Μαθησιακά αποτελέσματα

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των απαραίτητων εξειδικευμένων και σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την αειφορική διαχείριση των εδαφικών πόρων. Συγκεκριμένα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εντρυφήσουν: στην κατανόηση των λειτουργιών που συντελούνται στα εδάφη, στην εμβάθυνση των γνώσεων που σχετίζονται με σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα (κλιματική αλλαγή και εδαφικό περιβάλλον, διάβρωση εδαφών και ερημοποίηση, χημική ρύπανση κ.ά.), στην απόκτηση γνώσεων και εμπειριών στην ορθή διαχείριση των εδαφικών πόρων μέσω σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων για την εφαρμογή ορθολογικής λίπανσης και την αποκατάσταση προβληματικών, υποβαθμισμένων και ρυπασμένων εδαφών, στην ανάπτυξη ικανοτήτων  εφαρμογής στην πράξη στοχευμένων λύσεων και πρακτικών για την προστασία και την ανάδειξη των εδαφικών πόρων στο πλαίσιο της αειφορικής γεωργικής ανάπτυξης.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα εδάφη, είναι 30%,

2) σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων για την αειφορική διαχείριση των εδαφικών πόρων, είναι 40%,

3) στοχευμένων λύσεων και πρακτικών για την προστασία και την ανάδειξη των εδαφικών πόρων στο πλαίσιο της αειφορικής γεωργικής ανάπτυξης, είναι 30%.


Περιεχόμενο μαθήματος

Βασικές έννοιες εδαφολογίας και γενικές αρχές της αειφορικής διαχείρισης των εδαφών.  Δομή του εδάφους, έλεγχος και βελτίωση της δομής. Συστήματα μειωμένης και μηδενικής κατεργασίας του εδάφους. Διάβρωση εδαφών από το νερό και αιολική διάβρωση – μοντέλα εκτίμησής της. Διάβρωση από την κατεργασία του εδάφους. Χημική ρύπανση των εδαφών από ανόργανους, οργανικούς και ραδιενεργούς ρύπους. Σύγχρονες μέθοδοι για την αποκατάσταση διαβρωμένων και υποβαθμισμένων (όξινων, αλατούχων, νατριωμένων, συμπιεσμέων και ρυπασμένων) εδαφών. Εδαφικός οργανικός άνθρακας και κλιματική αλλαγή. Θρεπτικά στοιχεία (εισροές – εκροές) και η διαχείρισή τους σε αειφορικά συστήματα. Διαχείριση οργανικών υπολειμμάτων – φυτικών, ζωικών και ιλύος αστικών λυμάτων. Βιοτεχνολογική προσέγγιση της διαχείρισης του εδάφους – ο ρόλος της μυκόρριζας στη θρέψη των φυτών. Σύγχρονες τάσεις στη λιπασματολογία. Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και της Γεωργίας Ακριβείας στην επιστήμη του εδάφους. Ποιότητα εδάφους και μέθοδοι εκτίμησής της. Αγροδασοπονία.