Υπεύθυνος Μαθήματος: Ιωάννης ΜητσόπουλοςΚαθηγητής

Course Leader:Ioannis Mitsopoulos, ProfessorΣτους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος  συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές  εξειδικευμένες  και σύγχρονες  γνώσεις και δεξιότητες  σχετικά για όλες τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και τις νέες ζωοτεχνικές πρακτικές, που εφαρμόζονται παγκοσμίως στον κλάδο της εκτροφής των μηρυκαστικών   παραγωγικών ζώων. Συγκεκριμένα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι  ικανοί να ανταπεξέλθουν ως στελέχη σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής μηρυκαστικών   παραγωγικών ζώων, παρέχοντας υπηρεσίες επιπέδου σε κάθε στάδιο της παραγωγής προϊόντων, όπως και σε επαγγέλματα που εξυπηρετούν τη διαδικασία αυτή. 

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

 1. Σύγχρονες γνώσεις  και δεξιότητες σχετικά για όλες τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις,  είναι 40%. 

2. Εξοπλισμοί και διαχείριση ακριβείας, είναι 40%., 

3. Οργάνωση και λειτουργία εκτροφής μηρυκαστικών ( βοοειδή , αίγες πρόβατα),  είναι 20%.

The learning objectives of the course include the acquisition of specialized and up-to-date knowledge by post-graduate students, skills related to all recent technological developments, as well as new animal husbandry practices, applied worldwide in the sector of productive  ruminant breeding. In particular, postgraduate students will be able to fulfill an executive’s position requirements in  ruminant productive animal farms, providing level services at every stage of product production, as well as in professions that serve this process.

Participation in the course material, and respectively in the exams of the course, of the study:

1. Modern knowledge and skills related to all recent technological developments, is 40%.

2. Equipment and precision management, it is 40%.

3. Organisation and operation of  ruminants farming (bovine, goat,sheep), is 20%.

   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γαλακτοπαραγωγός βοοτροφία  ακριβείας. Συστήματα σταβλισμού και εξοπλισμός βουστασίων. Διαχείριση εκτροφής αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ανάλογα με το παραγωγικό στάδιο.  Διατροφικά και φυσιολογικά μηνύματα   αγελάδων. Σημεία υγείας και ευζωίας αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, Κρεοπαραγωγός βοοτροφία ακριβείας . Τεχνικές ακριβείας και παραγωγή βόειου κρέατος. Ηλεκτρονική σήμανση και έλεγχος της αναπαραγωγικής, γαλακτοπαραγωγικής και κρεοπαραγωγικής ικανότητας των μηρυκαστικών. Αμελκτικότητα των μηρυκαστικών αγροτικών ζώων και επιδράσεις στην ποσότητα και την ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος. Ευζωία και εκτροφή των αιγοπροβάτων. Βελτίωση της ευζωίας των μηρυκαστικών σε εκτατικά και εντατικά συστήματα εκτροφής. Ιχνηλασιμότητα των ζώων και των προϊόντων τους στα μηρυκαστικά. Χρήση των ηλεκτρονικών αισθητήρων στα μηρυκαστικά.

 


Στους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος  συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές  εξειδικευμένες  και σύγχρονες  γνώσεις και δεξιότητες  σχετικά για όλες τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και τις νέες ζωοτεχνικές πρακτικές, που εφαρμόζονται παγκοσμίως στον κλάδο της εκτροφής των μονογαστρικών παραγωγικών ζώων. Συγκεκριμένα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι  ικανοί να ανταπεξέλθουν ως στελέχη σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής μονογαστρικών παραγωγικών ζώων, παρέχοντας υπηρεσίες επιπέδου σε κάθε στάδιο της παραγωγής προϊόντων, όπως και σε επαγγέλματα που εξυπηρετούν τη διαδικασία αυτή.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1.      Σύγχρονες γνώσεις  και δεξιότητες σχετικά για όλες τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις,  είναι 35%.

2.      Εξοπλισμοί  και  διαχείριση ακριβείας,  είναι 30%.

3.      Οργάνωση και λειτουργία εκτροφής μονογαστρικών (ορνίθων και χοίρων),  είναι 35%.

Περιεχόμενο Μαθήματος – Course Content

Χοιροτροφία ακριβείας (Precision pig farming), Νέες μέθοδοι στη διαχείριση των χοίρων, Διαχείριση ακριβείας στην τροφοδοσία των χοίρων, Νέες εφαρμογές για τον έλεγχο του αναπαραγωγικού αποτελέσματος των χοιρομητέρων,  Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης του περιβάλλοντος του χοιροστασίου, Παραγωγή χοιρινών προϊόντων ποιότητος.

Πτηνοτροφία  ακριβείας (Precision  Poultry farming), Συστήματα ακριβείας- διαχείριση ορνίθων κρεοπαραγωγής,  Συστήματα ακριβείας- διαχείριση ορνίθων αυγοπαραγωγής , Οργάνωση και διαχείριση πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αυγοπαραγωγής και κρεοπαραγωγής., Παραγωγή  ορνίθιων προϊόντων ποιότητος , Υγιεινή και βιοασφάλεια εκτροφών600-ΜΖΠ213 Σύγχρονες Τάσεις στη Διατροφή Ζώων – Current Trends in Animal Nutrition


Υπεύθυνος Μαθήματος: Βασίλειος Μπαμπίδης, Καθηγητής

Course Leader: Vasileios Bampidis, Professor


Μαθησιακά Αποτελέσματα – Learning Outcomes

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των απαραίτητων εξειδικευμένων και σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη διατροφή των ζώων. Συγκεκριμένα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εντρυφήσουν στον καταρτισμό του ορθολογικού σιτηρεσίου των ζώων, τη διασφάλιση της υγείας των ζώων δια μέσου της σωστής διατροφής και της παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών ζωικών προϊόντων.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) του καταρτισμού του ορθολογικού σιτηρεσίου των ζώων, είναι 40%,

2) της διασφάλισης της υγείας των ζώων δια μέσου της σωστής διατροφής, είναι 30%,

3) της παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών ζωικών προϊόντων, είναι 30%.

The learning objectives include post graduate students’ acquisition of the necessary specialized and current knowledge and skills related to animal nutrition. Specifically, post graduate students will acquire knowledge and skills about the preparation of rational animal nutrition, the assurance of animal health through rational nutrition and the production of quality and safe animal products.

The participation in the teaching material, and respectively in the exams of the course, of the study of:

1) the preparation of rational animal nutrition, is 40%,

2) the assurance of animal health through rational nutrition, is 30%,

3) the production of quality and safe animal products, is 30%.


Περιεχόμενο Μαθήματος – Course Content

Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη τροφής. Κατηγορίες ζωοτροφών, επεξεργασία και χρήση στη διατροφή των ζώων. Μεταβολισμός θρεπτικών ουσιών και ενέργειας. Η βιοχημεία της μεγάλης κοιλίας των μηρυκαστικών. Χρήση δεικτών στη διατροφή των ζώων. Αντιδιαιτητικοί παράγοντες και μυκοτοξίνες. Προσθετικά ζωοτροφών. Μεταβολικά νοσήματα των παραγωγικών ζώων, διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Επίδραση της διατροφής και της ποιότητας των ζωοτροφών στην υγεία των ζώων και στην ποιότητα των προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Factors affecting feed intake. Feed categories, processing and use in animal nutrition. Metabolism of nutrients and energy. The biochemistry of the rumen. Use of indicators in animal nutrition. Antinutrient agents and mycotoxins. Feed additives. Metabolic diseases of production animals, diagnosis, prevention and treatment. Effect of nutrition and feed quality on animal health and the quality of animal products.ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Ζωική Παραγωγή-1600-2202

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών– School of Geotechnical Sciences

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – Department of Agriculture

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ): ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – Master: Innovative systems in sustainable agricultural production

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1600-2202

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Ζωική Παραγωγή- Modern Technological Applications in Animal Production

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Θεωρία (Διαλέξεις)

4

7,5

 

 

 

Σύνολο

4

7,5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Όχι.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι, στην αγγλική.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://exams-geo.the.ihu.gr/course/view.php?id=79


 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει του σπουδαστές ικανούς:

· Να κατανοούν τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα μηχανολογικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών για τη λεπτομερή διαχείριση της εκτροφής.

· να κατανοούν, λειτουργούν και να υλοποιούν προγράμματα ικανά να διαχειριστούν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (αγελαδοτροφικές,  προβατοτροφικές, χοιροτροφικές).

· Να διαχειρίζονται σχεσιακές βάσεις δεδομένων

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών (Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies)

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  (Adapt to new situations)

Λήψη αποφάσεων (Make decisions)

Αυτόνομη εργασία (Work autonomously)

Ομαδική εργασία (Work in teams)

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον (Work in an international context)

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα (Appreciate diversity and multiculturality)

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον (Respect natural environment)

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής (Be critical and self-critical)

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης (Advance free, creative and causative thinking)

 

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·         Κτηνοτροφία ακριβείας και τεχνολογία

·         Μηχανολογικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για το λεπτομερή έλεγχο της διαχείρισης του περιβάλλοντος των εκτροφών, της τροφοδοσίας, της αναπαραγωγής, των λυμάτων και γενικά σε όλα τα πεδία της πρωτογενούς ζωικής παραγωγής.

·         Βασικές αρχές της πληροφορικής και των προγραμμάτων υποστήριξης και εφαρμογών.

·         Internet of Things – Big Data

·         Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσεων δεδομένων διαχείρισης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Οι βάσεις δεδομένων αφορούν:

·         Καταγραφή των ζώων με τα παραγωγικά και τα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά τους, εύρεση και ταξινόμηση ζώων ανά φυλή, είσοδος στη μονάδα, οχειών, τοκετών, ξηρή περίοδο κ.λπ.

·         Εργασίες ημέρας ανά ζώο, εβδομάδας, ανά μήνα, ανά έτος κ.λπ..

·         Πρόβλεψη οχειών, επιστροφών, παραγωγής κ.λπ..

·         Πρόβλεψη προμήθειας πρώτων υλών.

·         Σύνολο εσόδων – κόστος και καταμερισμό ανά ζώο.

·         Πρόβλεψη δαπανών εβδομάδας, μήνα έτους.

·         Υπολογισμό παραγωγικότητας.

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ’ αποστάσεως διδασκαλία

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Το Θεωρητικό μέρος του μαθήματος πραγματοποιείται εξολοκλήρου με τη χρήση ηλεκτρονικών πολυμέσων και εφαρμογών

Οι ανάγκες της θεωρητικής διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος καλύπτονται με computer, σύνδεση Internet(zoom) και data projector.

Ως Εκπαιδευτικό Λογισμικό χρησιμοποιoύνται το Power Point, Word, Excel και DVDs.

Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω e-mail.

 

Power point presentations and self-assessment test in the Blackboard.

Student contact electronically.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις – Lectures

52

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων Study and analysis of scientific papers and book chapters

40

Εκπόνηση Εργασίας – Written Assignment

40

Αυτοτελής Μελέτη – Autonomous study

55,5

 

 

Σύνολο Μαθήματος – Total contact hours and training

187,5

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία.

 

ΙΙ. Κατ’ οίκον Εργασία και Προφορική Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (15%)

 

ΙΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση (25%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στο Εργαστήριο.

 

 

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.    ΧΑΡΩΝΗ Π. 1997. Βιοαέριο & Ενέργεια από Βιομάζα. Εκδόσεις: ΙΩΝ. Αθήνα.

2.    ΤΣΕΛΕΠΗ Ν. 1996. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Έκδοση: Σπύρος Σπύρου Ε.Ε. Αθήνα.

3.    ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ. και Α. Σταμούλης 1991. ΑΡΜΕΧΤΗΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Αθήνα.

4.    ΒΑΒΙΖΟΥ Γ. 1995. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Εκδόσεις: ΕΛΚΕΠΑ. Αθήνα.

5.    ΚΥΡΙΤΣΗ Σ. 1995. ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ. Εκδόσεις: Σταμούλης Α. Αθήνα

6.    Μ Π ΕΛΙΜΠΑΣ ΑΚΗΣ Ν. Γ. 1996. ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ. Εκδόσεις: Ζυγός, θεσσαλονίκη.

7.    Χ. ΝΙΚΗΤΑ-ΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, 2006. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

8.    http://www.eu-plf.eu/wp-content/uploads/EU-PLF_FinalConference_Proceedings.pdf