Υπεύθυνος Μαθήματος: Ιωάννης ΜητσόπουλοςΚαθηγητής

Course Leader:Ioannis Mitsopoulos, ProfessorΣτους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος  συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές  εξειδικευμένες  και σύγχρονες  γνώσεις και δεξιότητες  σχετικά για όλες τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και τις νέες ζωοτεχνικές πρακτικές, που εφαρμόζονται παγκοσμίως στον κλάδο της εκτροφής των μηρυκαστικών   παραγωγικών ζώων. Συγκεκριμένα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι  ικανοί να ανταπεξέλθουν ως στελέχη σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής μηρυκαστικών   παραγωγικών ζώων, παρέχοντας υπηρεσίες επιπέδου σε κάθε στάδιο της παραγωγής προϊόντων, όπως και σε επαγγέλματα που εξυπηρετούν τη διαδικασία αυτή. 

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

 1. Σύγχρονες γνώσεις  και δεξιότητες σχετικά για όλες τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις,  είναι 40%. 

2. Εξοπλισμοί και διαχείριση ακριβείας, είναι 40%., 

3. Οργάνωση και λειτουργία εκτροφής μηρυκαστικών ( βοοειδή , αίγες πρόβατα),  είναι 20%.

The learning objectives of the course include the acquisition of specialized and up-to-date knowledge by post-graduate students, skills related to all recent technological developments, as well as new animal husbandry practices, applied worldwide in the sector of productive  ruminant breeding. In particular, postgraduate students will be able to fulfill an executive’s position requirements in  ruminant productive animal farms, providing level services at every stage of product production, as well as in professions that serve this process.

Participation in the course material, and respectively in the exams of the course, of the study:

1. Modern knowledge and skills related to all recent technological developments, is 40%.

2. Equipment and precision management, it is 40%.

3. Organisation and operation of  ruminants farming (bovine, goat,sheep), is 20%.

   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γαλακτοπαραγωγός βοοτροφία  ακριβείας. Συστήματα σταβλισμού και εξοπλισμός βουστασίων. Διαχείριση εκτροφής αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ανάλογα με το παραγωγικό στάδιο.  Διατροφικά και φυσιολογικά μηνύματα   αγελάδων. Σημεία υγείας και ευζωίας αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, Κρεοπαραγωγός βοοτροφία ακριβείας . Τεχνικές ακριβείας και παραγωγή βόειου κρέατος. Ηλεκτρονική σήμανση και έλεγχος της αναπαραγωγικής, γαλακτοπαραγωγικής και κρεοπαραγωγικής ικανότητας των μηρυκαστικών. Αμελκτικότητα των μηρυκαστικών αγροτικών ζώων και επιδράσεις στην ποσότητα και την ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος. Ευζωία και εκτροφή των αιγοπροβάτων. Βελτίωση της ευζωίας των μηρυκαστικών σε εκτατικά και εντατικά συστήματα εκτροφής. Ιχνηλασιμότητα των ζώων και των προϊόντων τους στα μηρυκαστικά. Χρήση των ηλεκτρονικών αισθητήρων στα μηρυκαστικά.

 


Στους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος  συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές  εξειδικευμένες  και σύγχρονες  γνώσεις και δεξιότητες  σχετικά για όλες τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και τις νέες ζωοτεχνικές πρακτικές, που εφαρμόζονται παγκοσμίως στον κλάδο της εκτροφής των μονογαστρικών παραγωγικών ζώων. Συγκεκριμένα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι  ικανοί να ανταπεξέλθουν ως στελέχη σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής μονογαστρικών παραγωγικών ζώων, παρέχοντας υπηρεσίες επιπέδου σε κάθε στάδιο της παραγωγής προϊόντων, όπως και σε επαγγέλματα που εξυπηρετούν τη διαδικασία αυτή.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1.      Σύγχρονες γνώσεις  και δεξιότητες σχετικά για όλες τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις,  είναι 35%.

2.      Εξοπλισμοί  και  διαχείριση ακριβείας,  είναι 30%.

3.      Οργάνωση και λειτουργία εκτροφής μονογαστρικών (ορνίθων και χοίρων),  είναι 35%.

Περιεχόμενο Μαθήματος – Course Content

Χοιροτροφία ακριβείας (Precision pig farming), Νέες μέθοδοι στη διαχείριση των χοίρων, Διαχείριση ακριβείας στην τροφοδοσία των χοίρων, Νέες εφαρμογές για τον έλεγχο του αναπαραγωγικού αποτελέσματος των χοιρομητέρων,  Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης του περιβάλλοντος του χοιροστασίου, Παραγωγή χοιρινών προϊόντων ποιότητος.

Πτηνοτροφία  ακριβείας (Precision  Poultry farming), Συστήματα ακριβείας- διαχείριση ορνίθων κρεοπαραγωγής,  Συστήματα ακριβείας- διαχείριση ορνίθων αυγοπαραγωγής , Οργάνωση και διαχείριση πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αυγοπαραγωγής και κρεοπαραγωγής., Παραγωγή  ορνίθιων προϊόντων ποιότητος , Υγιεινή και βιοασφάλεια εκτροφών600-ΜΖΠ213 Σύγχρονες Τάσεις στη Διατροφή Ζώων – Current Trends in Animal Nutrition


Υπεύθυνος Μαθήματος: Βασίλειος Μπαμπίδης, Καθηγητής

Course Leader: Vasileios Bampidis, Professor


Μαθησιακά Αποτελέσματα – Learning Outcomes

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των απαραίτητων εξειδικευμένων και σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη διατροφή των ζώων. Συγκεκριμένα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εντρυφήσουν στον καταρτισμό του ορθολογικού σιτηρεσίου των ζώων, τη διασφάλιση της υγείας των ζώων δια μέσου της σωστής διατροφής και της παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών ζωικών προϊόντων.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) του καταρτισμού του ορθολογικού σιτηρεσίου των ζώων, είναι 40%,

2) της διασφάλισης της υγείας των ζώων δια μέσου της σωστής διατροφής, είναι 30%,

3) της παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών ζωικών προϊόντων, είναι 30%.

The learning objectives include post graduate students’ acquisition of the necessary specialized and current knowledge and skills related to animal nutrition. Specifically, post graduate students will acquire knowledge and skills about the preparation of rational animal nutrition, the assurance of animal health through rational nutrition and the production of quality and safe animal products.

The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the study of:

1) the preparation of rational animal nutrition, is 40%,

2) the assurance of animal health through rational nutrition, is 30%,

3) the production of quality and safe animal products, is 30%.


Περιεχόμενο Μαθήματος – Course Content

Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη τροφής. Κατηγορίες ζωοτροφών, επεξεργασία και χρήση στη διατροφή των ζώων. Μεταβολισμός θρεπτικών ουσιών και ενέργειας. Η βιοχημεία της μεγάλης κοιλίας των μηρυκαστικών. Χρήση δεικτών στη διατροφή των ζώων. Αντιδιαιτητικοί παράγοντες και μυκοτοξίνες. Προσθετικά ζωοτροφών. Μεταβολικά νοσήματα των παραγωγικών ζώων, διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Επίδραση της διατροφής και της ποιότητας των ζωοτροφών στην υγεία των ζώων και στην ποιότητα των προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Factors affecting feed intake. Feed categories, processing and use in animal nutrition. Metabolism of nutrients and energy. The biochemistry of the rumen. Use of indicators in animal nutrition. Antinutrient agents and mycotoxins. Feed additives. Metabolic diseases of production animals, diagnosis, prevention and treatment. Effect of nutrition and feed quality on animal health and the quality of animal products.