ΜΠΣ Εκτροφή και Συμπεριφορά Εντόμων 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει στους φοιτητές βασικές γνώσεις των αρχών της διαχείρισης εναλλακτικών καλλιεργειών με έμφαση  τόσο στα Αρωματικά- Φαρμακευτικά, βιομηχανικά φυτά όσο και στα πολυδύναμα φυτά με ιδιαίτερη σημασία για την αγροτική οικονομία της χώρας μας.

Επίσης διερευνάται η συμβολή  των μεταλοφύτων στην προστασία του περιβάλλοντος και την αυξηση της γονιμότητάς των εδαφών σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους, 

Στο μάθημα θα  εξετασθούν οι δυνατότητες καλλιέργειας και τα προτερήματα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (όπως λεβάντα, ρίγανη, φασκόμηλο, σιδερίτη)  της στέβιας, αγριαγκινάρας, κάνναβης, αλόης, σπιρουλίνας  και ορισμένων πολυδύναμων φυτών (όπως ιπποφαές, κρανιά, μυρτίδια, σμέουρα, βατόμουρα, αρόνια),    με έμφαση τις ελληνικές περιβαλλοντικές συνθήκες και τη μετασυλλεκτική τους μεταχείριση.


·Στα πλαίσια του μαθήματος Π. Φυσιολογία Φυτών   γίνεται μια σύνοπτική παρουσίαση της δομής και των μεταβολικών διεργασιών  των φυτικών οργανισμών Επίσης μελετώνται  τα εξής:

Η  Αντίδραση των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις καθώς και οι στρατηγικές , μηχανισμοί των φυτών έναντι των αβιοτικών καταπονήσεων. H υδατική καταπόνηση (αντοχή των φυτών στην ξηρασία και στον παγετό).

Οι επιπτώσεις της αλατότητας στα φυτά και οι μηχανισμοί προσαρμογής και αντοχής σε αλατούχα εδάφη. Η ωσμωτική ρύθμιση και ο ρόλος της στην ανθεκτικότητα στην ξηρασία και την αλατότητα. Η καταπόνηση από έλλειψη οξυγόνου. Οι ακραίες θερμοκρασίες και προσαρμογή των φυτών. Το οξειδωτικό στρες και η επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Ο ρόλος των βαρέων μέταλλων και η διαθεσιμότητα των ιόντων  στο μεταβολισμό των φυτών, Τέλος διερευνάται η απόκριση των φυτών (μορφολογικές, φυσιολογικές και βιοχημικές προσαρμογές, μηχανισμοί και στρατηγικές έναντι της τοξικής δράσης των μετάλλων.  Στόχος ειναι να κατανοήθουν έννοιες όπως   η φυτοεξυγίανση,  ο δευτερογενής μεταβολισμός,  η  συμβολή των δευτερογενών μεταβολιτών στην θωράκιση των φυτών, ο αντιοξειδωτικός μηχανισμός και η  λειτουργία των πολυαμινών και των αμινοξέων

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των απαραίτητων εξειδικευμένων και σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την αειφορική διαχείριση των εδαφικών πόρων. Συγκεκριμένα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εντρυφήσουν: στην κατανόηση των λειτουργιών που συντελούνται στα εδάφη, στην εμβάθυνση των γνώσεων που σχετίζονται με σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα (κλιματική αλλαγή και εδαφικό περιβάλλον, διάβρωση εδαφών και ερημοποίηση, χημική ρύπανση κ.ά.), στην απόκτηση γνώσεων και εμπειριών στην ορθή διαχείριση των εδαφικών πόρων μέσω σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων για την εφαρμογή ορθολογικής λίπανσης και την αποκατάσταση προβληματικών, υποβαθμισμένων και ρυπασμένων εδαφών, στην ανάπτυξη ικανοτήτων  εφαρμογής στην πράξη στοχευμένων λύσεων και πρακτικών για την προστασία και την ανάδειξη των εδαφικών πόρων στο πλαίσιο της αειφορικής γεωργικής ανάπτυξης.

Η συμμετοχή στη διδακτέα ύλη, και αντιστοίχως στις εξετάσεις του μαθήματος, της μελέτης:

1) περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα εδάφη, είναι 30%,

2) σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων για την αειφορική διαχείριση των εδαφικών πόρων, είναι 40%,

3) στοχευμένων λύσεων και πρακτικών για την προστασία και την ανάδειξη των εδαφικών πόρων στο πλαίσιο της αειφορικής γεωργικής ανάπτυξης, είναι 30%.


Περιεχόμενο μαθήματος

Βασικές έννοιες εδαφολογίας και γενικές αρχές της αειφορικής διαχείρισης των εδαφών.  Δομή του εδάφους, έλεγχος και βελτίωση της δομής. Συστήματα μειωμένης και μηδενικής κατεργασίας του εδάφους. Διάβρωση εδαφών από το νερό και αιολική διάβρωση – μοντέλα εκτίμησής της. Διάβρωση από την κατεργασία του εδάφους. Χημική ρύπανση των εδαφών από ανόργανους, οργανικούς και ραδιενεργούς ρύπους. Σύγχρονες μέθοδοι για την αποκατάσταση διαβρωμένων και υποβαθμισμένων (όξινων, αλατούχων, νατριωμένων, συμπιεσμέων και ρυπασμένων) εδαφών. Εδαφικός οργανικός άνθρακας και κλιματική αλλαγή. Θρεπτικά στοιχεία (εισροές – εκροές) και η διαχείρισή τους σε αειφορικά συστήματα. Διαχείριση οργανικών υπολειμμάτων – φυτικών, ζωικών και ιλύος αστικών λυμάτων. Βιοτεχνολογική προσέγγιση της διαχείρισης του εδάφους – ο ρόλος της μυκόρριζας στη θρέψη των φυτών. Σύγχρονες τάσεις στη λιπασματολογία. Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και της Γεωργίας Ακριβείας στην επιστήμη του εδάφους. Ποιότητα εδάφους και μέθοδοι εκτίμησής της. Αγροδασοπονία.