώσεις που θα αποκτηθούν

Βασικές αρχές ταξινόμησης και επιστημονικής ονομασίας των φυτών

Βασικά γνωρίσματα των Αθροισμάτων του Φυτικού Βασίλειου

Κριτήρια και μέθοδος αναγνώρισης ομάδων και υποδιαιρέσεων των Σπερματόφυτων

Βασικά μορφολογικά γνωρίσματα των κυριότερων οικογενειών της Ελληνικής χλωρίδας

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, η συμμετοχή στο εργαστήριο και η συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος (εργαστηριακό και θεωρητικό μέρος) αποτελούν το 100%.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή, σκοπός, στόχοι και περίοδοι ανάπτυξης της Συστηματικής Βοτανικής. Χρησιμότητα και οικονομικό ενδιαφέρον των φυτικών ειδών

Βιοποικιλότητα. Συστηματικές μονάδες διάκρισης των φυτών, γενικές και ειδικές έννοιες, ορολογία. Όργανα αναπαραγωγής και τρόποι πολλαπλασιασμού των φυτών

Κατώτερα εξελικτικά φυτά. Προκαρυωτικά φυτά (Bacteriophyta, Cyanophyta)

Ευκαρυωτικά φυτά (Phycophyta, Mycophyta, Lichenophyta, Bryophyta, Pteridophyta)

Ανώτερα εξελικτικά φυτά. Σπερματόφυτα και Υποδιαιρέσεις τους (Gymnospermae και Angiospermae)

Περιληπτική αναφορά σε όλα τα αθροίσματα και λεπτομερειακή στο άθροισμα των Σπερματόφυτων και ιδιαίτερα των αγγειοσπερμάτων

Κλάση Dicotyledones. Διαφορετικές τάξεις δικότυλων. Διαφορές δικότυλων και μονοκότυλων φυτών

Κλάση Monocotyledones. Διαφορετικές τάξεις μονοκότυλων φυτών

600-190006 Βιοχημεία – Biochemistry


Υπεύθυνος Μαθήματος:

Course Leader:


Μαθησιακά Αποτελέσματα – Learning Outcomes

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη βιοχημεία του κυττάρου. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στη χημική σύσταση και δομή των κυττάρων, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, βιταμίνες, κυτταρικές μεμβράνες, κυτταρική επικοινωνία, μεταβολισμός, μεταβολικές οδοί.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) της χημικής σύστασης και δομής των κυττάρων, είναι 40%,

2) των πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπιδίων, και βιταμινών, είναι 30%,

3) των κυτταρικών μεμβρανών, της κυτταρικής επικοινωνίας, του μεταβολισμού, και των μεταβολικών οδών, είναι 30%.

The learning objectives include students’ acquisition of the necessary knowledge and skills related to cell biochemistry. Specifically, students will acquire knowledge and skills about the chemical composition and structure of cells, proteins, carbohydrates, lipids, vitamins, cell membranes, self-communication, metabolism and metabolic pathways.

The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the study of:

1) chemical composition and structure of cells, is 40%,

2) proteins, carbohydrates, lipids, and vitamins, is 30%,

3) cell membranes, self-communication, metabolism and metabolic pathways, is 30%.


Περιεχόμενο Μαθήματος – Course Content

Χημική σύσταση και δομή των κυττάρων – βακτηριακά κύτταρα, ευκαρυωτικά κύτταρα, ζωικά κύτταρα, φυτικά κύτταρα. Αμινοξέα. Πεπτιδικός δεσμός. Πρωτεΐνες – λειτουργίες, διαλυτότητα, προσδιορισμός, δομή και μετουσίωση των πρωτεϊνών. Ένζυμα – Συμπαράγοντες, συνένζυμα και προσθετικές ομάδες. Στρατηγικές κατάλυσης. Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων, επίδραση του pH, θερμοκρασίας. Ενζυμική παρεμπόδιση. Αλλοστερικά ένζυμα. Στρατηγικές ρύθμισης των ενζύμων και των πρωτεϊνών. Υδατάνθρακες, δομή και ονοματολογία των υδατανθράκων. Απλά σάκχαρα, αντιδράσεις απλών σακχάρων. Ολιγοσακχαρίτες και πολυσακχαρίτες. Λιπίδια, λιπαρά οξέα, τρι-ακυλο γλυκερόλες, φωσφολιπίδια, γλυκολιπίδια. Βιταμίνες. Διάκριση με βάση τη διαλυτότητα στο νερό. Βιταμίνες – προβιταμίνες – ενώσεις με βιταμινική δράση. Απώλειες βιταμινών. Λειτουργίες των βιταμινών. Κυτταρικές μεμβράνες και διαμεμβρανική μεταφορά. Λιπιδική διπλοστιβάδα. Μεμβρανική μεταφορά (αντλία νατρίου-καλίου). Μεταφορά με κυστίδια. Κυτταρική επικοινωνία – ορμόνες. Μεταβίβαση σήματος. Ενδοκρινής επικοινωνία. Παρακρινής επικοινωνία. Αυτοκρινής επικοινωνία. Νευρωνική επικοινωνία. Επικοινωνία που εξαρτάται από επαφή. Μοριακοί μηχανισμοί μεταβίβασης σήματος. Ορμόνες – ινσουλίνη, γλυκαγόνη – επινεφρίνη. Μεταβολισμός. Μεταβολικές οδοί. Κύκλος κιτρικού οξέος. Φωτοσύνθεση. Οξειδωτική φωσφορυλίωση.

Chemical composition and structure of cells – bacterial cells, eukaryotic cells, animal cells, plant cells. Amino acids. Peptide bond. Proteins – functions, solubility, determination, structure and denaturation of proteins. Enzymes – Co-factors, coenzymes and prosthetic groups. Catalysis strategies. Kinetic of enzymatic reactions, pH effect, temperature. Enzymatic inhibition. Allosteric enzymes. Enzyme and protein regulation strategies. Carbohydrates, structure and nomenclature of carbohydrates. Simple sugars, simple sugar reactions. Oligosaccharides and polysaccharides. Lipids, fatty acids, tri-acyl glycerols, phospholipids, glycolipids. Vitamins. Distinction based on water solubility. Vitamins – provitamins – compounds with vitamin action. Vitamin losses. Vitamin functions. Cell membranes and transmembrane transport. Lipid bilayer. Membrane transport (sodium-potassium pump). Vesical transfer. Cellular communication – hormones. Signal transmission. Endocrine communication. Temporary communication. Self-communication. Neuronal communication. Contact-dependent communication. Molecular signal transmission mechanisms. Hormones – insulin, glucagon – epinephrine. Metabolism. Metabolic pathways. Citric acid cycle. Photosynthesis. Oxidative phosphorylation.


600-190008 Εκτροφή Ζώων Συντροφιάς – Companion Animal Care and Management


Υπεύθυνος Μαθήματος: Βασίλειος Μπαμπίδης, Καθηγητής

Course Leader: Vasileios Bampidis, Professor


Μαθησιακά Αποτελέσματα – Learning Outcomes

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την εκτροφή των ζώων συντροφιάς. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στην ταξινόμηση, προέλευση, ονοματολογία, και τις φυλές σκύλου και γάτας, την εξωτερική μορφολογική διάπλαση, την ανατομία και φυσιολογία, την εκτροφή, τη διατροφή, την αναπαραγωγή, τα νοσήματα και την πρόληψη, καθώς και τη συμπεριφορά των ζώων συντροφιάς με έμφαση το σκύλο και τη γάτα.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) της ταξινόμηση, προέλευσης, ονοματολογίας, και των φυλών σκύλου και γάτας, της εξωτερικής μορφολογικής διάπλασης, και της ανατομίας και φυσιολογίας, είναι 40%,

2) της εκτροφής, της διατροφής, και της αναπαραγωγής, είναι 40%,

3) των νοσημάτων και της πρόληψης, καθώς και της συμπεριφοράς των ζώων συντροφιάς, είναι 20%.

The learning objectives include students’ acquisition of the necessary knowledge and skills related to companion animal care and management. Specifically, students will acquire knowledge and skills about the classification, origin, nomenclature and breeds of dogs and cats, the external morphological conformation, anatomy and physiology of dogs and cats, the husbandry, feeding, reproduction, diseases and prevention, and behaviour of companion animals with emphasis to dog and cat.

The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the study of:

1) classification, origin, nomenclature and breeds of dogs and cats, the external morphological conformation, anatomy and physiology of dogs and cats, is 40%,

2) the husbandry, feeding, and reproduction, is 40%,

3) diseases and prevention, and behaviour of companion animals with emphasis to dog and cat, is 20%.


Περιεχόμενο Μαθήματος – Course Content

Ταξινόμηση, προέλευση, ονοματολογία και φυλές σκύλου και γάτας. Εξωτερική μορφολογική διάπλαση, ανατομία και φυσιολογία σκύλου και γάτας. Εκτροφή, διατροφή, αναπαραγωγή, νοσήματα και πρόληψη, και συμπεριφορά των ζώων συντροφιάς με έμφαση το σκύλο και τη γάτα.

Classification, origin, nomenclature and breeds of dogs and cats. External morphological conformation, anatomy and physiology of dogs and cats. Husbandry, feeding, reproduction, diseases and prevention, behaviour of companion animals with emphasis to dog and cat.